Zapytanie - usługa monitoringu (SSP)

Kalisz, dnia 7 grudnia 2016 r. 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi monitoringu
systemu sygnalizacji pożaru (SSP)
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach

I. Dane zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12  62-800 Kalisz  
tel. 062 75 71 608  
faks 062 75 71 609
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie monitoringu pożarowego systemu sygnalizacji pożaru dla siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów. Wymagana jest transmisja drogą radiową i telefoniczną w następujących obiektach:
- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, centrala typu Polon 4100,
- Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz, centrala  typu   EUROPA 9000,
- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, centrala  typu BOSCH FPA 5000,        
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, centrala typu POLON 4000 ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
- Zespół Pałacowo- Parkowy w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 60, 63-462 Lewków, centrala typu POLON 4000 ze Stanowiskiem Kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim. 

Wspólny słownik zamówień 51700000-9 75251110-4  

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017r. do 31.12.2017 r.  

IV. Kryteria wyboru ofert  

Cena 100%.  

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na monitoring SSP” do dnia 14.12.2016 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.  


Załączniki :  
- Formularz oferty (załącznik nr 1)
- Oświadczenie (załącznik nr 2) 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo