Informacja o wyborze - wydruk ulotki informacynej

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę: „Druk ulotki informacyjnej”

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu została wybrana oferta złożona przez : PRINTING HOUSE

Wybrana oferta jest najkorzystniejsza w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy

cena netto/brutto w zł

Data odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1.

DYNAMO DRUK

2.790,00/3.431,70

6.07.2018 r.
mailem

2.

Greg Print

2.426,70/2.984,85

6.07.2018 r.
mailem

3.

PRINT WELL

2.645,00/3.253,35

6.07.2018 r.
mailem

4.

SHORT MEDIA

2.850,00/3.505,50

6.07.2018 r.
mailem

5.

Agencja Wydawnicza AGRI

1.960,00/ 2.410,80

9.07.2018r.
mailem

6.

PRINTING HOUSE

1.500,00/1.845,00

9.07.2018r.
mailem

7.

Drukarnia „SIL-VEG-DRUK

3.600,00/4.428,00

9.07.2018r.
mailem

8.

PUSHPDESIGN

2.620,00/3.222,60

6.07.2018r.
mailem

 

 

Dyrektor

/-/ Sylwia Kucharska

 

***

 

Zamawiający:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062-757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl
www.muzeumwkaliszu.pl

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
z dnia 4 lipca 2018 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zwraca się z zapytaniem ofertowym na druk ulotki informacyjnej.

I. Opis przedmiotu zapytania ofertowego

Przedmiotem zapytania jest druk i złożenie ulotki informacyjnej w formacie 46x38 cm – druk dwustronny kolor na papierze 115 g kreda błysk, której projekt stanowi Załącznik 1 do zapytania ofertowego, w ilości:

język polski – 3000 szt.

język niemiecki, angielski, rosyjski – po 500 szt.

Strona oznaczona w projekcie jako „strona A” jest wspólna dla wszystkich wersji językowych.

Ulotka powinna być dostarczona do Zleceniodawcy złożona do formatu 23x19.

Termin realizacji zamówienia – 7 dni od dnia zawarcia umowy.

 

II. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym (wzór w zał. 2).

 

III. Kryteria oceny oferty

Cena – 100%

 

IV. Termin i miejsce składania ofert

Ofertę należy złożyć do 9 lipca 2018 r. do godz. 12:00.

Ofertę można składać mailem na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl

***

Uwaga, projekty na stronie z Załącznika 1 umieszczone są w jakości do podglądu. Po wyborze oferty do drukarni przesłane zostaną właściwe pliki do druku.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo