Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I

Ogłoszenie nr 510148259-N-2019 z dnia 18-07-2019 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550132383-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2-WR-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt Zamienny Budowlano-Wykonawczy t. 1 i 2, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

 

Dodatkowe kody CPV: 45212300-9, 45212300-9, 45453000-7, 45400000-1, 45450000-6, 45310000-3, 45311000-0, 45312100-8, 45312200-9, 45330000-9, 45421000-4, 45430000-0, 45442119-0

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6820000.00
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: CCHP Energia 2 Sp. z o. o. Sp. k.
Email wykonawcy: biuro@cchp.pl
Adres pocztowy: ul.Sportowa 6a
Kod pocztowy: 63-500
Miejscowość: Ostrzeszów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6820000.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6820000.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6820000.00
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 6820000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: CCHP Energia 2 Sp. z o.o. Sp.k.
Email wykonawcy: biuro@cchp.pl
Adres pocztowy: ul. Sportowa 6a
Kod pocztowy: 63-500
Miejscowość: Ostrzeszów
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 6820000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 6820000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6820000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: 7.1665 %

IV.8) Informacje dodatkowe:

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia dla branży niskoprądowej w 100%.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 93  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu unieważniło postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I etap”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zaprosił do negocjacji firmę specjalizującą się w robotach budowlanych, także na obiektach zabytkowych.

 

 

 

Ogłoszenie nr 550132383-N-2019 z dnia 01-07-2019 r.

 

Kalisz: Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej Etap I
Numer referencyjny  2-WR-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt Zamienny Budowlano-Wykonawczy t. 1 i 2, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót, dostępne w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej.

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45212300-9,

45212300-9,

45453000-7,

45400000-1,

45450000-6,

45310000-3,

45311000-0,

45312100-8,

45312200-9,

45330000-9,

45421000-4,

45430000-0,

45442119-0

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu unieważniło postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I etap”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym Zamawiający zaprosił do negocjacji firmę specjalizującą się w robotach budowlanych, także na obiektach zabytkowych.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo