Zapytanie ofertowe - pokrycie zadaszenia nad patio i garażem - Przebudowa i rozbudowa budynku MOZK - I etap

Kalisz, 16 listopada 2020 r.

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie pokrycia zadaszenia nad patio i garażem 

w ramach zadania pn.

„Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej. I etap”

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz, tel. 062 75 71 608

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie następujących prac: wykonanie pokrycia zadaszenia nad patio wraz z warstwą drenażową z keramzytu oraz szkłem bezpiecznym na odcinku wzdłuż elewacji oraz wykonanie pokrycia stropodachu nad garażem. Szczegółowy wykaz prac znajduje się w dokumentacji projektowej (załącznik nr 4) oraz w przedmiarze robót (Załącznik nr 5). Do obowiązków wykonawcy będzie należało zdemontowanie aktualnie zamontowanych zabezpieczeń dachu oraz ich odpowiednia utylizacja.

Należy mieć na uwadze fakt, iż prace będą wykonywane na obiekcie zabytkowym, przez co należy zachować szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac.

Przed złożeniem oferty zalecane jest przeprowadzenie wizji lokalnej obiektu.

III. Termin realizacji zamówienia

Z uwagi okres zimowy konieczne jest natychmiastowe zabezpieczenie obiektu przed przedostawaniem się wody opadowej do budynku, w związku z powyższym zamówienie musi być zrealizowane najpóźniej w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Nie będą brane pod uwagę niekorzystne warunki atmosferyczne.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie usługi wykonania dachów.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Spełnienie warunku opisanego w pkt IV. Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje) w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane solidnie i terminowo.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryterium cenowe.

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia i być wyrażona w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (materiały, sprzęt, transport, robocizna, koszty energii elektrycznej i wody itp.).

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą całkowitą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej, nieprzeźroczystej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem: Wykonanie pokrycia zadaszenia nad patio i garażem do dnia 24.11.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście do sekretariatu w siedzibie tymczasowej MOZK:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23, pokój 203, domofon 204

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Beata Tokarek, specjalista ds. inwestycji tel. 669 996 527.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

- Wykaz usług (załącznik 3)

- Dokumentacja projektowa (załącznik 4)

- Przedmiar robót (załącznik 5)

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn. „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. Nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo