Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Wykonanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej

Ogłoszenie nr 500043816-N-2017 z dnia 16-10-2017 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania "Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500025655-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 500028471-N-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000, ul. ul. Kościuszki  12, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania "Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

P-1-2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Zakres prac obejmuje: a. Zaprojektowanie UX (User Experience), w tym wykonanie interaktywnego (klikalnego) prototypu platformy oraz aplikacji, b. Wykonanie kompletnego projektu graficznego platformy, w tym wersji na urządzenia typu tablet oraz smartfon (trzy propozycje graficzne do wyboru), c. Wykonanie kompletnego projektu graficznego aplikacji na systemy operacyjne Android oraz IOS (według projektu graficznego platformy), d. Zakodowanie platformy zgodnie z zasadami RWD (responsywny layout), e. Wykonanie autorskiego CMS opartego na frameworku Symfony (według szczegółowych zaleceń Zamawiającego dotyczących jego funkcjonalności), f. Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych MySQL, g. Eksport danych z systemu Omeka (www.muzeawielkopolski.pl) do portalu, h. Wdrożenie platformy na serwer dostarczony przez Wykonawcę na okres 2 lat, i. Gwarancję serwisową na okres co najmniej 2 lat, j. Realizację 8 filmów o długości ok. 2 min, k. Przekazanie autorskich praw majątkowych do wykonanego kodu, grafik oraz filmów, l. Przeprowadzenie szkolenia z obsługi portalu i aplikacji dla pracowników Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego, m. Pomoc techniczną w obsłudze portalu i aplikacji poprzez email i telefonicznie w okresie gwarancji serwisowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 72212000-4

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/10/2017
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 214 900
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: MOBILE MS Sp. z o. o.
Email wykonawcy: kontakt@mobilems.pl
Adres pocztowy: ul. Chochoła 23
Kod pocztowy: 91-230
Miejscowość: Łódź
Kraj/woj.: łódzkie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 214900
Oferta z najniższą ceną/kosztem 153241
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 240000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  Przetargu nieograniczonego  na podstawie art. 39  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Wartość szacunkowa wykonania przedmiotu zamówienia przekraczała progi stosowania regulaminu wewnętrznego. W związku z powyższym Zamawiający zdecydował o zastosowaniu procedury przetargowej w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 


***

 

 

 

Kalisz, dnia 3 października 2017

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) Zamawiający informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu:

Oferta nr 1:

MOBILE MS Sp. z o. o.
ul. Chochoła 23
91-230 Łódź

Cena oferty: 264.327,00 zł

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 288.000,00 zł
Ostateczny termin wykonania zamówienia: 13.12.2017 r.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert:

 

Nr oferty

Wyszczególnienie / Nazwa oferenta/

Ilość punktów w kryterium cena

 

Ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych

Suma punktów w ramach kryterium oceny ofert

1

MOBILE MS Sp. z o. o.
ul. Chochoła 23
91-230 Łódź

57,05

16,49

73,54

2

AMISTAD Sp. z o. o.
Plac na Groblach 8/2
31-101 Kraków

80,00

16,49

96,49

3

INOVATICA Sp. z o. o.
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

51,08

16,49

67,57

4

JMC Sp. z o. o.
ul. Śniadeckich 12/16
00-656 Warszawa

65,91

20,00

85,91

 

Jeden Wykonawca został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Jedna oferta została odrzucona.

Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta najwcześniej w dniu 10 października 2017 roku.

Wykonawca JMC Sp. z o. o. ul. Śniadeckich 12/16, 00-656 Warszawa został wykluczony z postępowania podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12) Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) wezwał firmę AMISTAD Sp. z o. o. Plac na Groblach 8/2, 31-101 Kraków do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Złożona przez firmę AMISTAD Sp. z o. o. oferta wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ, gdyż okazała się niższa o 34,5% od szacowanej wartości zamówienia.

Wykonawca dostarczył żądane wyjaśnienia przez upływem terminu określonego przez Zamawiającego.

Oferta firmy AMISTAD Sp. z o. o. po szczegółowej analizie została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 4) z uwagi na brak zasadnych wyjaśnień, dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Zamawiający na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) wezwał firmę MOBILE MS Sp. z o. o. ul. Chochoła 23, 91-230 Łódź do uzupełniania dokumentu - aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych. Wykonawca dostarczył żądany dokument przed upływem terminu określonego przez Zamawiającego razem z oświadczeniem o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 11 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał pozostałych trzech oferentów do uzupełniania dokumentu – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wszyscy Wykonawcy dostarczyli oświadczenia przed upływem wskazanego przez Zamawiającego terminu.

 

***
Oznaczenie sprawy: 1-P-2017

Kalisz, dnia 22.09.2017 r.

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT-
art.86 ust.5 ustawy prawo zamówień publicznych.

 

Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania "Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania: 288.000,00 zł

Zestawienie złożonych ofert do upływu terminu składania

 

Nr oferty

Wyszczególnienie / Nazwa oferenta/

Cena brutto (oferty)

 

Termin wykonania zamówienia

1

MOBILE MS Sp. z o. o.
ul. Chochoła 23
91-230 Łódź

264.327,00 zł

 

13.12.2017 r.

 

2

AMISTAD Sp. z o. o
Plac na Groblach 8/2
31-101 Kraków

188.486,43 zł 

13.12.2017 r. 

 

3

INOVATICA Sp. z o. o.
Al. T. Kościuszki 80/82
90-437 Łódź

295.200,00

13.12.2017 r.

4.

IMC Sp. z o. o.
ul. Śniadeckich 12/16
00-656 Warszawa

228.780,00

30.11.2017 r.

 

 

 

***

 

Ogłoszenie nr 500031103-N-2017 z dnia 20-09-2017 r. 

 

Kalisz: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY: 

Ogłoszenia o zamówieniu 

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU 

Numer: 500025655-N-2017 

Data: 08-09-2017 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000, ul. ul. Kościuszki  12, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609. 

Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/ 

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: 

https://www.muzeumwkaliszu.pl/ 

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU 

II.1) Tekst, który należy zmienić: 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: 

Numer sekcji: 13 

Punkt: 1 

W ogłoszeniu jest: Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej. 

 

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 22.09.2017 r. (piątek) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej. 

 

 

***


Kalisz, dnia 20 września 2017 roku

 

Zmiana SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ:

1) Termin złożenia ofert (Rozdział XIII w SIWZ, pkt. 13.1):

jest:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej.

 

Ma być:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 22.09.2017 r. (piątek) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej.

 

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Na podstawie Art. 12a ust. 1, 2 i 3 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 22 września 2017r. (piątek) do godziny 12:00. Jednocześnie informuje, iż otwarcie kopert odbędzie się tego samego dnia, w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 12:15.

 

***

 

Kalisz, dnia 20 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1. Po  wprowadzeniu zmian do SIWZ  niestety pojawiły się poważne rozbieżności pomiędzy zmodyfikowanym SIWZ a dokumentami służącymi do przygotowania oferty. Dotyczy to zmiany z kryterium "Wiarygodność-doświadczenie" na kryterium "Termin wykonania". Do kryterium "Wiarygodność-doświadczenie" służył Załącznik 9. Natomiast w żadnym z dokumentów nie znajduje się miejsce na wprowadzenie przez Oferenta  daty wykonania przedmiotu zamówienia, jak również nie ma takiego wprowadzonego zapisu do zmodyfikowanego SIWZ. Uniemożliwia to wprowadzenie danych do realizacji kryterium 2.

W Załączniku nr.2, będącego Formularzem Oferty,  jest natomiast oświadczenie o akceptacji terminu wykonania zamówienia:

"Oświadczamy, że akceptujemy termin wykonania przedmiotu zamówienia."

Natomiast termin wykonania zamówienia przedstawiony jest w SIWZ w rozdziale VII: do 13.12.2017r.

W związku z tą rozbieżnością w dokumentach złożenie poprawnej oferty jest niemożliwe.

Odpowiedź: Załącznik nr 9 stanowi wykaz zadań, na podstawie którego Zamawiający będzie mógł ocenić spełnienie przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu (Punkt 6.5 SIWZ). Zamawiający określił termin zakończenia prac w rozdziale VII SIWZ do 13.12.2017 r. jako ostateczny, Wykonawca może zaproponować krótszy termin wykonania zamówienia. Termin wykonania zamówienia Oferent może wpisać do załącznika nr 2 (Formularz oferty). Na stronie Internetowej Zamawiającego widnieje zmodyfikowany formularz.

 

Pytanie 2. SIWZ: 6.5.3 Wykonawca powinien posiadać dowód ukończenia certyfikowanego szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG i załączyć jego kopię do składanej oferty. Niestety wg. naszej wiedzy żadna w Polsce firma, ani organizacja nie jest uprawniona do tego typu certyfikacji. Czy zatem istnieję możliwość zmiany tego zapisu umożliwienie oferentom udziału w postępowaniu np. na zasadzie udokumentowanej pisemnie współpracy z konsultantem posiadającym kwalifikację w tworzeniu, zarządzaniu lub prowadzeniu audytów stron internetowych zgodnych z wytycznymi WCAG?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie dostosowania strony do standardu WCAG, posiadającą certyfikat w zakresie projektowania stron w zgodności z WCAG wydany przez firmę, organizację lub instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

 

Pytanie 3. Czy istnieję możliwość usunięcia zapisu:

SIWZ: 6.5.3 Wykonawca powinien posiadać dowód ukończenia certyfikowanego szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG i załączyć jego kopię do składanej oferty.

W SIWZ Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu: - Minimum dwie realizacje z wdrożeniem WCAG. Czy nie jest to wystarczające potwierdzenie kompetencji oferentów jeżeli chodzi o tworzenie stron uwzględniających wytyczne WCAG?

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga, by Wykonawca dysponował przynajmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia w zakresie dostosowania strony do standardu WCAG, posiadającą certyfikat w zakresie projektowania stron w zgodności z WCAG wydany przez firmę, organizację lub instytucję zajmującą się przeciwdziałaniem wykluczeniu cyfrowemu.

 

 

***

 

Kalisz, dnia 19 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1. Zmiana kryterium z kryterium poprzedniego "Wiarygodność-doświadczenie" na kryterium "Termin wykonania" jest bardzo niekorzystnym kryterium dla jakości wykonania tak istotnego przedmiotu zamówienia. Wymagany termin dostarczenia w pełni wartościowego dzieła powinien być podany przez Zamawiającego zaś Wykonawca powinien zobowiązać się dotrzymania terminu w stosownym oświadczeniu. Postawienie otwartego terminu wykonania tak jak jest w obecnej wersji zamówienia pozwala na pewną spekulację terminem i nie zabezpiecza wymaganej wysokiej jakości wykonania dzieła. Poprzednie kryterium bazujące na doświadczeniu było bardziej miarodajne ponieważ pozwalało na wyłonienie bardziej doświadczonego Wykonawcy, który  zabezpieczy wykonanie przedmiotu zamówienia na wyższej jakości. Poza tym kryterium "Termin wykonania" w wersji obecnej jest bardzo niejednoznacznie sprecyzowane i pozwala na podawanie nierealnych terminów wykonania np. 1 dnia.  Tego typu błędy znane są z innych przetargów, które w ostatecznie były przeprowadzane powtórnie i w rzeczywistości skracały czas na wykonanie dzieła. Proszę rozważyć możliwość do powrotu do poprzedniego kryterium "Wiarygodność-doświadczenie" zabezpieczając w ten sposób jakość wykonania przedmiotu zamówienia a termin wykonania usługi zabezpieczyć w oddzielnym oświadczeniu Wykonawcy. 

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany kryterium z uwagi na konieczność przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców, zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie Prawo zamówień publicznych. Zamawiający nie przewiduje powrotu do poprzedniego kryterium, jakim była wiarygodność-doświadczenie oferenta.

 

Pytanie 2. Termin składania oferty: 

Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12:00.

W związku z brakiem możliwości ze strony kuriera z miejscowości poza Kaliszem (Sprawdzone wg kodu Zamawiającego) dostarczenia na 100% do godz. 12:00 uprzejmie proszę o zmianę godziny z godziny 12:00 na 15:00 lub 16:00 tak aby uniknąć sytuacji, że spóźnienie kuriera nawet o parę minut wykluczy potencjalnego Wykonawcę z udziału. 

Uprzejmie proszę o rozpatrzenie moich uwag  pozytywnie gdyż zależy mi na dostarczeniu Państwu usługi najwyższej jakości.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje określony w SIWZ termin i godzinę składania ofert, jako nieprzekraczalny. Oferty należy zatem składać do dnia 21 września br do godziny 12:00 w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający przypomina o możliwości dostarczenia dokumentów osobiście.

 

***

 

Kalisz, dnia 18 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania do SIWZ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania.

 

Pytanie 1. Nasze Pytanie dotyczy Paragrafu 10, ppkt:

- Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 % ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy.

Czy Zamawiający jest pewien i nie popełnił błędu przy określaniu tak wygórowanych kar umownych skutkujących utratą przez wykonawcę całości wynagrodzenia z tytułu umowy nawet za 1 dzień przekroczenia terminu realizacji?

Odpowiedź: 

W związku z koniecznością zakończenia prac nad projektem pn. „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanym ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” oraz obligatoryjnym i nieprzekraczalnym terminem rozliczenia się z projektu  do końca grudnia 2017 r., Zamawiający wprowadził w projekcie umowy restrykcyjną karę w wysokości 100% ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy w przypadku zwłoki w wykonaniu przedmiotu zamówienia wynoszącej choćby jeden dzień.

 

Pytanie 2. Dotyczy §10 oraz §4 ust. 2 projektu umowy:

Opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 100 % ryczałtowego wynagrodzenia przedmiotu umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do opiniowania sposobu wykonania usługi. Wykonawca uwzględni obustronnie uzgodnione opinie w sposobie wykonania usługi.

Mając na uwadze 2 w/w zapisy umowy niejako Zamawiający nie jest zobligowany w żaden sposób do dotrzymania terminów w których musi wydać opinię na temat przedstawionego projektu graficznego co może prowadzić do znacznego opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę narażając go na poniesienie kar umownych. 

Czy mając to na uwadze Zamawiający może wprowadzić poprawkę do umowy określającą ilość dni w których musi wydać opinię oraz ograniczyć maksymalną ilość wnoszonych opinii do 3 poprawek?

Odpowiedź: 

Zamawiający, a także działający z Jego ramienia Przedstawiciel sprawujący nadzór nad pracami objętymi przedmiotem realizacji umowy, są upoważnieni do wydania Wykonawcy wszelkich poleceń związanych z jakością i ilością prac objętych przedmiotem umowy. Ilość zaleceń i opinii, a także częstotliwość wydawania ich przez Zamawiającego lub osoby sprawującej nadzór, uwarunkowana jest systematycznością i pieczołowitością wprowadzania ich przez Wykonawcę. Zamawiający zaznacza, iż dołoży wszelkich starań, aby wskazówki i polecenia były przekazywane Wykonawcy w trybie natychmiastowym, aby nie opóźniać realizacji przedmiotu zamówienia oraz żeby współpraca pomiędzy obiema stronami układała się pomyślnie.

 

Pytanie 3. Czy do czasu wykonania zadania zaliczają się jedynie roboczogodziny liczone przez wykonawcę czy dni pracy? Jaką miarą liczyć czas realizacji? Czy czas konsultacji z zamawiającym wlicza się do czasu realizacji zadania? Co jeśli osoba po stronie zamawiającego oddelegowana do konsultacji w trakcie realizacji zadania będzie niedostępna? (wyjazd służbowy, czy zwolnienie lekarskie?) Jak oszacować czas konsultacji po stronie zamawiającego?

Odpowiedź:

 

Do czasu wykonania zadania zaliczają się dni pracy, nie roboczogodziny. Zatem czas realizacji zadania powinien być określony w dniach. Czas konsultacji Wykonawcy z Zamawiającym wliczany jest do czasu realizacji przedmiotu zamówienia. Osoba, działająca z ramienia Zamawiającego, sprawująca nadzór nad  pracami objętymi przedmiotem realizacji umowy, zobowiązana jest do pełnej dyspozycyjności w trakcie realizacji projektu.

 

***

 

Kalisz, dnia 15 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania oraz treść zmiany SIWZ.

 

Pytanie 1. Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące pkt 6.5.2- Czy Wykonawca powinien wykazać 10 realizacji stron internetowych i 10 aplikacji mobilnych czy dotyczy to łącznie 10 usług? 

Odpowiedź: Zamawiający zmienia okres, w którym Wykonawca powinien zaprezentować minimum 10 realizacji stron internetowych i 10 aplikacji mobilnych, z 24 miesięcy do 36 miesięcy (3 lata). Wykonawca powinien łącznie wykazać minimum 10 realizacji stron internetowych i aplikacji mobilnych z okresu ostatnich 36 miesięcy, w tym:

- Minimum jedną realizację posiadającą autorski system CMS, pozwalający na zarządzanie i publikację plików multimedialnych o budżecie całkowitym nie mniejszym niż 150.000,00 brutto.
- Minimum dwie realizacje dla instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych o budżecie nie mniejszym niż 70.000,00 brutto każda.
- Minimum dwie realizacje z wdrożeniem WCAG.
- Minimum jedną realizację aplikacji mobilnej o budżecie nie mniejszym niż 50.000,00 zł brutto. (Pkt 6.5.2 SIWZ).

 

Pytanie 2. W rozdziale XIV punkt d i e wymagają Pastwo:

d. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
e. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

Ponieważ wartość zamówienia plasuje się w pierwszym progu przetargowym czy może ulec zmianie wymóg zaświadczenia na oświadczenie.

Odpowiedź: Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może wymagać aktualnego zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (§5 ust. 2 Rozporządzenia) oraz  aktualnego zaświadczenia z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (§5 ust. 3 Rozporządzenia). Zamawiający wymaga zatem załączenia do składanej oferty wyżej wymienionych dokumentów.

 

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

***

 

Kalisz, dnia 14 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ:

 

1) Kryterium oceny ofert (Rozdział XIX SIWZ, pkt. 19.1)

jest:

Kryterium 2 – maks. 20 pkt.

Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na podstawie wykazu zadań, o których mowa w punkcie III Specyfikacji Szczegółowej, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości przedstawionego zestawienia u wskazanych w nim kontrahentów oferenta. Punktacja za ilość zadań będzie liczona następująco:

 

Wiarygodność-doświadczenie

Punktacja

10-12 zadań

5,0 pkt

13-15 zadań

10,0 pkt

16 i więcej zadań

20,0 pkt

 

Ma być:

 

 Kryterium 2 - Termin wykonania. Waga Kryterium: 20% - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru:

 

najkrótszy termin wykonania zaoferowany w jednej z ofert
_____________________________________________________      x waga kryterium x 100

termin wykonania zaoferowany w badanej ofercie

 

 

Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena i termin wykonania.

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100.

 

2) Termin złożenia ofert (Rozdział XIII w SIWZ, pkt. 13.1):

jest:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 15.09.2017 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej.

 

Ma być:

 

Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 21.09.2017 r. (czwartek) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej.

 

3) Termin i wybór oferty (Rozdział XVIII w SIWZ, pkt. 18.1):

jest:

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 20.09.2017 r.

 

ma być:

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 27.09.2017 r.

 

 

Odpowiedzi na pytania:

Pytanie: Zwracam się z uprzejmą prośbą o zmianę treści umowy: Przy odbiorze Wykonawca przekaże Zamawiającemu nieodpłatnie prawa autorskie do wykonanego kodu, grafik oraz filmów. Przekazanie praw ma charakter nieograniczony czasowo i terytorialnie.

 

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę w umowie o zapis: Przy odbiorze Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji na oprogramowanie i CMS aplikacji i strony WWW. Wykonawca przekaże Zamawiającemu prawa do wszystkich materiałów graficznych, treści, filmów stanowiących content przedmiotu zamówienia. Licencja udzielana jest na czas nieokreślony i nie jest ograniczona terytorialnie. Wykonawca zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia oraz udzielenia licencji w ramach wynagrodzenia przysługującego mu z tytułu umowy.

___

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Na podstawie Art. 12a ust. 1, 2 i 3 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 21 września 2017r. (czwartek) do godziny 12:00. Jednocześnie informuje, iż otwarcie kopert odbędzie się tego samego dnia, w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 12:15.

 

 

***

 

Kalisz, dnia 12 września 2017 roku

 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania „Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej” współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”, sprawa: 1-P-2017 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania oraz treść zmiany SIWZ.

 

Pytanie 1. W ROZDZIAŁ XIX KRYTERIA OCENY OFERT SIWZ: „Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na podstawie wykazu zadań, o których mowa w punkcie III Specyfikacji Szczegółowej, będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego SIWZ.” W załączniku 1 nie została podana numeracja rzymska (nie widzimy punktu III). Prosimy o podanie na podstawie, którego wykazu zadań będzie oceniana wiarygodność.

Odpowiedź: Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na podstawie wykazu zadań, o  których mowa w punkcie 6.5 SIWZ. Zmiana w SIWZ: Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na podstawie wykazu zadań, o których mowa w punkcie 6.5 SIWZ (zmiana w Rozdziale XIX Kryteria oceny ofert pkt. 19.1).

 

Pytanie 2. Ad załącznika 1: Prosimy o potwierdzenie, że zakres aplikacji mobilnej na systemy operacyjne Android oraz IOS został zdefiniowany w punktach 9-12 załącznika 1.

Odpowiedź: Zakres aplikacji mobilnej określony został w pkt. 9-12 Załącznika 1.

 

Pytanie 3. Ad załącznika 1: Prosimy o przesłanie formatu danych eksportu z systemu Omeka w celu możliwości oszacowanie pracochłonności wykonanie takiego eksportu.

Odpowiedź: Informacje o możliwości eksportu plików zawarte zostały w dokumentacji producenta systemu pod adresem  http://omeka.org/codex/Moving_to_Another_Server.

 

Pytanie 4. Ad załącznika 1: „Wykonanie autorskiego CMS opartego na frameworku Symfony (według szczegółowych zaleceń Zamawiającego dotyczących jego funkcjonalności)”. Prosimy o podanie tych zaleceń, jeśli wykraczają one ponad te zawarte w załączniku 1.

Odpowiedź: Poprzez szczegółowe zalecenia Zamawiający ma na myśli ścisłą współpracę z Wykonawcą na etapie koncepcyjnym dotyczącą np. zakresu opisu zabytków  (liczba pól opisu, pola zamknięte/otwarte itp. czy ilość plików graficznych każdego zabytku).

 

Pytanie 5. Ad załącznika 1: „Wykonanie autorskiego CMS opartego na frameworku Symfony”. Czy dopuszczają Państwo wykonanie CMS opartego o framework równoważny np.: Laravel/ Typo3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wykonanie innego CMS spełniającego wymagania  funkcjonalne przedmiotu zamówienia.

 

Pytanie 6. Mamy pytanie dotyczące zapisu SIWZ: 6.5.3 Wykonawca powinien posiadać dowód ukończenia certyfikowanego szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG i załączyć jego kopię do składanej oferty. Kto wg Państwa jest uprawniony do przeprowadzania certyfikowanych szkoleń z projektowania stron pod kątem WCAG. Prosimy o wskazanie przykładów instytucji prowadzących tego typu szkolenia zakończone uzyskaniem CERTYFIKATU organizacji WAI tworzącej reguły WCAG, a nie jedynie dyplomu ukończenia szkolenia. Wg naszej wiedzy żadna z insytucji w Polsce nie ma uprawnień do tego typu certyfikacji. Prosimy więc o wyjaśnienie czy wystarczającym jest posiadanie przez jednego z naszych pracowników certyfikatu ukończenia szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG organizowanego przez prywatną firmę, nie związaną z organizacją WAI. Prosimy o wyjaśnienia i ewentualne doprecyzowanie tego zapisu, może on bowiem powodować odwołania ze strony Wykonawców w wypadku odrzucenia oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia certyfikatu ukończenia szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG organizowanego przez prywatną firmę.

 

Pytanie 7. Chciałem zapytać, czy istnieje możliwość zmiany zapisów w umowie dołączonej do postępowania, a dokładnie § 11. Czy zatem istniałaby możliwość zmiany zapisu dotyczącego przekazania praw do oprogramowania na umowę licencyjną - dotyczącą CMS i silnika (backend) dla tego projektu?

Odpowiedź: Zamawiający nie zakłada w kolejnych latach zabezpieczenia  jakichkolwiek środków finansowych, które mogłyby być spożytkowane na odnowienie licencji. Zapis w umowie może być zmieniony jedynie pod warunkiem, iż Wykonawca zobowiąże się, w ramach swojego wynagrodzenia, odnawiać licencję przez najbliższe lata. 

 

 

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 

 


***
Ogłoszenie nr 500025655-N-2017 z dnia 08-09-2017 r.

 

Kalisz:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

 

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 585416-N-2017
Data: 08.09.2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,
Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000,
ul. Kościuszki  12,
62-800   Kalisz, woj. wielkopolskie,
państwo Polska,
tel. 627 571 608,
e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl,
faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II.
Punkt: 1)


W ogłoszeniu jest: „Wykonanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej dla udostępniania cyfrowych odwzorowań zbiorów z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”


W ogłoszeniu powinno być: Wykonanie platformy internetowej i aplikacji mobilnej umożliwiającej upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich w ramach zadania "Upowszechnianie kolekcji muzeów wielkopolskich za pośrednictwem edukacyjnej platformy internetowej i aplikacji mobilnej" współfinansowanego ze środków Programu Kultura cyfrowa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

***


Ogłoszenie nr 585416-N-2017 z dnia 2017-09-08 r. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej:
„Wykonanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej
dla udostępniania cyfrowych odwzorowań zbiorów
z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe 
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

Nie 

 

Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

Nie 

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

Nie 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

Nie 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających 

Nie 

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

Nie 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: 

Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,
krajowy numer identyfikacyjny 63951200000,
ul. Kościuszki  12
62800   Kalisz, woj. wielkopolskie,
państwo Polska,
tel. 627 571 608,
e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609. 

Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeumwkaliszu.pl/

Adres profilu nabywcy: 

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.muzeumwkaliszu.pl/ 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić): 

Samorządowa Instytucja Kultury 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): 

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) 

Nie 

https://www.muzeumwkaliszu.pl/

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

Nie 

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem 

Nie 

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: 

Elektronicznie 

Nie 

adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Nie 

Inny sposób: 

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: 

Tak 

Inny sposób: 

Osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem firmy kurierskiej 

Adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne 

Nie 

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Wykonanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej dla udostępniania cyfrowych odwzorowań zbiorów z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie” 

Numer referencyjny: Nr sprawy 1-P-2017 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie 

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych 

Zamówienie podzielone jest na części: 

Nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: 

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Platformy oraz Aplikacji Mobilnej, które będą służyć do udostępniania cyfrowych odwzorowań z wykorzystaniem narzędzi umożliwiających użytkowanie Platformy oraz Aplikacji osobom w różnym wieku, o różnych motywacjach i na różne potrzeby np. zabawy, edukacji, hobby, pracy naukowej. Szczegółowy zakres prac obejmuje: a. Zaprojektowanie UX (User Experience), w tym wykonanie interaktywnego (klikalnego) prototypu Platformy oraz Aplikacji, b. Wykonanie kompletnego projektu graficznego Platformy, w tym wersji na urządzenia typu tablet oraz smartfon, c. Wykonanie kompletnego projektu graficznego Aplikacji na systemy operacyjne Android oraz IOS, d. Zakodowanie Platformy zgodnie z zasadami RWD (responsywny layout), e. Optymalizacje Platformy pod kątem Page Speed, f. Wykonanie funkcjonalnego, autorskiego CMS, opartego na frameworku Symfony, umożliwiającym rozwijanie Platformy w przyszłości, g. Zaprojektowanie i wykonanie bazy danych MySQL, h. Wybranie i wdrożenie Platformy na serwer klienta, i. 24 miesięczną gwarancję serwisową, j. Realizację 8 dwuminutowych klipów filmowych, k. Przekazanie autorskich praw majątkowych do wykonanego kodu, grafik oraz klipów. 

 

II.5) Główny kod CPV: 72212000-4 

Dodatkowe kody CPV: 

 

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT: 

Waluta: 

 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie 

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: 

miesiącach:  2   lub dniach: 

lub 

data rozpoczęcia: 2017-10-01   lub zakończenia: 2017-12-14 

 

II.9) Informacje dodatkowe: 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 

Określenie warunków: 

Informacje dodatkowe 

III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 

Określenie warunków: Wykonawca powinien posiadać dowód ukończenia certyfikowanego szkolenia z zakresu projektowania stron pod kątem WCAG i załączyć jego kopię do składanej oferty. 

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak 

Informacje dodatkowe: 

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 

III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp) 

 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp) 

 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 

Tak 

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 

Nie 

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

1. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia. 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU: 

1. Oświadczenie
Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). 2. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 3. Oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy. 4. Oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym. 5. Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania. 6. Wykaz zadań. 

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6) 

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 

IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: 

Tak 

Informacja na temat wadium 

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł na konto Zamawiającego nr: 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139 w terminie do dnia 15.09.2017 r. do godz. 12:00. 

 

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: 

Nie 

Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek: 

 

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 

Nie 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Nie 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 

Nie 

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 

Nie 

 

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 

(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) 

Liczba wykonawców   

Przewidywana minimalna liczba wykonawców 

Maksymalna liczba wykonawców   

Kryteria selekcji wykonawców: 

 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: 

Umowa ramowa będzie zawarta: 

 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

 

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 

 

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) 

Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: 

 

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 

Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: 

 

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 

Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 

Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 

Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

 

Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 

IV.2.2) Kryteria 


kryteria


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 

Nie 

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem 

Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji 

Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 

Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

 

Informacje dodatkowe 

 

 

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 

Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

 

Wstępny harmonogram postępowania: 

 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 

 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 

Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

 

Informacje dodatkowe: 

 

IV.4) Licytacja elektroniczna 

Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania: 

 

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: 

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej: 

Data: godzina: 

Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 

 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 

 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe: 


IV.5) ZMIANA UMOWY 

Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 

1. W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania. 2. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia. 3. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w Pzp. 


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym 

 

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 

Data: 2017-09-15, godzina: 12:00, 

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 

Nie 

Wskazać powody: 

 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

> Polski 

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie 

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie 

IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo