Zapytanie ofertowe - opracowanie analizy popytu do projektu pn. Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Kalisz, 9 stycznia 2020 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy popytu do projektu
pn. „
Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy popytu do wniosku składanego w ramach Programu „Kultura” Działanie 1. Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Poddziałanie 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” zgodnie z dokumentami programowymi:

- WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI – projekty w ramach PROGRAMU „KULTURA” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 Działanie 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym - PODRĘCZNIK WNIOSKODAWCY PROGRAM „KULTURA” Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 Nabór wniosków na projekty infrastrukturalne w ramach: Działania 1: Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym

Analiza popytu identyfikuje ilościowo zapotrzebowanie na realizację planowanej inwestycji. W jej ramach należy uwzględnić zarówno bieżący (w oparciu o aktualne dane), jak również prognozowany popyt (w oparciu o prognozy uwzględniające m.in. wskaźniki makroekonomiczne i społeczne, wykonane konkretne badania określające społeczne zapotrzebowanie na projekt). Analiza powinna odwoływać się do kwestii bieżącego oraz przyszłego zapotrzebowania inwestycji na zasoby oraz przewidywanego rozwoju infrastruktury. W szczególności:

1. Należy zidentyfikować:

- charakterystykę rynku na którym realizowany jest projekt (obszar objęty analizą popytu),

- obecnych odbiorców działalności kulturalnej i edukacyjnej Wnioskodawcy (charakterystyka odbiorców, ich liczba, podstawa oszacowania),

- przyszłych odbiorców projektu (beneficjentów końcowych projektu). Ważne jest także określenie potrzeb kulturalnych/edukacyjnych odbiorców projektu.

Analiza musi być oparta o obiektywne dane zewnętrzne (np. publikacje GUS, dane jednostek samorządu terytorialnego itp.). Konieczne jest podanie źródła danych.

2. Należy określić bieżący popyt: charakterystyka rynku na którym realizowany jest projekt, bieżąca wielkość popytu tj. liczba osób obecnie korzystających z oferty instytucji, grupy docelowe. Należy przedstawić metodykę wyliczenia bieżącego popytu, w tym wskazać dokładnie źródła danych.

3. Dla określenia przyszłego popytu należy wskazać przyszłe zainteresowanie produktami i usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt. Powyższe należy potwierdzić wykonaniem konkretnych badań określających społeczne zapotrzebowanie na dany projekt (wraz z określeniem metodologii tych badań), przedstawienie danych statystycznych wynikających z ww. badań mówiących o tym: ilu ludzi będzie zainteresowanych usługami powstałymi w wyniku realizacji danego projektu, jaka będzie liczba nowych odbiorców, jak wyglądać będą możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki będzie stopień wzrostu popytu na oferowane usługi. Należy opisać sposób monitorowania przyszłego popytu i osiągnięcia założonych wskaźników.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie w ciągu 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej trzy usługi badania rynku w obszarze inwestycji w kulturze.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Spełnienie warunku opisanego w pkt IV. Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje, wykaz otrzymanych punktacji w konkursach grantowych) w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane solidnie i terminowo.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

  1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena (waga 100 % = 100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cb x 100 pkt

gdzie Cn - Cena najniższej oferty, Cb - Cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą całkowitą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na opracowanie analizy popytu” do dnia 15.01.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Beata Tokarek, specjalista ds.

inwestycji tel. 669 996 527.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

- Wykaz usług (załącznik 3)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

  • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

  • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

  • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo