Lewków - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

18 października 2016r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (Dyrektywa 2004/18/WE)


(...)
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie


(...)
II.1.4) Krótki opis zamówienia lub zakupu:
Przedmiotem zamówienia jest:
1. Inwentaryzacja i wykonanie koncepcji konserwacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontu zabytkowego budynku pałacu Lipskich w Lewkowie wraz z innymi obiektami wchodzącymi w skład zespołu pałacowoparkowego.
2. Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlano-wykonawczego konserwacji, przebudowy, rozbudowy, adaptacji i remontu zabytkowego budynku pałacu Lipskich w Lewkowie wraz z innymi obiektami wchodzącymi w skład zespołu pałacowo-parkowego.
3. Uzyskanie wszelkich wymaganych uzgodnień, w tym pozwolenia na budowę.
4. Wykonanie kosztorysów ślepych i inwestorskich.
5. Sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz innych niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i konserwatorskie oraz prowadzenie tych robót 6. Nadzór autorski. Ostateczny termin wykonania dokumentacji do 31.1.2017 roku. 

Pełna wersja Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w załączniku na dole strony.

 

***

 

 

Kalisz, dnia 7 października 2016 r.   

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
oraz o wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie" - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, sprawa: 2-P-2016 na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) Zamawiający informuje, że wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę która uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ:

Oferta nr 3
Firma Handlowa MG Maria Gulczyńska
ul. Łódzka 165
62-800 Kalisz
Cena oferty: 996.300,00 zł
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia 1.230,000 zł.
Ostateczny termin wykonania zamówienia – 31.01.2017.  

W postępowaniu złożono 3 oferty.

(...)

 (-) Sylwia Kucharska


Szczegóły wyboru do pobrania na dole strony w pliku Wynik przetargu Lewków.


***


Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej ogłasza przetarg na Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo – Parkowego w Lewkowie”.

***

Kalisz, dnia 30 sierpnia 2016 roku

Zmiana treści SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie" - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, sprawa: 2-P-2016 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że zamawiający zmienia treść SIWZ:

1) warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia który w pkt. C.1.2) SIWZ brzmi:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto każda i

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 5 ha lub ...........

 

Za datę wykonania usług uznaje się datę wykonania (końcowy odbiór) projektu (bez nadzoru autorskiego).

na:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto w tym przynajmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową która dotyczyła rewaloryzacji, konserwacji, renowacji lub rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości min. 200.000,00 zł brutto i

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 2 ha lub 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej która dotyczyła rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 4 ha

 

Za datę wykonania usług uznaje się datę wykonania (końcowy odbiór) projektu (bez nadzoru autorskiego).

2) termin złożenia i otwarcia ofert

jest:

Miejsce złożenia – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12,
62-800 Kalisz – bezwzględnie sekretariat godz. 7:30 - 15:30

Termin złożenia – do godz. 9:00 dnia 19 września 2016 r.

 

ma być:

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala nr 10 w siedzibie Zamawiającego.

Termin złożenia – do godz. 9:00 dnia 21 września 2016 r.

Termin otwarcia – godz. 9:15 dnia 21 września 2016r.


Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

 


***

 

Kalisz, dnia 29 sierpnia 2016 roku

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie" - projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, sprawa: 2-P-2016 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że wpłynęły pytania dotyczące SIWZ. Poniżej zamieszczone zostały odpowiedzi na pytania i treść zmiany SIWZ.


Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w zapisach SIWZ w zakresie posiadania wiedzy i doświadczenia:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o kubaturze nie mniejszej niż 8000 m3 w tym jedna o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto.

Uzasadnienie do pytania:

Przyjęcie jako jedynego kryterium kwoty o wartości minimum 500 000 złotych brutto, dla dwóch usług projektowych, nie oznacza ,że firma wykonująca w przeszłości dokumentację projektowe za niższe kwoty nie jest w stanie rzetelnie zrealizować zadania. Wiele firm posiada odpowiednie doświadczenie przy rewitalizacji obiektów zabytkowych o podobnym lub większym poziomie skomplikowania lecz za kwoty o niższych wartościach.  Doświadczenie zdobyte przy obiektach zabytkowych powinna określać oprócz samej kwoty prac projektowych również kubatura lub powierzchnia obiektu np.: dla zrealizowania pełnobranżowej dokumentacji pałacu o powierzchni użytkowej ok. 1200 m2 i kubaturze ok. 8000 m3 należy się wykazać wykonaniem dokumentacji dla obiektów o nie mniejszych parametrach. Bardzo często dokumentację projektowe dla obiektów o większych kubaturach są opracowywane za niższe kwoty, doświadczenie zdobyte przy realizacji tego typu obiektów również powinno być brane pod uwagę.

Może się też zdarzyć, że firmy wykazują się zrealizowanymi projektami o dużo mniejszych kubaturach za to za kwoty wyższe, co nie oznacza, że posiadają odpowiednie doświadczenie. Zwracam się z prośbą o zmianę zapisu w SIWZ dotyczącego realizacji dwóch prac za kwoty 500 000zł na: „realizację 2 usług polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o kubaturze nie mniejszej niż 8000m3 w tym jedna o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto.”

Zapisy takie pozwalają w rzetelny sposób ocenić wiedzę i doświadczenie przyszłego wykonawcy oraz umożliwiają wystartować w zadaniu szerszej liczbie wykonawców, co powinno wpłynąć pozytywnie na konkurencyjność ofert.

Pytanie: Dotyczy: SIWZ - C pkt. 1.2) posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto każda 

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 5 ha 

Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający uzna spełnienie warunku posiadania wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie:
a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie w ramach jednej usługi opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej, która dotyczyła rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu 2 obiektów zabytkowych o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto każdy 
b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej która dotyczyła rewaloryzacji minimum 2 parków zabytkowych o pow. min. 10 ha łącznie 

 

Pytanie: Zgodnie z punktem J pkt. 1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia proszę o wyjaśnienie treści SIWZ:

1/ Zamawiający założył doświadczenie w wykonaniu 2-ch usług polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej rewaloryzacji zabytkowego parku o powierzchni minimum 5,0 ha. Czy zamawiający dopuszcza doświadczenie w wykonaniu rewaloryzacji parku o mniejszych powierzchniach np. pow. 1,0 i 2,0 ha. Rewaloryzacja parku zabytkowego o pow. 5,0 ha, a pow. 1,0 ha czy też 2,0 ha niczym się nie różnią. Czynności i badania przeprowadzone w obu przypadkach są takie same i są powtarzalne, z tym, że zakres dotyczy jedynie większej ilości drzew czy też trawników.

2/ Zamawiający założył doświadczenie w wykonaniu 2-ch usług polegających na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto każda.

Czy zamawiający dopuszcza doświadczenie o mniejszych kwotach. Ceny powyżej 500 000,00 złotych występują raczej przy konkursach architektonicznych, natomiast w przetargach nieograniczonych, przy obecnym rynku projektowym jest to w wielu  przypadkach nieosiągalne. Obecnie projektanci obniżają kwoty żeby uzyskać zlecenie.

W związku z tym czy zamawiający przyjmie jako spełnienie warunków doświadczenie w opracowaniu dokumentacji projektowej o kotach brutto ca 235 000,00 zł i 68 000,00 zł oraz na wykonanie koncepcji rewitalizacji na kwotę ca 68 000,00 zł. Zakresy projektów wykonywane przy niższych kwotach są identyczne jak przy projekcie który ma kosztować 500 000,00 zł i są zgodne z wymaganiami przy konserwacji, rewaloryzacji i modernizacji Zespołu Parkowo Pałacowego w Lewkowie.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia warunek ubiegania się o udzielenie zamówienia dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia który w pkt. C.1.2) SIWZ brzmi:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji, konserwacji, renowacji, rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto każda i 

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej które

dotyczyły rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 5 ha 

Za datę wykonania usług uznaje się datę wykonania (końcowy odbiór) projektu (bez nadzoru autorskiego).

na:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli:

a) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie usługi polegające na opracowaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej o wartości minimum 500 000,00 złotych brutto w tym przynajmniej jedną wielobranżową dokumentację projektową która dotyczyła rewaloryzacji, konserwacji, renowacji lub rewitalizacji oraz adaptacji, rozbudowy, modernizacji, przebudowy lub remontu obiektu zabytkowego o wartości min. 200.000,00 zł brutto i

b) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonawca wykonał należycie minimum 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej które dotyczyły rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 2 ha lub 1 usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowej, która dotyczyła rewaloryzacji parku zabytkowego o pow. min. 4 ha. Za datę wykonania usług uznaje się datę wykonania (końcowy odbiór) projektu (bez nadzoru autorskiego).

 

Pytanie: Czy zamawiający będzie wymagał posiadania przez Wykonawcę? Zarządzania jakością wg normy uznawanej na całym świecie ISO 9001, która gwarantuje lepszą jakość i zarządzanie projektem oraz zadowolenie Zamawiającego?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie stawia takiego warunku.

 

Pytanie: W związku z krótką realizacją kontraktu, czy zamawiający będzie wymagał zdolności kredytowej dla wykonawcy w wysokości np. 1.000.000,00 zł żeby zapewnić prawidłową realizację kontraktu?

Odpowiedź: Nie, zamawiający nie stawia takiego warunku.

 

Pytanie: Czy zamawiający może umożliwić wgląd do pomieszczeń które nie są dostępne dla zwiedzających a mają istotny wpływ na realizację zadania tj, strych, piwnice?

Odpowiedź: Tak, zamawiający umożliwi wgląd do pomieszczeń, o których mowa wyżej. W tym celu należy skontaktować się z zamawiającym w dowolnej formie, aby ustalić dzień i godzinę dokonania oględzin.

 

Pytanie: Czy zamawiający posiada jakąkolwiek dokumentację archiwalną? W jakiej formie (papier/skany/CAD)?

Odpowiedź: Tak, zamawiający posiada dokumentację archiwalną w formie papierowej. 

 

 

Jednocześnie informuję, że zmianie ulega termin złożenia i otwarcia ofert w ramach niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Miejsce złożenia – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800

Kalisz – bezwzględnie sekretariat godz. 7:30 - 15:30

Termin złożenia – do godz. 9:00 dnia 19 września 2016 r.

Miejsce i termin otwarcia ofert:

Miejsce otwarcia – sala nr 10 w siedzibie Zamawiającego.

Termin otwarcia – godz. 9:15 dnia 19 września 2016r.

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.


***

Kalisz, dnia 8 sierpnia 2016 roku       

Zmiana treści SIWZ    

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na "Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo - Parkowego w Lewkowie" - projekt realizowany w ramach  Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu, sprawa: 2-P-2016 na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) informuję, że zamawiający zmienia treść opisu przedmiotu zamówienia w pkt. 7 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia, poprzez wykreślenie dwóch zdań: „Terenem jej lokalizacji może być wyłącznie podwórze gospodarcze. Należy brać pod uwagę adaptację istniejących tam zabudowań, w tym ich rozbudowę”.   

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo