Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: "Dostawa wyposażenia multimedialnego do siedziby głównej MOZK"

Kalisz, 29 sierpnia 2022 r.

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.:

"Dostawa wyposażenia multimedialnego do siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu"

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 757 16 08

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń multimedialnych (wg wykazu stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania) do siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, wraz z wniesieniem, ustawieniem w miejscu wskazanych przez Zamawiającego, oraz uruchomieniem i przekazaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, takich jak: gwarancje, instrukcje itp. Zamówienie obejmuje również utylizację opakowań i materiałów nieprzydatnych.

Zamówienie realizowane jest w ramach realizacji zadania pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” w ramach działania 8.1 priorytetu VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania prac wynosi 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zapytanie kierowane jest dla firm, które posiadają doświadczenie w dostawie sprzętu multimedialnego.

2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia przy warunku, iż osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

3. Od Wykonawcy wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.

4. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w niniejszym postępowaniu, jeśli w szczególności wykaże, że:

1. Posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa zadania polegające na dostawie sprzętu multimedialnego wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które muszą być dołączone do oferty:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 60 dni przed dniem złożenia oferty).

2. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

3. Dokument potwierdzający 90-dniowy termin związania ofertą.

4. Wykaz zadań polegających dostawie sprzętu multimedialnego (należy załączyć referencje).

 

VII. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (koszty dojazdu, diety, ewentualne koszty energii elektrycznej i wody itp.).

 

VIII. Miejsce i termin składania oferty

1. Pisemną ofertę zawierającą całkowitą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z „Dostawa wyposażenia multimedialnego do siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

do dnia 06.09.2022 r. do godz. 09:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203, domofon 204

62-800 Kalisz

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzór stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od naboru ofert bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Dostawa wyposażenia multimedialnego do siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

 bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

DO POBRANIA:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo