Informacja o wyborze oferty - konserwacja windy 2018

Kalisz, dnia 11.12.2017 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:„ Konserwacja windy w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej Okręgowego Ziemi Kaliskiej” informuje, że Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

Wykaz firm , które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 11.12.2017 r.

 

Nr oferty

Nazwa firmy i adres firmy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższa cena

1.

Firma Usługowo -Handlowa „ComLift” Roman Soiński z siedzibą w Kaliszu przy ul. Korczak 4b/101, 62-800 Kalisz

 

100 pkt

 

Dyrektor

/-/ Sylwia Kucharska

 

***

 

Kalisz, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji windy osobowej

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji windy osobowej nr fabr. 060/01/EX , nr rej. N3117001046 o napędzie hydraulicznym, sterowanej elektrycznie.

Usługa polegać będzie w szczególności na:

1. kompleksowym przeglądzie technicznym i konserwacji dźwigu obejmującym czynności wynikające z dokumentacji i instrukcji obsługi producenta dźwigu oraz stosowanych przepisów UDT o budowie i eksploatacji dźwigów, nie rzadziej niż raz na 30 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,

2. elektryczne pomiary ochronne dźwigu jeden raz w roku,

3. awaryjną naprawę dźwigu lub naprawę oświetlenia kabiny wykonywane w zależności od potrzeb, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zdarzenia,

4. usługę pogotowia dźwigowego realizowaną na awaryjne wezwanie w przypadkach zatrzymania dźwigu z osobami w środku wykonaną w ciągu 1 godziny od telefonicznego zgłoszenia.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację windy” do dnia 11.12.2017 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

 

  • Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

  • Oświadczenie (załącznik nr 2)                     

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo