Wykonanie instalacji systemów alarmowych - Russów

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji systemów SSP, SSWiN i CCTV w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie”  

Numer ogłoszenia: 1-P-2016 data zamieszczenia: 01.07.2016 r.  

W w/w postępowaniu do dnia 01.08.2016 r. do godz. 12:00 została złożona jedna oferta. Ofertę złożyła firma PHU LECO-BIS, ul. Górnośląska 64, 62-800 Kalisz.  

W dniu 1 sierpnia 2016 r. o godz. 12:30 dokonano otwarcia ofert w w/w postępowaniu. Oferent był obecny na otwarciu kopert. Oceny dokonano na podstawie załączonych dokumentów z uwzględnieniem kryteriów oceny zawartych w SIWZ. Po szczegółowej analizie stwierdzono, że oferta złożona przez: PHU LECO-BIS ul. Górnośląska 64, 62-800 Kalisz spełniała warunki opisane w SIWZ oraz otrzymała najwyższą liczbę punktów: 100 pkt. 

Działając na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwrócono się do oferenta na piśmie z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, ponieważ złożona oferta jest niższa o 32% od szacowanej wartości zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ. Oferent złożył w formie pisemnej wyjaśnienia dotyczące oferty, które zostały uznane przez Zamawiającego za zasadne. W związku z powyższym zostanie zawarta umowa pomiędzy Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu a P.H.U. LECO - BIS Małgorzata Ratajczyk.

(-) Sylwia Kucharska Dyrektor 

 

***

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwkaliszu.pl  

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji systemów SSP, SSWiN i CCTV w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie 

Numer ogłoszenia: 1-P-2016 

data zamieszczenia: 01.07.2016 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Inny: Muzeum Regionalne, Samorządowa instytucja kultury.  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

II.1.1) Nazwa: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji systemów SSP, SSWiN i CCTV w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie 

I.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 

Przedmiotem zamówienia jest: a. Wykonanie instalacji alarmowych Systemu Sygnalizacji Pożaru (SSP), Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu (SSWiN) oraz Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie z uwzględnieniem demontażu istniejących urządzeń i przekazanie ich Zamawiającemu a w przypadku urządzeń jonizacyjnych utylizacji. Montaż instalacji należy wykonać z uwzględnieniem wymogów Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. 2014 poz. 1240). Do czynności związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy kompleksowe wykonanie instalacji SSP, SSWiN i CCTV wraz z ich uruchomieniem i konfiguracją w miejscu przeznaczenia, określonych w projekcie wykonawczym autorstwa firmy EL-TECH, który dostępny jest do wglądu wyłącznie w siedzibie Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w następujących dokumentach, które stanowią integralną cześć SIWZ: 

Załącznik B1 Przedmiar robót SSP. 

Załącznik B2 Przedmiar robót SSWiN. Załącznik B3 Przedmiar robót CCTV. 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać, uruchomić, przetestować przedmiot zamówienia w terminie do 60 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia (dokumentacji projektowej) znajdują się znaki towarowe, patenty czy pochodzenie urządzeń należy przyjąć, że Zamawiający, ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych, za wyjątkiem systemu SSP, o parametrach techniczno-użytkowych nie gorszych niż podane w opisie przedmiotu zamówienia. Poprzez rozwiązania równoważne, Zamawiający rozumie rozwiązania, materiały i/lub wyroby o nie niższych parametrach technicznych i nie gorszych funkcjach aniżeli te, które wyszczególniono w dokumentacji technicznej. W takim wypadku Wykonawca na etapie składania oferty, musi przedłożyć dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty dopuszczające dane urządzenia do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one równoważne. Niespełnienie tego warunku powodowało będzie odrzucenie oferty. 

b. Wykonanie dokumentacji projektowej instalacji odgromowej budynku spichlerza w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, uzyskanie niezbędnych pozwoleń oraz kompleksowe wykonanie instalacji odgromowej. 

II.1.4) Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających. 

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 

45312000-7 Instalowanie systemów alarmowych i anten
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
32240000-7 Instalacja Systemu Telewizji Dozorowej CCTV
45312311-0 Montaż instalacji piorunochronnej
35121700-5 Systemy alarmowe
31625100-4 Systemy wykrywania ognia
31625200-5 Systemy przeciwpożarowe
31625300-6 Alarmy antywłamaniowe
45312310-3 Ochrona odgromowa 

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie. 

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.  

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: 

Okres w dniach: 60.  

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM  

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają ważne uprawnienia wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów tj. zaświadczenie o ukończeniu specjalistycznych kursów w zakresie projektowania, wykonawstwa i konserwacji systemów przeciwpożarowych i antywłamaniowych w obiektach zabytkowych oraz ważną koncesję wydaną przez MSWiA na prowadzenie działalności w zakresie technicznej ochrony osób i mienia. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunków o których mowa powyżej nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykonali należycie oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej: - co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu SSP o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda, - co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu SSWiN o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda, - co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu CCTV o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda. Zamawiający wymaga załączenia dowodów określających, czy prace te zostały zrealizowane w sposób należyty i prawidłowo ukończone np. referencje, protokoły odbioru, poświadczenia. 9.3. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli oświadczy, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje do instalowania urządzeń systemów alarmowych na stanowisku: - Instalator urządzeń, wymagane 5-letnie doświadczenie w realizacji zamówień polegających na instalacji systemów SSP, SSWiN i CCTV oraz ważne uprawnienia wydane przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów i koncesja MSWiA. - Kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych. Ocena spełnienia przez Wykonawcę powyższych warunków nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie dokumentów. Ponadto instalację Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP może wykonać jedynie Wykonawca posiadający uprawnienia tj.: Autoryzację producenta urządzeń. Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie przedłożonych w ofercie oświadczeń i dokumentów. Wykonawca złoży oświadczenie, że nie znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej uniemożliwiającej wykonanie zamówienia 

III.2) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 

Dokumenty wykazujące, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w tytule III.1):
a. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (według załącznika nr 1 do SIWZ).
b. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów określających, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty, w tym: 
- co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu SSP o wartości zamówienia nie mniejszej niż 70.000,00 zł brutto każda,
- co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu SSWiN o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda,
- co najmniej trzy usługi polegające na wykonaniu instalacji systemu CCTV o wartości zamówienia nie mniejszej niż 30.000,00 zł brutto każda.
c. Dokumenty potwierdzające, że roboty o których mowa w pkt. b). zostały wykonane w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone,
d. Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyły w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia (według załącznika nr 7 do SIWZ).
e. Oświadczenie, że zatrudniony kierownik budowy, posiada wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia (według załącznika nr 8 do SIWZ).
f. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp (według załącznika nr 3 do SIWZ),
g. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
h. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
i. Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp., w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (według załącznika nr 2 do SIWZ).
j. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa powyżej, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

SEKCJA IV: PROCEDURA  

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.  

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT  

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:  

1 - Cena - 95 

2 - Okres udzielonej gwarancji na wykonane prace oraz użyte materiały - 5 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków  

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: zamówienia: www.muzeumwkaliszu.pl. 

IV.4.4) Termin składania ofert: 

Ofertę należy umieścić w jednej w trwały sposób zabezpieczonej kopercie wewnętrznej oraz jednej nieprzeźroczystej kopercie zewnętrznej, zaadresowanej następująco: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
z adnotacją: Nr sprawy: 1-P-2016 Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odgromowej oraz wykonanie instalacji systemów SSP, SSWiN i CCTV w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie 

Termin składania ofert: 1 sierpnia 2016 r. godz. 12:00.  

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2016 r. w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, w pokoju nr 10 o godz. 12:30. 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo