Wybór oferty - ochrona i zabezpieczenie

Kalisz, dnia  27.06.2017 r.    

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej - Zamawiający w zapytaniu ofertowym na  udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.: „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach”.   

Wykaz firm, które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 27.06.2017 r. oraz punktacja. 

 

1. Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX Ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz           100,00 pkt
2. PROTECTOR FIDES Sp.z o.o. SP.K. ,60-461 Poznań,  ul. Wergiliusza 42 (AW)                  88,52 pkt
3. Spółdzielnia Inwalidów PROSNA Ul. Widok 2a, 62-800 Kalisz                                         80,00 pkt
4. HUNTERS sp. z o. o.  Ul. Bukowska 114, 62-065 Grodzisk Wielkopolski                          83,90 pkt  
5. „LECO” Sp. z o.o. ul. Kresowa 30,62-800 Kalisz                                                           78,43 pkt  

Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

***

 

 

Kalisz, dnia 21 czerwca 2017 roku

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ochrony fizycznej i zabezpieczenia
technicznego w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 
ul. Kościuszki 12 
62-800 Kalisz 
tel. 062 75 71 608 
faks 062 75 71 609 
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w następującym zakresie:

1. Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków

- ochrona fizyczna w dniach i godzinach ustalanych comiesięcznie przez Zamawiającego (średniomiesięczny dozór popołudniowy i nocny około 520 h),
- obsługa imprez plenerowych,
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.

2. Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.

3. Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych przed i po godzinach otwarcia muzeum a także w sytuacjach alarmowych,
- monitoring CCTV (transmisja obrazów w czasie rzeczywistym poprzez Internet z rejestratora do centrum monitorującego),
- obsługa imprez plenerowych.

4. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

- ochrona fizyczna w systemie 24h/dobę 7 dni w tygodniu (średniomiesięczny dozór około 720 h),
- monitorowanie systemu sygnalizacji i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.

Średniomiesięczna ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania na obsługę imprez plenerowych i konwojowanie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zgodnie z własnymi potrzebami w każdym czasie w trakcie realizacji usługi.

Monitorowanie polega na zestawieniu połączeń drogą radiową (radia do poszczególnych SSWiN w w/w obiektach stanowią własność Wykonawcy) i telefoniczną ze stacją monitorowania.

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji planów ochrony muzeum i oddziałów.

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.07.2017 r do 31.12.2017 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A.  Cena za stawkę godzinową 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną dla danego kryterium ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, w stosunku do oferty najtańszej. Kryterium ceny zostanie ocenione wg wzoru:

 

 Ac =  Cn/Cb  x 100  

 

gdzie:

Ac -wyliczona ilość punktów dla danej oferty

Cn - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Cb - cena w ofercie badanej

 

Elementy składowe ceny:

Cena, będąca stawką godzinową netto (z dwoma miejscami po przecinku) musi zawierać następujące składniki:

stawkę za jedną godzinę ochrony fizycznej (dotyczy też konwojowania) + (plus) miesięczny abonament za monitoring systemów alarmowych, użycie patroli interwencyjnych oraz przechowywanie i konwojowanie kluczy do w/w obiektów, podzielony przez 1240 h.

Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na ochronę MOZK” do dnia 27.06.2017 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

VI. Umowa

Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy w oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela:

- aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia,
- wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z aktualnymi licencjami na ochronę,
- aktualną polisę ubezpieczenia OC wykonywanej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

 

Załączniki : 

- Formularz oferty (załącznik nr 1)
- Oświadczenie (załącznik nr 2)
- Wykaz podwykonawców (załącznik 3)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo