Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne pn. "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne"

Kalisz, dnia  19.01.2021 r.

 

 

Dotyczy:  zamówienia na usługi społeczne pn: ”Ochrona fizyczna  i  zabezpieczenie techniczne

 w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach” 

                                           

 

Działając na podstawie art.138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  informuje, że  w w/w postępowaniu zostało udzielone zamówienie KONSORCIUM  FIRM:  Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Sp z o.o. ul. Poznańska 95,62-800 Kalisz; LEX GROUP Sp. z o.o. ul. Budowlanych 2, 62-800 Kalisz

  

                                                                                                                                                                                                                                                     Dyrektor Sylwia Kucharska

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              Kalisz, dnia 30.12.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – na usługi społeczne

pn: "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach"

zamówienie publiczne w procedurze przewidzianej dla usług społecznych o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 138 g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

Adres do korespondencji:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23 ( sekretariat - pokój 203)

62-800 Kalisz

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych

( Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

CPV przedmiotu zamówienia : 79710000-4; 98341140-8

 

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w 2021 r. w następującym zakresie:

 

a) Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków

- ochrona fizyczna w systemie zmianowym (średniomiesięczny dozór popołudniowy i nocny oraz całodobowo w święta ustawowo wolne od pracy około520 h).

- obsługa Systemu Telewizji Przemysłowej oraz Systemu Sygnalizacji Pożru

- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych

 

b) Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.

- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych.

c) Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli

interwencyjnych,

- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych,

- monitoring CCTV (transmisja obrazów w czasie rzeczywistym przez Internet z rejestratora do centrum monitorującego),

- obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych,

d) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

- ochrona fizyczna w tymczasowych pomieszczeń magazynowych i biurowych w biurowcu Runotex w Kaliszu ul. Chopina 23 w systemie zmianowym (średniomiesięczny dozór popołudniowy i nocny oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta ustawowe około 570 h).

- obsługa Telewizji Dozorowej oraz Systemu Sygnalizacji Pożaru,

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,

- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.

e) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz,

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,

Średniomiesięczna ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania na obsługę imprez plenerowych i konwojowanie muzealiów.

Monitorowanie polega na zestawieniu połączeń drogą radiową (radia do poszczególnych SSWiN w w/w obiektach - stanowią własność Wykonawcy) i telefoniczną ze stacją monitorowania.

 

Wykonawca zapewni pełną, całodobową łączność systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji przemysłowej w w/w obiektach. Dodatkowo należy zapewnić łączność z pracownikami ochrony z pośrednictwem telefonów komórkowych.

 

2. Warunki realizacji zamówienia.

 

1) Czynności ochrony będą wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.(Dz.U. z 2014 poz.1240 )

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi bezpośredniej ochrony fizycznej minimum siedem osób . Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie patroli interwencyjnych ( co najmniej dwuosobowa) oraz monitoringu SSWiN.

3) Posterunki SUFO powinny być wyposażone w telefon komórkowy oraz latarkę elektryczną.

4) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pracownikom zatrudnionym na stanowisku ochrony jednolitego umundurowania służbowego jego firmy.

5) Zamawiający dopuszcza możliwość w uzasadnionych przypadkach zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia na inne posiadające takie same kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Gospodarczego.

6) W terminie 7 dni od zawiadomienia o wyborze oferty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy:

a) koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem).

b) wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia minimum 7 osób (wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nr POF) wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę,

c) uwierzytelnione kopie legitymacji wszystkich wskazanych pracowników potwierdzające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

d) oświadczenie, że doraźna ochrona fizyczna w postaci grupy interwencyjnej zlokalizowana jest w miejscu umożliwiającym dojazd do chronionych obiektów na terenie Kalisza w czasie do 10 minut od otrzymania sygnału alarmowego oraz do 20 minut do Russowa od otrzymania sygnału alarmowego..

e) aktualną polisę ubezpieczenia OC wykonywanej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.02.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A. Cena za stawkę godzinową 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną dla danego kryterium ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, w stosunku do oferty najtańszej.

Kryterium ceny zostanie ocenione wg wzoru:

AcCn/Cb x 100

gdzie:

Ac -wyliczona ilość punktów dla danej oferty

Cn - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Cb - cena w ofercie badanej

 

Elementy składowe ceny:

Cena, będąca stawką godzinową netto (z dwoma miejscami po przecinku) musi zawierać następujące składniki:

stawkę za jedną godzinę ochrony fizycznej (dotyczy też konwojowania) + (plus) miesięczny abonament za monitoring systemów alarmowych, użycie patroli interwencyjnych oraz przechowywanie i konwojowanie kluczy do w/w obiektów, podzielony przez 1090 h.

Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na ochronę MOZK” do dnia 08.01.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Chopina 23 ( sekretariat - pokój 203) 62-800 Kalisz.

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526 weber@muzeumwkaliszu.pl

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

VI. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1/administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2/Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach bez stosowania ustawy Pzp;

3/odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4/Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5/obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6/w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7/posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy

RODO;

8/nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2
 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

Załączniki :

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

- Wykaz podwykonawców (załącznik 3)

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo