Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - wybór oferty

Kalisz, dnia 20 stycznia 2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na:
„Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku składanego w ramach VIII osi priorytetowej
Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiskowa 2014-2020”.

 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez: BC Consulting , 28-230 Połaniec, ul. Działkowców 29.

 

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne, określone w zapytaniu ofertowym.

 

Szczegółowe punktacje w załączniku na dole strony.

***

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku składanego
w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
faks: (62) 757 16 09
e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku składanego (w II kw. 2017 r.) w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”, w tym:

 

 1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków o dofinansowanie. Wniosek aplikacyjny powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego zasadami i wytycznymi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz Regulaminem konkursu,
 2. opracowanie Studium Wykonalności zgodnego z zakresem studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych w sektorze kultury, stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu,
 3. przygotowanie wszystkich załączników zgodnie z listą stanowiącą załącznik do Regulaminu konkursu,
 4. wsparcie merytoryczne w całym procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu, w tym sporządzenie wyjaśnień i uzupełnień złożonego wniosku oraz wszystkich załączników, podczas oceny formalnej oraz do zakończenia oceny merytorycznej wraz z przygotowaniem treści ewentualnego protestu,
 5. współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowanych przez Wykonawcę dokumentów i materiałów.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia kompletnej procedury aplikacyjnej wraz z ewentualnym protestem.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie podobne usługi a wnioskodawca otrzymał na ich podstawie dofinansowanie.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

 1. Spełnienie warunku opisanego w pkt IV. Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje itp.) w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane należycie i terminowo.
 2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

 1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

  Cena (waga 100 % = 100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cb x 100 pkt
  gdzie Cn - Cena najniższej oferty, Cb - Cena badanej oferty

 2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji POIiŚ” do dnia 20.01.2017 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

 • Formularz oferty (załącznik nr 1)
 • Oświadczenie (załącznik nr 2)
 • Wykaz usług (załącznik 3)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo