Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

Kalisz, dn. 31 sierpnia 2018 r.

 

 

W związku z brakiem ofert na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu” Zamawiający unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zamówienia „z wolnej ręki” (sprawa nr 2-WR-2018).

 

Sylwia Kucharska

Dyrektor

 

 

Kalisz, dn. 6 sierpnia 2018 r.

 

Zamówienie w trybie „z wolnej ręki”

 

Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nr sprawy 2-WR-2018

 

 

ROZDZIAŁ I

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. (062) 757 16 08

faks (062) 757 16 09

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

www.muzeumwkaliszu.pl

 

ROZDZIAŁ II

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą, zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, unieważniło dwa postępowania zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”. W przedmiotowych postępowaniach nie złożono żadnej oferty. Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 i 4 Zamawiający zdecydował się udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki.

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy budynku bramnym w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu obejmujących termomodernizację budynku bramnego z instalacją grzewczą. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 3-5 do SIWZ).

3.2 Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji.

3.3. Usługi wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

45321000-3 Izolacja cieplna.

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien.

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania.

 

ROZDZIAŁ IV

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH BIORĄCYCH UDZIAŁ W REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.

4.2. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom, a którą będzie realizował samodzielnie. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania podwykonawców jak za działania i zaniechania własne.

4.3. Informacje o umowach o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, które z uwagi na wartość lub przedmiot nie podlegają obowiązkowi przedkładania zamawiającemu:

a. Wykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w SIWZ jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi.

b. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo w wartości większej niż 5.000,00 zł (pięć tysięcy zł).

4.5. Umowy zawierane o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami nie mogą naruszać w żaden sposób interesów Zamawiającego i powinny zawierać zapis „W przypadku kolizji postanowień umowy z dnia ... z postanowieniami niniejszej umowy (umowa o podwykonawstwo), pierwszeństwo mają postanowienia umowy o nr ...” oraz „Strony zgodnie oświadczają, iż postanowienia nie ujęte w niniejszej umowie (umowie o podwykonawstwo), a zawarte w Umowie nr .. z dnia … , stanowiącej integralną część niniejszej umowy, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą …, wiążą Podwykonawcę”.

4.6. Projekt umowy podwykonawstwa powinien zawierać:

a. Zakres powierzanych Podwykonawcy dostaw lub usług,

b. Zasady odbiorów dostaw lub usług wykonywanych przez Podwykonawcę ze wskazaniem, że odbiór dokonywany przez Wykonawcę nie będzie wywoływał skutku względem Zamawiającego,

c. Wysokość wynagrodzenia i zakres dostaw lub usług, których wykonanie stanowi podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy lub spójne z treścią umowy w zakresie rozliczeń pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą,

d. Postanowienia spójne z umową podstawową, w szczególności w zakresie okresów odpowiedzialności za wady wykonywanych przez podwykonawcę obowiązków w stosunku do okresów wynikających z umowy,

e. Skorzystania z gwarancji dobrego i terminowego wykonania umowy udzielonej Wykonawcy przez Podwykonawcę.

f. Postanowienia dotyczące dochodzenia zapłaty kar umownych przez Wykonawcę wobec podwykonawcy.

g. Postanowienia zakazujące podwykonawcy podzlecania wykonania dostaw, usług i związanych z nimi prac dalszemu podwykonawcy bez zgody Wykonawcy.

h. Postanowienia dotyczące terminu wykonania spójnego z treścią umowy.

4.7. Informacje o obowiązkach podwykonawcy:

a. Wykonawca zamówienia zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy.

b. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia doręczenia wykonawcy faktury lub rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy lub usługi.

c. W przypadku, o którym mowa w pkt b. jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

d. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w wyznaczonym terminie uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

f. Wykonawca, podwykonawca zamówienia przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

g. Zamawiający, w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem dostawy i usługi.

h. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w terminie 14 dni uważa się za akceptacje umowy przez Zamawiającego.

ROZDZIAŁ V

OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH I CZĘŚCIOWYCH

5.1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

5.2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

ROZDZIAŁ VI

WYMAGANIA DOTYCZĄCE OFERENTA

 

6.1 O udzielenie zamówienia może ubiegać się wykonawca, który nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim zostały określone przez zamawiającego i dotyczą:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie. Warunek zostanie spełniony poprzez złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

b) zdolności technicznej i zawodowej.

6.2. Szczegółowe wymagania w stosunku do Wykonawcy:

6.2.1 Wykonawca powinien działać na rynku minimum 24 miesiące,

6.2.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje co najmniej kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.290 póz. zm.).

Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej prawa (Dz. U. z 2016r. poz.65).

W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy.

ROZDZIAŁ VII

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

7.1 Zamawiający oczekuje realizacji prac związanych z przedmiotem zamówienia w terminie do 17.12.2018 r.

 

ROZDZIAŁ VIII

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

8.1 Termin, do którego wykonawca będzie związany ofertą ustala się na 30 dni licząc od dnia złożenia oferty.

8.2 Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

ROZDZIAŁ IX

WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

9.1 Wartość zamówienia nie przekracza 200.000,00 euro.

 

ROZDZIAŁ X

PRZYGOTOWANIE OFERTY ORAZ MIEJSCE I TERMIN JEJ ZŁOŻENIA

10.1 Ofertę należy złożyć na adres Zamawiającego (Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz) drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty lub osobiście, także po przeprowadzeniu negocjacji z przedstawicielem Zamawiającego.

Wszelkie oświadczenia i zawiadomienia składane przez Zamawiającego lub Oferenta wymagają formy pisemnej.

10.2 Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

10.6 Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, powinny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem „POUFNE", bądź umieszczone w osobnej kopercie z napisem „POUFNE”. Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczało, że wszystkie podane informacje są jawne. Dodatkowo wraz z zastrzeżeniem Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

 

ROZDZIAŁ XI

INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

11.1 Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawca przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekazanie w/w dokumentów oraz informacji faksem pod numer 062-757-16-09 oraz drogą elektroniczną.

11.2 Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Beata Tokarek – specjalista ds. inwestycji, tel. 669 996 527, e-mail: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl

 

ROZDZIAŁ XII

TERMIN I WYBÓR OFERTY

12.1. Oferta zostanie rozpatrzona niezwłocznie.

12.2. Oferta podlega odrzuceniu, jeżeli jest niezgodna z wymogami SIWZ lub przepisami prawa. O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie informuje Oferenta. Informacja będzie zawierać uzasadnienie.

 

ROZDZIAŁ XIII

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAWARCIA UMOWY

13.1 Jeżeli przedstawiona przez Wykonawcę oferta będzie zaakceptowana przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w terminie do 7 dni od dnia powzięcia informacji o wyborze Zamawiającego.

 

ROZDZIAŁ XIV

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY

 

14.1. Postanowienia umowy powinny być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik do SIWZ.

14.2. W oparciu o art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a. W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania.

b. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.

c. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w UPzp.

ROZDZIAŁ XV

ZAŁĄCZNIKI

 

1. Załącznik nr 1- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału postępowaniu.

2. Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

3. Załącznik nr 3 – Projekt Budowlany pn. „Termomodernizacja budynku bramnego z instalacją grzewczą oraz remont mostku drewnianego w oddziale Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu – Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu.

4. Załącznik nr 4 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.

5. Załącznik nr 5 – Przedmiar robót.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo