Unieważnienie przetargu - modernizacja budynku bramnego Zawodzie

 

Kalisz dnia 16 lipca 2018 r.

 

Dotyczy sprawy nr: 3-P-2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia na „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu ”.

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579), Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

Dyrektor

 

Sylwia Kucharska


***Kalisz, dnia 28 czerwca 2018 roku

Zmiana SIWZ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na: „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”, sprawa: 3-P-2018 na podstawie art. 11c ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z    2017 r. poz. 1579) informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ:

1) W SIWZ (rozdz. XVIII, pkt. 18.1) jest: Kryterium 1. Wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy. Kryterium 1 – maks. 80 pkt Ocena polega na: 1. Ustaleniu oferty o najniższej cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 80 pkt. 2. Porównanie ceny oferty kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:cena oferty najniższej podzielić przez cena oferty badanej pomnożyć przez 80 pkt. Kryterium 2. Dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia. Kryterium 2 – maks. 20 pkt Punkty w kryterium 2 – zostaną przyznane ofercie Wykonawcy, który w formularzu ofertowym (wzór załącznik nr 1) zadeklaruje przedłużoną tj.:48 miesięcy - 5 pkt, 60 miesięcy - 10,0 pkt, 72 miesiące - 20,0 pkt. Dodatkowa gwarancja rozumiana jest jako gwarancja Wykonawcy. W przypadku braku, w załączniku 1, deklaracji Wykonawcy w zakresie wydłużenia gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaproponował przedłużenia gwarancji i rękojmi, tj. zaproponował 36 miesięczną gwarancję i rękojmię i przyzna 0 pkt. w tym kryterium. 

W ogłoszeniu powinno być: Kryterium 1 - Wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy. Waga kryterium - maks. 60% Ocena polega na: 1. Ustaleniu oferty o najniższej cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 60 pkt. 2. Porównanie ceny oferty kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:(cena oferty najniższej podzielić przez cena oferty badanej) pomnożyć przez 60 pkt.

Kryterium 2 - Dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia. Waga kryterium 2 – maks. 20% Punkty w kryterium 2 zostaną przyznane ofercie Wykonawcy, który w formularzu ofertowym zadeklaruje przedłużoną gwarancję, tj.:48 miesięcy - 5 pkt, 60 miesięcy - 10,0 pkt, 72 miesiące - 20,0 pkt. Dodatkowa gwarancja rozumiana jest jako gwarancja Wykonawcy. W przypadku braku, w formularzu ofertowym, deklaracji Wykonawcy w zakresie wydłużenia gwarancji i rękojmi, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zaproponował przedłużenia gwarancji i rękojmi, tj. zaproponował 36 miesięczną gwarancję i rękojmię i przyzna 0 pkt. w tym kryterium.

Kryterium 3 - Termin wykonania. Waga Kryterium - 20% - ocena wyliczona będzie wg następującego wzoru: (najkrótszy termin wykonania zaoferowany w jednej z ofert dzielony przez termin wykonania zaoferowany w badanej ofercie) x 20 pkt Na ocenę końcową ofert będzie składała się suma punktów uzyskanych w kryterium cena, gwarancja i termin wykonania. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbą punktów, maksymalna liczba punktów, jaką może osiągnąć oferta wynosi 100. Jako termin wykonania zamówienia należy rozumieć ilość dni kalendarzowych. Ostateczny termin wykonania zamówienia: do 14.12.2018 r. 

2) W SIWZ (rozdz. XII, pkt. 12.1) jest: Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 06.07.2018 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać na adres Zamawiającego:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 13.07.2018 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

3) W SIWZ (rozdz. XVI, pkt. 16.1) jest: Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 06.07.2018 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

W ogłoszeniu powinno być: Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 13.07.2018 r. o godzinie 12:15 w siedzibie Zamawiającego. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

 

Ponadto zmianie ulega załącznik SIWZ – formularz oferty.

 

Powyższe stanowi, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia. Na podstawie art. 12a ust. 1, 2 i 3 Zamawiający wydłuża termin składania ofert do dnia 13 lipca 2018 r. (piątek) do godziny 12:00. Jednocześnie informuje, iż otwarcie kopert odbędzie się tego samego dnia, w siedzibie Zamawiającego, o godzinie 12:15.

 
***

Ogłoszenie nr 575653-N-2018 z dnia 2018-06-19 r.    

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: 

Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie 

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie  

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:  

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, krajowy numer identyfikacyjny

63951200000, ul. ul. Kościuszki  12 , 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska,
tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumwkaliszu.pl
Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):

samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie  

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie  

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie  

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie

Nie
adres  

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:  

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie
Inny sposób:  

Adres:  

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu 

Numer referencyjny: 3-P-2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:  

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:    

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy budynku bramnym w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu obejmujących termomodernizację budynku bramnego z instalacją grzewczą. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt budowlany, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ). Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji.  

II.5) Główny kod CPV: 45321000-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45421100-5
45331100-7  

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): 

Wartość bez VAT:

Waluta:  

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) 

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie

Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:

II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach:    lub dniach: lub data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach   Okres w dniach       Data rozpoczęcia            Data zakończenia
                                                                                                 2018-12-14 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: 6.5.2 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje co najmniej: - kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.290 póz. zm.). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej prawa (Dz. U. z 2016r. poz.65). W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz wpisania osoby kierownika budowy w miejscu wskazanym w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy. 6.5.3 Zamawiający wymaga, by Wykonawca składający ofertę na wykonanie zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie roboty budowlane o wartości co najmniej 100 tys. zł każda. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wykazu robót (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ. Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy
Pzp III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)  

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)    

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 13.1 Oferta wypełniona niezgodnie z formularzem oferty (załącznik nr 2 do SIWZ) nie będzie rozpatrywana. Do formularza oferty można dołączyć dodatkowe załączniki lub informacje. 13.2 Oferta powinna spełniać wszystkie warunki żądane w ogłoszeniu przetargowym, pod rygorem odrzucenia jej przez Komisję Przetargową, w szczególności powinna być sporządzona w języku polskim i zawierać: nazwę i siedzibę Oferenta, - ścisłe określenie przedmiotu oferty, - termin wykonania przedmiotu przetargu, - określenie wynagrodzenia, - oświadczenie, do kiedy Oferent uważa się za związanego swą ofertą, i że zobowiązuje się w przypadku wygrania przetargu zawrzeć umowę w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 13.3 Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć: a. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4), b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (Załącznik nr 3), c. aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, d. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, e. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, f. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5), g. oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy (Załącznik nr 6), h. oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7), i. dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, j. Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 8), k. Wykaz zadań (Załącznik nr 9), l. Parafowany projekt umowy z załącznikami (Załącznik nr 10). m. Kosztorys ofertowy, stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach - forma dokumentu oryginał. 12.4 Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:  
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

 

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie Informacja na temat wadium  
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:  

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie

Informacje dodatkowe:  

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: 

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:  

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców   Kryteria selekcji wykonawców:  

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta:  

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:  

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:  

Informacje dodatkowe:  

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:  

Informacje dodatkowe:  

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:  

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:  

IV.1.8) Aukcja elektroniczna

Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:  

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:  

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:

Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: 

Czas trwania:  

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria                                                     Znaczenie

1.Wysokość wynagrodzenia(cena)                80,00
za wykonanie przedmiotu umowy

2. Dodatkowa przedłużona gwarancja           20,00 
i rękojmia 

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak

IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne

IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:  

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):  

Informacje dodatkowe   

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:  

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:  

Wstępny harmonogram postępowania:  

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: 

Należy podać informacje na temat etapów dialogu:   

Informacje dodatkowe:  

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:  

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  

Informacje dodatkowe:  

IV.4) Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:  

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:

Data: godzina:

Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:  

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:  

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 

 

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Tak

Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: Postanowienia umowy powinny być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. W oparciu o art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a. W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania. b. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia. c. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w UPzp. IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):  

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym  

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

Data: 2018-07-06, godzina: 12:00,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):  

Wskazać powody:  

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu

IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:

Nie

IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie

IV.6.6) Informacje dodatkowe: Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Beata Tokarek specjalista ds. inwestycji pod adresem email tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH    

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo