Wybór oferty prace pielęgnacyjne - Russów

Kalisz, dnia 14.03.2017 r.

 

 

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na usługę pn.:
„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie w okresie wiosenno-letnim 2017r.”

 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  Firmę Handlową MG Maria Gulczyńska, 62-800 Kalisz, ul. Łódzka 165

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne, określone w zapytaniu ofertowym.


Szczegóły wyboru oraz punktacja w pliku na dole strony.***

Kalisz, dnia 08.03.2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę pn.

„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie

w okresie wiosenno-letnim 2017”

 

 1. Zamawiający.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062 7571608
faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie w okresie wiosenno-letnim 2017 o pow. 3,87 ha” obejmujące:

 1. jednokrotne wygrabienie alejek i trawników, usunięcie zalegających gałęzi oraz pałki wodnej ze stawu wraz z wywozem ,

 2. czterokrotne koszenie trawników (pow. 25700 m2) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska),

 3. pielęgnacja alejek z zastosowaniem środków chwastobójczych,

 4. sukcesywna likwidacja odrostów przy drzewach i krzewach.

 1. Opis sposobu wyboru oferty.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena(waga 100%=100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cbx100 pkt

Gdzie Cn – cena najniższej oferty, Cb- cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia od marca 2017 do 30.09.2017r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną dopiskiem: Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.03.2017 r. do godz.10:00.

 1. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest: Teresa WeberKierownik Działu Gospodarczego, tel. 0-62 / 75-71-608.

 1. Załączniki

 

 1. formularz cenowy,

 2. oświadczenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo