Informacja o wyborze oferty - konserwacja kotłowni MOZK i Russów 2018

Kalisz, dnia 14.12.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usługi konserwacji kotłowni w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziale Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie, informuje, że Oferta nr 2 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

Wykaz firm , które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 13.12.2017 r.

 

Nr oferty

Nazwa firmy i adres firmy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższa cena

1.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PRO-EKO” 61-407 Poznań, ul. Rymera 16

67 pkt

2.

Usługi Wielobranżowe PRO – BIS

Krzysztof Nowak

62-800,Kalisz, ul. Warszawska 1/12

100 pkt

 

 

 

 

***

 

Kalisz, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji kotłowni

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziale Dworek M. Dąbrowskiej w Russowie

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji i nadzoru eksploatacyjnego kotłowni o następujących lokalizacjach i parametrach technicznych:

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz - kocioł gazowy TORUS TKS 240 KW, palnik CUENOD C 28SG

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków - dwa kotły elektryczne EKCO.L 18 KW.

Usługa polegać będzie w szczególności na:

1. nadzorze nad czynnościami eksploatacyjnymi zgodnie z instrukcjami fabrycznymi,

2. konserwacji urządzeń i armatury ciepłowniczej,

3. prawidłowej regulacji i wykorzystaniu urządzeń automatycznej regulacji kotłowni.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację kotłowni” do dnia 13.12.2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

 

- Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem (załącznik nr 1 i nr 2)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo