Unieważnienie postępowania - dostawa energii elektrycznej

Kalisz, dnia 25.09.2018 r.

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w formie zapytania ofertowego pn: „Dostawa energii elektrycznej do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i oddziałów” informuję, że nie wpłynęła żadna oferta.

 

 

***

Kalisz, dnia.18.09.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na dostawę energii elektrycznej do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i oddziałów

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 62 7571 608

faks 62 7571 609

biuro@muzeumwkaliszu.pl lub weber@muzeumwkaliszu.pl 

http:// www.muzeumwkaliszu.pl

II Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym podstawowym wolumenie 121900 kWh w okresie od dnia 01.10.2018 r. do dnia 31.12.2019 r. (+-15%).

Zwiększenie ww. ilości podstawowej kWh o 15% ( 18285 kWh) – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji - nie wymaga zmiany zawartej umowy. Łączna ilość energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi: 140185 kWh.

Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Nie mogą stanowić roszczenia o wykorzystanie wskazanej ilości w całości, lub jakiekolwiek inne roszczenie Wykonawcy.

2. Dostawa energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb PPE – wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także projekt umowy – zał. Nr 4 do Zapytania Ofertowego.

4. Przedmiotem zamówienia nie są usługi dystrybucji energii elektrycznej.

5. Zamawiający ma zawarte umowy  z operatorem systemu dystrybucji (OSD) z ENERGA – OPERATOR.

6. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059, z późń. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.

7. Kod CPV: 09310000-5 Elektryczność.

8. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.10.2018 r.

III. Opis sposobu obliczenia ceny

Zamawiający wszczynając postępowanie na zakup energii elektrycznej oczekuje podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) ceny stałej przez cały okres trwania umowy (1.10.2018 r. – 31.12.2019 r.).

1. Cenę ofertową należy wpisać zgodnie z Formularzem ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego .

W odpowiednich rubrykach Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/kWh z akcyzą, oraz wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto powiększona o obowiązującą w dniu składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).

2. Sposób obliczenia ceny:

Wykonawca winien podać łączną cenę brutto za energię elektryczną w ilości łącznej: 140185 kWh, dla wszystkich PPE wskazanych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość ta obejmuje całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię wraz z uwzględnieniem prawa opcji (15%). Łączna cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatki, opłaty związane z zakupem energii czynnej, w tym opłatę handlową (jeśli będzie naliczana).

Należy odpowiednio wyszczególnić cenę jednostkową netto i brutto w zł za 1kWh, z dokładnością do maksymalnie 5 miejsc po przecinku.

Należy uwzględnić ewentualne rabaty, upusty oraz wszelkie inne koszty, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej.

3. Kwoty brutto (ceny jednostkowe brutto) podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy tylko w przypadku:

a. zmiany stawki podatku VAT,

b. zmiany stawki akcyzy.

4. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.

5. Zamawiający w Załączniku nr 1  do Zapytania Ofertowego wskazał dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej grupę taryfową, przy czym grupy te wskazane zostały dla celów informacyjnych, gdyż zastosowanie mają wyłącznie do usług dystrybucyjnych, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.

IV. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie)

1. Kryterium oceny ofert - cena (znaczenie 100%).

2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.

3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu

wzoru:

Ac =  x 100 

gdzie:

Ac -wyliczona ilość punktów dla danej oferty

Cn - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Cb - cena w ofercie badanej

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Pisemna ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzonej napisem: „Oferta na dostawę energii elektrycznej do gmachu głównego i oddziałów nie otwierać do dnia  25.09.2018 r. przed  godz. 10:15”

2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.09.2018 r. do godz. 10:00.

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

  • Załącznik nr 1 wykaz punktów poboru energii elektrycznej
  • Załącznik nr 2 formularz oferty (do wypełnienia)
  • Załącznik nr 3 oświadczenie (do wypełnienia)
  • Załącznik nr 4 projekt umowy (do zapoznania się)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo