Informacja o wyborze - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Kalisz, dnia  26.07.2017 r.

 

 

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „ Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego  dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki - Dworek  Marii Dąbrowskiej w Russowie  oraz Rezerwat Archeologicznego w Kaliszu- Zawodziu”

 

Oferta nr 10 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

KMB TECHNICAL Dariusz Miszczak 99-300 Kutno, ul. Grunwaldzka 12B/57 - 1.300,00 -  25.07.2017 r.)

 

                                                                                   /-/ Sylwia Kucharska

Dyrektor

 

Szczegóły ofert w załączniku na dole strony                                                                                             

 

***

 

Kalisz, dnia  19.07.2017 r.  

ZAPYTANIE OFERTOWE  
na usługę pn. „Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki – Dworek  Marii Dąbrowskiej w Russowie
oraz Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu- Zawodziu”  

I.  Dane Zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  
ul. Kościuszki 12,
62-800 Kalisz  
tel. 062 75 71 608  
faks 062 75 71 609  
e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla:
1) Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie
2) Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej oddział Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu- Zawodziu. 

Instrukcje należy wykonać w oparciu o: - Ustawę z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 tj.), - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r.  nr 109, poz. 719), - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem  lub utratą ( Dz.U. z 2014 r. poz. 1240). 

III. Warunki udziału w postępowaniu 

O udzielenie przedmiotu zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają kwalifikacje zgodnie z art.4 ust.2b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 t. j.). 

IV. Termin realizacji zamówienia 

30 dni od daty podpisania umowy. 

V. Kryteria wyboru ofert 

Cena 100%. 

VI. Miejsce oraz termin składania ofert 

Pisemna ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego”  do dnia  26.07.2017 r.  do godz. 10:00 za  pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:  
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik  Działu Gospodarczego tel. 669 996 526.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez  podania przyczyn.  

Załączniki: Formularz oferty wraz z oświadczeniem (do wypełnienia) - załącznik nr 1 i 2. 

 

Do pobrania na dole strony.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo