Wybór - dostawa energii elektrycznej

Kalisz, dnia 21.11.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
pn: „Dostawa energii elektrycznej do gmachu głównego i oddziałów”

Łączna ilość energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi: 115828 kWh
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Nie mogą stanowić roszczenia o wykorzystanie wskazanej ilości w całości, lub jakiekolwiek inne roszczenie Wykonawcy.

Przedmiotem zamówienia nie są usługi dystrybucji energii elektrycznej. Zamawiający ma zawarte umowy z operatorem systemu dystrybucji (OSD) z ENERGA – OPERATOR.

Kod CPV: 09310000-5 Elektryczność. Rozpoczęcie dostawy energii elektrycznej nastąpi z dniem 01.01.2017r.,

Wykaz firm, które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 21.11.2016 r. do godz. 10:00

 

Lp.

Nazwa firmy i adres firmy

Cena jednostkowa netto/ brutto za 1kWh

Data odpowiedzi na zapytanie ofertowe

1.

Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o
Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

0,21800 zł
0,26814 zł

17.11.2016 r.

2.

Energa Obrót S.A Al. Grunwaldzka 472
80-309 Gdańsk

0,23000 zł
0,28290 zł

21.11.2016 r.

 

FIRMA NAJLEPIEJ SPEŁNIAJĄCA KRYTERIA WYBORU, KTÓREJ ZOSTANIE UDZIELONE ZAMÓWIENIE:
Elektrociepłownia Andrychów Sp. z o.o Ul. Krakowska 83, 34-120 Andrychów

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA: od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Dyrektor

/-/ Sylwia Kucharska

 

***Kalisz, dnia 14 listopada 2016 r.    

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę energii elektrycznej
do Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i oddziałów muzeum   

I. Dane zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062 75 71 608
faks 062 75 71 609
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl  

II Opis przedmiotu zamówienia 

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej o łącznym szacowanym podstawowym wolumenie 96510 kWh w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r. (+-15%). Zwiększenie ww. ilości podstawowej kWh o 15% ( 14476 kWh) – zakup możliwy na zasadzie prawa opcji - nie wymaga zmiany zawartej umowy. Łączna ilość energii (wraz z prawem opcji) objęta zamówieniem wynosi: 110986 kWh.
Powyższe dane mają charakter orientacyjny. Nie mogą stanowić roszczenia o wykorzystanie wskazanej ilości w całości, lub jakiekolwiek inne roszczenie Wykonawcy.
2 .Dostawa energii elektrycznej odbywać się będą dla potrzeb PPE – wykaz punktów poboru energii elektrycznej stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwiera także projekt umowy stanowiący Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego.
4. Przedmiotem zamówienia nie są usługi dystrybucji energii elektrycznej.
5. Zamawiający ma zawarte umowy z operatorem systemu dystrybucji (OSD) z Energa Operator.
6. Dostarczana energia elektryczna musi spełniać standardy techniczne zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2012 poz. 1059, z późń. zm.) oraz aktami wykonawczymi oraz Polskimi Normami.
7. Kod CPV: 09310000-5 Elektryczność. 

III. Opis sposobu obliczenia ceny 

Zamawiający wszczynając postępowanie na zakup energii elektrycznej oczekuje podania przez Wykonawcę w formularzu ofertowym (Załącznik nr 2) ceny stałej przez cały okres trwania umowy (01.01.2017 – 31.12.2017 r.).
1. Cenę ofertową należy wpisać zgodnie z Formularzem ofertowym (Załącznik nr 2). W odpowiednich rubrykach Wykonawcy winni przedstawić ceny jednostkowe netto sprzedaży energii elektrycznej w zł/kWh z akcyzą, oraz wskazaniem należnego podatku VAT, gdzie cena jednostkowa brutto to cena jednostkowa netto powiększona o obowiązującą w dniu składania oferty stawkę podatku od towarów i usług (VAT).
2. Sposób obliczenia ceny 
Wykonawca winien podać łączną cenę brutto za energię elektryczną w ilości łącznej 110986 kWh, dla wszystkich PPE wskazanych w załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość ta obejmuje całkowite szacunkowe zapotrzebowanie na energię wraz z uwzględnieniem prawa opcji (15%). Łączna cena oferty brutto obejmuje wszystkie koszty realizacji zamówienia, w tym podatki, opłaty związane z zakupem energii czynnej, w tym opłatę handlową (jeśli będzie naliczana). Należy odpowiednio wyszczególnić cenę jednostkową netto i brutto w zł za 1kWh, z dokładnością do maksymalnie 5 (pięciu) miejsc po przecinku. Należy uwzględnić ewentualne rabaty, upusty oraz wszelkie inne koszty, jak również możliwe odchyłki wielkości poboru energii elektrycznej
3. Kwoty brutto (ceny jednostkowe brutto) podane przez Wykonawcę pozostaną przez cały okres realizacji umowy niezmienne, przy czym Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w okresie trwania umowy tylko w przypadku:
a. zmiany stawki podatku VAT,
b. zmiany stawki akcyzy.
4. Zamawiający przewiduje rozliczenie tylko w polskich złotych.
5. Zamawiający w Załączniku nr 1  do Zapytania Ofertowego wskazał dla poszczególnych punktów poboru energii elektrycznej grupę taryfową, przy czym grupy te wskazane zostały dla celów informacyjnych, gdyż zastosowanie mają wyłącznie do usług dystrybucyjnych, które nie są przedmiotem niniejszego zamówienia.  

IV. Kryterium oceny ofert – cena (znaczenie) 

1. Kryterium oceny ofert: cena (100%).
2. Oferta z najniższą ceną otrzyma 100 punktów.
3. Każda oferta może uzyskać za dane kryterium 0 – 100 pkt przy zastosowaniu wzoru: 

wzor

gdzie:  
Ac - wyliczona ilość punktów dla danej oferty
Cn - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert
Cb - cena w ofercie badanej 

4. W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym przez niego terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

1. Pisemną ofertę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną napisem:
Oferta na dostawę energii elektrycznej do gmachu głównego MOZK i oddziałów muzeum Nie otwierać do dnia 21.11.2016 r. przed godz. 10:15.
2. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 pokój nr 14 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.11.2016 r. do godz.10:00. 
3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny. 

Załączniki:                                        
- Załącznik nr 1 wykaz punktów poboru energii elektrycznej.
- Załącznik nr 2 formularz oferty (do wypełnienia).
- Załącznik nr 3 oświadczenie (do wypełnienia).
- Załącznik nr 4 projekt umowy (do zapoznania).                                                                                                                                                       

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo