Wybór oferty - Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym w okresie wiosenno-jesiennym 2019

Szczegóły wyboru oferty są dostępne w załączonym  na dole strony pliku pdf ...

***

Kalisz, 12.03.2019 r.

 

Zapytanie ofertowe na usługę pn.

„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym

w okresie wiosenno-jesiennym 2019”

 1. Zamawiający

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 7571608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 1. Przedmiot zamówienia

Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie Archeologicznym w okresie wiosenno-letnim 2019 r. o pow. 2,83 ha obejmujące:

 • 3 –krotne koszenie trawników, majdanu i wałów ( pow. 9794 m 2 ) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska) oraz pielęgnacja alejek z zastosowaniem środków chwastobójczych.

 • 3 – krotne pielenie i odchwaszczanie o pow. 4447 m 2 skupin krzewów (berberys, róża pomarszczona, kostrzewa, mozga). Sukcesywna likwidacja starych zdrewniałych pędów we wszystkich krzewach, przycięcie róży pomarszczonej, krzewów tuji przy ogrodzeniu oraz częściowe usunięcie „pałki wodnej” w fosie wraz z utylizacją .

 • Rekultywacja poletka pod zasiewy wiosenne i zimowe o pow. 600 m 2 oraz wodowanie do fosy trzech łodzi dłubanek.

 1. Opis sposobu wyboru oferty.

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie

kryteria:

Cena(waga 100%=100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cbx100 pkt

Gdzie Cn – cena najniższej oferty, Cb- cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego

przedmiotu zamówienia.

 1. Termin realizacji zamówienia

maja 2019 do 30.11.2019 r.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w

zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, opatrzoną dopiskiem:

Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w Rezerwacie

Archeologicznym” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz w

nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.03.2019 r. do godz.10:00.

 1. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

 3. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest: Teresa Weber,

Kierownik Działu Gospodarczego

 1. Załączniki

 1. formularz cenowy,

 2. oświadczenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo