Wybór oferty - monitoring SSP 2020

Kalisz, dnia 09.12.2019 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego na usługę monitoringu systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

 

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach,  informuje, że oferta PW.FLORTECH  Sp. z o.o.Sp.K ul. Częstochowska 18, 62-800 Kalisz została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

 

 


***

Kalisz, dnia 2 grudnia 2019 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi monitoringu

systemu sygnalizacji pożaru (SSP)

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

Adres do korespondencji; Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą, ul. Chopina 23 (pokój 203), 62-800 Kalisz

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie monitoringu pożarowego systemu sygnalizacji pożaru dla Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów.

Wymagana jest transmisja drogą radiową i telefoniczną w następujących obiektach:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, centrala typu Polon 4100,

- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, centrala typu EUROPA 9000,

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, centrala typu BOSCH FPA 5000,

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz, centrala typu POLON 4100 ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na monitoring SSP” do dnia 09.12.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Chopina 23 (pokój 203) 62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo