Zapytanie ofertowe - usługa Opracowanie planu ochrony magazynów tymczasowych

 

Kalisz, dnia 29.08.2019 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na usługę pn. „Opracowanie planu ochrony magazynów tymczasowych

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu”

 

I. Dane Zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie planu ochrony dla tymczasowych pomieszczeń magazynowych o pow. 656 m 2 w budynku Runotex w Kaliszu, ul. Chopina 23” na okres remontu. Plan ochrony należy uzgodnić z Komendantem Wojewódzkim Policji w Poznaniu a w zakresie zagrożeń o charakterze terrorystycznym z Dyrektorem Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Poznaniu.

Plan ochrony powinien być opracowany przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego. Przy opracowaniu planu ochrony należy wykorzystać „ Metodykę uzgadniania planów ochrony obszarów , obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” wydanej przez Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji w listopadzie 2016 r. (metodyka dostępna jest na stronie internetowej pod adresem www.wielkopolska.policja.gov.pl).

 

III. Termin realizacji zamówienia

do 20 września 2019 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%

V. Miejsce oraz termin składania ofert.

Pisemna ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Opracowanie planu ochrony magazynów tymczasowych w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu” do dnia 05.09.2019 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23 pokój 203

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest: Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego tel. 669 996 526.

VI. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny.

Załączniki:

Formularz oferty wraz z oświadczeniem (do wypełnienia) załącznik nr 1 i 2

 

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia i w związku z realizacją zamówienia; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekroczy 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

Okres przechowywania danych osobowych może być dłuższy, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego, w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

Nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo