Wybór oferty - kapitalny remont

Kalisz, 12 lipca 2016 r   

Informacja dotycząca wyboru oferty  

W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie pełnobranżowego programu funkcjonalnoużytkowego oraz programu inwestycji budowlanej wraz z szacunkową wyceną robót kapitalnego remontu i modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych, wyposażeniem obiektu i modernizacją ekspozycji z dnia 21.06.2016 r. informuję, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wiekiera Architekci Filip Wiekiera z Kalisza.  

(-) Sylwia Kucharska 

Dyrektor 

 

***

Kalisz, 21 czerwca 2016 

Zapytanie ofertowe na wykonanie pełnobranżowego
programu funkcjonalno-użytkowego oraz programu inwestycji budowlanej

wraz z szacunkową wyceną robót kapitalnego remontu i modernizacji budynku
głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych,
wyposażeniem obiektu i modernizacją ekspozycji  

I. Informacje ogólne Zamawiający: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Tadeusza Kościuszki 12 62-800 Kalisz REGON 000639512 NIP 618-104-57-06
Osoba uprawniona do kontaktów: Beata Tokarek, tel. 669 996 527, tokarek@muzeumwkaliszu.pl 

II. Informacje szczegółowe

1. Przedmiotem zamówienia jest cena usługi wykonania pełnobranżowego programu funkcjonalno-użytkowego oraz programu inwestycji budowlanej wraz z szacunkową wyceną robót kapitalnego remontu i modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych, wyposażeniem obiektu i modernizacją ekspozycji.

2. Zakres i forma programu funkcjonalno-użytkowego musi być zgodna z warunkami zawartymi w rozdziale nr 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202, poz. 2072 z późn. zm).

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

3.1. W ciągu siedmiu dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do spotkania z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów wykonania dokumentacji.
3.2. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia i uzgodnienia z Zamawiającym proponowanych rozwiązań projektowych.
3.3. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do informowania się u Wykonawcy o postępie prac i decyzjach podejmowanych w trakcie wykonywania usługi oraz prawo zgłaszania uwag i przekazywania dyspozycji w celu ich uwzględnienia w dokumentacji.
3.4. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego udzielania merytorycznych odpowiedzi na pytania Zamawiającego dotyczące dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia przez okres do czasu ustania biegu okresu gwarancji za przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie przygotowywał pisemne odpowiedzi na pytania w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym trzy dni robocze, a w przypadkach szczególnie złożonych pięć dni roboczych od dnia przekazania pytania.
3.5. Przed złożeniem oferty, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, Wykonawca powinien na swój koszt i swoim staraniem:
          a) zapoznać się z przedmiotem zamówienia dokonując wizji lokalnej,
          b) uzyskać wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. 

4. Przedmiot zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w trzech egzemplarzach drukowanych oraz w formie elektronicznej. 

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami. 

6. Wykonawca przekaże autorskie prawa majątkowe do całości opracowania powstałego w ramach realizacji usługi. 

7. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną dokumentację na okres 24 miesięcy od dnia podpisania umowy oraz dokona w tym okresie bezpłatnych poprawek i korekt na wezwanie Zamawiającego. 

8. Termin realizacji zamówienia wynosi 60 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.  

9. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy bez podania przyczyny. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne odszkodowanie.  

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz bez podania przyczyn uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte. 


III. Opis warunku udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający łącznie warunki: 

     a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym zapytaniu usługi;
     b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie.  

IV. Kryterium wyboru oferty  

100% - cena Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta będzie odpowiadała wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym zapytaniu i będzie miała najniższą cenę.  

Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość usługi.  


V. Wymagane dokumenty 

Oferent powinien złożyć następujące dokumenty:
- podpisany druk oferty według wzoru w załączniku nr 1;
- kopię aktualnych uprawnień niezbędnych do wykonania usługi;
- co najmniej dwa potwierdzenia wykonania w ostatnich pięciu latach podobnej usługi (referencje, poświadczenia, protokoły odbioru usługi). 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert  

1. Oferty należy składać w terminie do dnia 1 lipca 2016 r.
2. Oferta powinna być przesłana w zamkniętej kopercie opisanej „Zapytanie na program funkcjonalno-użytkowy” za pośrednictwem poczty na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,
ul. Kościuszki 12,
62-800 Kalisz


lub dostarczona osobiście do siedziby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu.

3. Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym zapytaniu warunki.
4. Złożona oferta powinna być ważna przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

VII. Warunki płatności  

1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana po przekazaniu dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego.
2. Termin płatności wynosi 14 dni licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego poprawnie wystawionej faktury VAT. 

VIII. Przed zawarciem umowy zobowiązuje się wybranego Wykonawcę do przesłania kopii wypisu z rejestru działalności gospodarczej lub wypisu z KRS niezbędnego do uzupełnienia umowy. 

IX. Załączniki  
1. Druk oferty 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo