Informacja o wyborze oferty - konserwacja SSP, CCTV i SSWiN - 2018

Kalisz, dnia 13.12.2017 r.

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę „Konserwacja systemów telewizji przemysłowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” informuje, że Oferta nr 2 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz firm , które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 13.12.2017 r.

 

Nr oferty

Nazwa firmy i adres firmy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższa cena

 

1.

PW FLORTECH Sp. z o.o Sp.K

ul. Częstochowska 18, 62-800 Kalisz

84 pkt

 

2.

EL-TECH Spółka Jawna Kubis i Wspólnicy

Ul. Krotoszyńska 166, 63-400 Ostrów Wielkopolski

100 pkt 

***

 

Kalisz, dnia 6 grudnia 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji systemów 

sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach

 

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji systemów sygnalizacji pożaru (SSP), telewizji przemysłowej (CCTV) oraz sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w następujących obiektach:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków,

- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz,

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz,

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz,

- Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 60, 63-462 Lewków.

Szczegółowa informacja o systemach zawarta została w załączniku 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Konserwacja w/w systemów polegać będzie na okresowym (zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik 2) sprawdzeniu i dokonaniu wszelkich niezbędnych czynności konserwacyjnych w zakresie systemów SSP, SSWiN oraz CCTV, szczególności na:

a) sprawdzeniu instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń wszystkich systemów,

b) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania urządzeń detekcyjnych, zasilających i sygnalizacyjnych (100% czujników),

c) sprawdzeniu poprawności funkcjonowania stanowisk sterowania i nadzoru,

d) skontrolowaniu poprawności zapisu rejestrowanych obrazów i zdarzeń w postaci próbnego odtworzenia nagrania,

e) wyczyszczeniu obudów i obiektywów kamer, czujników ruchu i czujek dymu,

f) wykonaniu korekt ustawień urządzeń i parametrów systemów na wniosek użytkownika,

g) wykonaniu niezbędnych poprawek mających umożliwiających prawidłowe działanie systemów,

h) dokonywaniu na bieżąco wpisów do książek serwisowych systemów.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację systemów” do dnia 13.12.2017 r. do godz. 11:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

- Informacja o systemach SSWiN, CCTV i SSP w MOZK (załącznik 1)

- Formularz ofertowy (załącznik nr 2)

- Oświadczenie (załącznik nr 3)

 

 

 

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo