Wybór oferty - Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie

Szczegóły wyboru oferty znajdują się w załączniku pdf na dole strony...

***

 

Kalisz, dnia 12.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę pn.

„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie

w okresie wiosenno-letnim 2019 r.”

 

1. Zamawiający.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia

Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie w okresie wiosenno-letnim 2019 r. o pow. 3,87 ha obejmujące:

a. jednokrotne wygrabienie alejek, trawników i obrzeży stawów po zimie, usunięcie zalegających gałęzi i liści wraz z wywozem,

b. czterokrotne koszenie trawników (pow. 25700 m2) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska,

c. uporządkowanie obrzeży stawów z zalegających śmieci oraz pałki wodnej,

d. pielęgnacja alejek z zastosowaniem środków chwastobójczych,

f. sukcesywna likwidacja odrostów przy drzewach i krzewach.

3. Opis sposobu wyboru oferty

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena (waga 100%=100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cbx100 pkt

Gdzie Cn – cena najniższej oferty, Cb – cena badanej oferty

 

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

4. Termin realizacji zamówienia

od marca 2019 do 30.10.2019 r.

5. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną dopiskiem: Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz.10:00.

6. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

8. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest: Teresa Weber Kierownik Działu Gospodarczego.

9. Załączniki

  1. Formularz cenowy

  2. Oświadczenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo