Zapytanie ofertowe pn. "Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy 7 drzewach oraz usunięcie jednego drzewa w parku przy Oddziale Literackim MOZK - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie"

Kalisz, 4 października 2021 2021 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Wykonanie prac pielęgnacyjnych przy siedmiu drzewach oraz usunięcie jednego drzewa w parku przy Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

 

 

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 757 16 08

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pielęgnacyjnych przy siedmiu drzewach oraz usunięcie jednego drzewa w parku przy Oddziale Literackim MOZK – Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie (Russów 49, 62-817 Żelazków). Ze względu na codzienne i całodzienne udostępnianie parku zwiedzającym oraz prowadzenie prac budowlano-konserwatorskich przy dworku oraz obiektach wchodzących w skład skansenu, prace winny być zorganizowane w sposób nie zagrażający osobom przebywającym w parku, a drewno z prac pielęgnacyjnych winno być natychmiast usuwane.

 

Zamawiający informuje, że Park wpisany jest do rejestru zabytków, rosną w nim chronione drzewa - pomniki przyrody i podlega on stałemu nadzorowi Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Przed terminem złożenia ofert wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej terenu, na którym będą realizowane roboty objęte zamówieniem.

 

Należy przeprowadzić zabiegi pielęgnacyjne polegające na:

 

 • usunięciu martwych gałęzi i posuszu z koron drzew,

 • usunięciu odrostów korzeniowych i bocznych,

 • usunięciu dzikich odrostów w koronach,

 • zastosowaniu środków grzybobójczych,

 • eliminacji wad technicznych.

 

Zasady wykonywania cięć:

 

 • należy unikać cięć konarów o dużych średnicach,

 • drzewa po przeprowadzonych cięciach powinny zachować swój naturalny pokrój,

 • powierzchnia cięcia powinna być gładka, brzegi ranie nie mogą być poszarpane,

 • gałęzie o średnicy powyżej 3 cm należy ciąć na 3 razy w celu niedopuszczenia do obrywu i tworzenia ran, dotyczy to również skracania gałęzi,

 • przy usuwaniu obumarłych gałęzi nie wolno uszkodzić żywej tkanki,

 • gałęzie z widoczną obrączką należy ciąć tuż za obrączką, która powinna zostać nienaruszona,

 • gałęzie bez widocznej obrączki powinno ciąć się od góry, na zewnątrz krawędzi kory, jak najbliżej pnia lub tak by go nie uszkodzić,

 • usuwanie gałęzi w miejscu rozwidlenia należy przeprowadzać tylko w stosunku do cienkich i drobnych gałęzi.

 

Po wykonaniu cięć rany należy zabezpieczyć (od razu po cięciu) w celu ograniczenia czynników chorobotwórczych. Zabezpieczenia należy wykonać preparatem powierzchniowym grzybobójczym. W przypadku grubszych gałęzi należy zastosować podwójną ochronę: wnętrze zabezpieczyć farbą impregnującą natomiast krawędzie preparatem grzybobójczym.

Zgodnie z art. 87a ust. 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. DzU z 2018 r., poz. 1614, ze zm. – u.o.p.), prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa. Wyjątek od ww. zasady stanowią sytuacje, które mają na celu usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych, utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa bądź też wykonanie specjalistycznego zabiegu przywracającego statykę drzewa.
W myśl art. 87a ust. 5 u.o.p., usunięcie ponad 50% gałęzi, jeśli nie zostały zachowane powyższe cele, stanowi zniszczenie drzewa.

Pielęgnacja drzew wskazanych przez Zamawiającego będzie prowadzona przy użyciu podnośnika koszowego lub metodą alpinistyczną. Zamawiający wymaga, aby przy wycince lub pielęgnacji drzew z podnośnika osoba obsługująca podnośnik posiadała stosowne uprawnienia.

 

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do:

1. Zapewnienia wywozu niepotrzebnego sortymentu poza teren parku na swój koszt, jeśli Wykonawca nie zagospodaruje w inny sposób gałęzi i konarów oraz zrębków. W takim przypadku Zamawiający zastrzega, że zrębkowanie nastąpi bezpośrednio na skrzynię samochodu.

2. Uprzątnięcia terenu z odpadów po pracach pielęgnacyjnych i zagospodarowanie ich w sposób przewidziany w ustawie o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 14 grudnia 2012r.).

3. Uporządkowania terenu po wycince wraz z naprawą ewentualnych uszkodzeń sąsiadujących elementów lub roślin występujących w pobliżu usuwanych drzew np.: nawierzchnie dróg i chodników, ogrodzeń, elementów małej architektury lub pozostałej zieleni.

Na kolejnej stronie znajduje się tabela z wyszczególnieniem drzew przeznaczonych do pielęgnacji / usunięcia. Do niniejszego postępowania załączono także mapę inwentaryzacji dendrologicznej, określającą dokładną lokalizację drzew.

Lp.

Nazwa łacińska

Nazwa polska

Szero-kość korony (m)

Obwód pnia na wysokości 1,3m (cm)

Wysokość drzewa(m)

 

Wysokość rozwidlenia korony (m)

Wiek drzewa

 

Uwagi

 

Ocena stanu sanitarnego

 

284

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

13

145

17,3

3,1

72

Korona nieregularna. Pień lekko zakrzywiony. Widoczne stare rany.

Stan średni.

286

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

12

167

14

2

83

Pień drzewa prosty. Korona nieregularna. Widoczne stare rany i obrzęki na pniu. Napływy korzeniowe. Równoległe gałęzie z zakorkiem u ich nasady.

Stan średni

289

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

10

189

13,2

5,7

100

Pień lekko zakrzywiony. Widoczne owocniki grzybów oraz stare rany. Widoczne obrzęki na pniu.

Stan średni.

302

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

12

139; 94

na wysokości

1,30 m i

200 na wysokości

0, 30 m

17,9

1,93

106

Dwupniowe. Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Widoczne owocniki grzybów, stare rany (liczne blizny).

Stan średni.

304

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

13

220

19,3

1,2

116

Korona nieregularna. Widoczne ubytki w pniu. Widoczne owocniki grzybów. Widoczne stare rany. Widoczne dzikie odrosty.

Tan średni.

321

Tilia cordata Mill

Lipa drobnolistna

6

63

10,3

2

24

Pień drzewa prosty. Widoczne stare rany (liczne blizny) oraz owocniki grzybów.

Stan średni.

327

Tilia cordata Mill

Lipa drobnolistna

9

77

10,6

2

29

Pień drzewa prosty. Korona regularna. Widoczne stare rany (liczne blizny), martwe gałęzie i posusz. Widoczne owocniki grzybów.

Stan średni.

230

Fraxinus

pennsylvanica

Marshall

Jesion pensylwański

12

64

9,5

2,2

30

Pień drzewa zakrzywiony. Korona nieregularna. Do usunięcia.

Stan zły.

 

III. Termin realizacji zamówienia

1. Termin wykonania prac wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

2. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po dokonaniu wyboru Wykonawcy.

3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 

IV. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zapytanie kierowane jest dla wyspecjalizowanych zespołów arborystów do wykonania cięć.
2. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji przedmiotowego zamówienia przy warunku, iż osoby te spełniają warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.
3. Od Wykonawcy wymaga się posiadania niezbędnej wiedzy, doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
4. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.
5. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

Zamawiający stwierdzi, iż Wykonawca spełnił warunki określone w niniejszym postępowaniu, jeśli w szczególności wykaże, że:

1. Posiada wiedzę i doświadczenie tj. wykonał lub wykonuje w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedno zadanie polegające na pracach konserwacyjnych zieleni parkowej w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. pracach konserwacyjnych prowadzonych na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wartości nie mniejszej niż 10 000,00 zł brutto.

2. Wykonawca musi dysponować:

 • sprzętem w celu realizacji zamówienia tj.: podnośnikiem koszowym 18 m (1 szt.), rębakiem (1 szt.), samochodem transportowym,

 • osobą inspektora nadzoru terenów zieleni dysponującą uprawnieniami posiadający min. 3-letnie doświadczenie zawodowe jako inspektor nadzoru zieleni i zaświadczenie o ukończeniu kursu inspektora nadzoru nad pracami przy zieleni np. NOT, SITO, PTCHD

 • pilarzem z ukończonym kursem pilarza drzew, który odbył co najmniej 12-miesięczną praktykę zawodową w tym zakresie.

3. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę sumy ubezpieczenia (na dzień złożenia oferty i przez okres trwania zamówienia) nie mniejszą niż 50.000,00 zł.

4. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach przedłożonych przez Oferenta. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki Wykonawca spełnił.

 

VI. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu, które muszą być dołączone do oferty:

1. Aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (sporządzony co najwyżej 60 dni przed dniem złożenia oferty).

2. Kopia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności,

3. Dokument potwierdzający 30-dniowy termin związania ofertą.

4. Wykaz zadań polegających na wykonaniu prac konserwacyjnych zieleni parkowej w zakresie odpowiadającym rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. pracach konserwacyjnych prowadzonych na terenie parków wpisanych do rejestru zabytków wraz z poświadczeniem prawidłowości wykonania tych prac (należy załączyć referencje).

4. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności. Jeżeli w wykazie Wykonawca wskazał osoby innego podmiotu, którymi będzie dysponował, zobowiązany jest do dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia tych osób. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów (w formie oryginału) winno zawierać wyraźne oświadczenie innego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów osobowych na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

 

VII. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 

VIII. Miejsce i termin składania oferty

1. Pisemną ofertę zawierającą całkowitą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z Wykonanie prac pielęgnacyjnych w parku przy Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie do dnia 08.10.2021 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera, ePUAP lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK:

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203, domofon 204

62-800 Kalisz

 

2. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzór stanowi załącznik do niniejszego Ogłoszenia.

3. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu składania ofert oraz odstąpienia od naboru ofert bez ponoszenia skutków prawnych i finansowych.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. Badanie sprawozdania finansowego za rok 2021 i 2022” bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1 Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

 

2 Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo