Wybór oferty - remont na Zawodziu

 

1 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o wynikach postępowania dotyczącego zapytania ofertowego
na wykonanie prac budowlano-remontowych dla wybranych obiektów
znajdujących się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

 

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe złożono cztery oferty:

 

Nr oferty

Nazwa Wykonawcy

Oferowana

cena brutto

1.

Stolarstwo i konserwacja zabytków Kazimierz Dąbrowski,

ul. 22 lipca 56, 87-840 Lubień

76.260,00

 

2.

Tatrzańska Firma „JUNIOR”,

ul. Lichajówki 7, 34-531 Murzasichle

101.079,64

 

3.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KA-BO”,

Węgry ul. Bursztynowa 34a, 63-460 Nowe Skalmierzyce

48.498,90

 

4.

P.U. „WEKKAM” Kwiatkowski Kamil,

Koziel 23, 26-035 Raków

46.200,00


Zgodnie z określonymi w zapytaniu ofertowym kryteriami wyboru jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 4 złożoną przez P.U. „WEKKAM” Kwiatkowski Kamil, Koziel 23, 26-035 Raków, na kwotę 46.200,00 zł brutto. Oferent zaproponował najniższą cenę brutto za wykonanie usługi i otrzymał maksymalną liczbę punktów, spełniał kryteria formalne, a jego doświadczenie w realizacji podobnych zadań, poświadczone stosownymi referencjami, gwarantuje realizację zamówienia w wymiarze określonym w zapytaniu ofertowym.


(-) Sylwia Kucharska_____Zapytanie ofertowe na wykonanie prac budowlano-remontowych dla wybranych obiektów

znajdujących się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu  

Informacje ogólne

1. Zamawiający:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Tadeusza Kościuszki 12
62-800 Kalisz
REGON 000639512
NIP 618-104-57-06

Osoba uprawniona do kontaktów:
Beata Tokarek
tel. 669996527.

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.  

Informacje szczegółowe:
Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac budowlano-remontowych wybranych obiektów w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu: bramy grodu, mostu, schodów terenowych, wieży obronnej oraz chaty Szczyrka, zlokalizowanych przy ulicy Bolesława Pobożnego 87-105 w Kaliszu. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Pracownię Projektową „Chrząszcz” Grzegorz Móżdżyński, 15-879 Białystok, ul. Św. Rocha 11/1 lok.707. Zleceniodawca posiada pozwolenie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu Delegatura w Kaliszu na prowadzenie prac. Prace budowlano-remontowe zostały zgłoszone do Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Kaliszu, w dniu 12 kwietnia. Organ nie wniósł sprzeciwu w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia.  

Podstawowe wymagania:
Wykonawca powinien posiadać udokumentowane doświadczenie w realizacji prac budowalno-remontowych o podobnym charakterze.  

Wykonawca zobowiązany będzie do:
a) dokonania wizji lokalnej w celu rozeznania technologii oraz rzeczywistego zakresu robót i zapoznania się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
b) zapewnienia materiałów, narzędzi, wykwalifikowanych pracowników, środków transportu i sprzętu niezbędnego do wykonania zamówienia,
c) wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi wykonania robót,
d) ścisłego stosowania się do obowiązujących przepisów BiHP,
e) zabezpieczenia przejazdów i przejść w strefie prowadzenia robót,
f) zorganizowania własnym staraniem i na swój koszt zaplecza technicznego. Zaplecze powinno być wyposażone w pobór energii elektrycznej i wody,
g) zabezpieczenia placu budowy, zapewnienia na terenie wykonywanych robót  oraz drogach dojazdowych należytego ładu, porządku, przestrzegania przepisów bhp i ppoż., ochrony obiektów, roślinności, sieci oraz urządzeń uzbrojenia terenu,
h) zatrudnienia na budowie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje,
i) uzgadniania wszelkich odstępstw od w/w dokumentacji z Zamawiającym i Projektantem,
j) ubezpieczenia budowy od szkód i zdarzeń nagłych, losowych, w tym między innymi zniszczenia istniejących urządzeń, uzbrojenia podziemnego, drzew, zanieczyszczenia wód oraz od odpowiedzialności cywilnej obejmującej ludzi, materiały, sprzęt oraz wykonywane roboty,
k) opracowania planu BIOZ przed rozpoczęciem robót,
l) odtworzenia terenu wraz z ewentualnym odtworzeniem istniejącej nawierzchni w technologii uzgodnionej z Zamawiającym do stanu pierwotnego (nie gorszego niż pierwotny),
m) przekazania terenu Zamawiającemu po zakończeniu prac,
n) wykonania dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi szkicami i domiarami w 3 egzemplarzach wraz z oświadczeniem o wykonaniu robót zgodnie z projektem,
o) dokonania wszelkich niezbędnych powiadomień i zgłoszeń w trakcie realizacji robót,
p) poniesienia wszelkich kosztów związanych z wykonywanymi robotami, próbami, badaniami itp.,  

Dodatkowe wymagania:
a) Wykonawca musi brać pod uwagę wszelkie trudności wynikające z usytuowania budowy i realizacji robót, odpowiadając za wszystkie szkody wynikłe z wykonywania przez niego robót, a także za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem przepisów lub obowiązujących regulaminów.
b) Wykonawca odpowiada za szkody wobec osób trzecich i Zamawiającego, chyba że szkoda ta jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.
c) W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia wykonywanych robót lub ich części (bądź kradzieży materiałów i urządzeń) Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy i doprowadzenia do stanu poprzedniego na własny koszt.
d) Wykonawca składa oświadczenie, że dokonał wizji lokalnej i zapoznał się ze wszystkimi warunkami i okolicznościami, które są mu niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia i nie wnosi żadnych zastrzeżeń.
e) Zamawiający ma prawo dochodzić od Wykonawcy odszkodowania z tytułu wad lub braków za szkody stanowiące  następstwo zaniedbania Wykonawcy.
f) Zamawiający wymaga posiadania odpowiedniego doświadczenia przy wykonywaniu robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.  

Termin realizacji:
a) przekazanie placu budowy – w terminie 2 dni od  podpisania umowy,
b) rozpoczęcie robót – w terminie 3 dni od przekazania placu budowy,
c) zakończenie robót – po upływie 3 miesięcy od przekazania placu budowy. 

Kryterium wyboru oferty

Zamówienie udzielone zostanie Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę. Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej obejmującej całość robót.  

Wymagane dokumenty

  • druk oferty (zał. 1),
  • parafowany projekt umowy (zał. 2),
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia (zał. 3 ),
  • co najmniej dwa dokumenty potwierdzające doświadczenie wykonawcy w realizacji robót o podobnym zakresie.  

Miejsce, sposób i termin składania ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 31.05.2016 r. do godz. 15:00.

Oferta może być składana w następujący sposób:
a) za pośrednictwem poczty na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz,
b) pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl,
c) dostarczona osobiście do siedziby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu.  

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Postępowanie ma charakter otwarty i może w nim brać udział każdy Wykonawca, który spełnia określone w niniejszym dokumencie warunki. 

Złożone przez Wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez zamawiającego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej do zawarcia umowy. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji finalnych warunków umowy.  

Warunki płatności:
1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym, bądź wybranymi wykonawcami.
2. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana z chwilą odbioru końcowego robót na podstawie dokumentacji powykonawczej i protokołu końcowego odbioru robót.
3. Termin płatności wynosi 14 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT.  

Przed zawarciem umowy zobowiązuje się Wykonawcę, który zostanie wybrany do przesłania kopii wypisu z działalności gospodarczej lub wypisu z KRS niezbędnych do uzupełnienia umowy.   

Załączniki:
1. Druk oferty
2. Projekt umowy
3. Wykaz osób
4. Przedmiar robót
5. Kosztorys inwestorski

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo