Zapytanie - usługa konserwacji windy

Kalisz, dnia 20 grudnia 2016 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi konserwacji windy osobowej
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz
tel. 062 75 71 608
faks 062 75 71 609
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl


II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi konserwacji windy osobowej nr fabr. 060/01/EX , nr rej. N3117001046 o napędzie hydraulicznym, sterowanej elektrycznie.

Usługa polegać będzie w szczególności na:
1. kompleksowym przeglądzie technicznym i konserwacji dźwigu obejmującym czynności wynikające z dokumentacji i instrukcji obsługi producenta dźwigu oraz stosowanych przepisów UDT o budowie i eksploatacji dźwigów, nie rzadziej niż raz na 30 dni w terminie uzgodnionym z Zamawiającym,
2. elektryczne pomiary ochronne dźwigu jeden raz w roku,
3. awaryjną naprawę dźwigu lub naprawę oświetlenia kabiny wykonywane w zależności od potrzeb, każdorazowo na wezwanie Zamawiającego w ciągu 24 godzin od zgłoszenia zdarzenia,
4. usługę pogotowia dźwigowego realizowaną na awaryjne wezwanie w przypadkach zatrzymania dźwigu z osobami w środku wykonaną w ciągu 1 godziny od telefonicznego zgłoszenia.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017 r do 31.12.2017 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na konserwację windy” do dnia 22.12.2016 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki:

- Formularz ofertowy (załącznik nr 1)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo