Zapytanie ofertowe - mała gastronomia

Kalisz, 04.05.2016

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dyrektor Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu zaprasza do składania ofert na prowadzenie punktu małej gastronomii na terenie Oddziału Rezerwat Archeologiczny Kalisz-Zawodzie, ul. Bolesława Pobożnego, 62-800 Kalisz.

I. Zamawiający:

       Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

       ul. Kościuszki 12

       62-800 Kalisz

II. Przedmiot zamówienia:

Oferta na wynajem powierzchni i prowadzenie działalności polegającej na sprzedaży usług drobnej gastronomii.

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Muzeum dysponuje na powyższą działalność powierzchnią o wymiarach 18 m kw. Lokal znajduje się w Kaliszu przy ul. Bolesława Pobożnego na terenie Oddziału Rezerwat Archeologiczny Kalisz-Zawodzie,

Po wynajęciu od Muzeum ww. powierzchni oferent będzie zobowiązany do prowadzenia działalności polegającej na sprzedaży usług drobnej gastronomii takiej jak: napoje (kawa, herbata, zimne napoje), słodycze (lody, słodkie bułki itp.) na następujących zasadach:

- wykorzystywania pomieszczeń wyłącznie do ww. celów,

- wyposażenia na własny koszt lokalu w sprzęty do prowadzenia działalności,

- otwierania lokalu w godzinach pracy Muzeum,

- zapewnienia niezbędnych pozwoleń,

- utrzymanie czystości i porządku na terenie punktu gastronomicznego,

- przestrzegania przepisów ochrony p.poż., BHP, Sanepidu,

- wywóz nieczystości na własny koszt,

Muzeum zapewnia oferentowi dostawę wody i prądu na potrzeby jego działalności bez wnoszenia dodatkowej opłaty przez oferenta,

Muzeum zapewnia oferentowi bezpłatne miejsce parkingowe oraz możliwość dostarczania towaru.

IV. Dodatkowe informacje:

Oferent, po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu, ma możliwość obejrzenia miejsca przeznaczonego na punkt gastronomiczny.

V. Realizacja umowy:

Realizacja umowy nastąpi od dnia 01.06.2016 do dnia 30.09.2016.

VI. Warunki wymagane od oferentów i dokumenty, jakie mają dołączyć:

1. Oferent musi być podmiotem gospodarczym i mieć doświadczenie w prowadzeniu działalności gastronomicznej,

2. Oferent nie może powierzyć prowadzenia działalności innemu podmiotowi.

3. Oferent w celu potwierdzenia ww. warunków do oferty musi załączyć następujące dokumenty:

- Ofertę z zadeklarowaniem miesięcznej kwoty wynajmu brutto.

- Proponowany asortyment sprzedaży.

- Aktualne zaświadczenie z właściwego organu rejestrowego, potwierdzające, że profil działalności Oferenta jest zgodny z zapytaniem ofertowym.

- Oświadczenie o prowadzeniu przez okres co najmniej 1 roku, jako podmiot gospodarczy, usług gastronomicznych wraz z ich wykazem.

VII. Miejsce i termin składania ofert:

1. Oferty należy składać w zaklejonej kopercie w sekretariacie Muzeum ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz do dnia 13.05.2016r. do godz. 12:00 z dopiskiem na kopercie „Oferta Zawodzie”.

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 13.05.2016 r. o godz. 13:00, a wynik wyboru najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej www.muzeumwkaliszu.pl

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Muzeum może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje deklarowana kwota za wynajem lokalu.

7. Z oferentem który przedstawi najkorzystniejszą ofertę sporządzona zostanie umowa najmu.

8. Muzeum zastrzega sobie prawo do nierozstrzygania zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 

Dodatkowych informacji udziela pani Teresa Weber tel. 669 996 526.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo