Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, 62-800 Kalisz, ul. Kościuszki 12 tel.: 062 7571608, e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

Adres korespondencyjny: ul. Chopina 23 , 62-800 Kalisz

Budynek główny Muzeum jest w trakcie kapitalnego remontu i jest zamknięty dla zwiedzających.

MOZK zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumwkaliszu.pl.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 15.03.2016 r..
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.09.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • większość zamieszczonych na stronie filmów nie posiada napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.
  • górne menu poziome ma za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). Poprawienie sytuacji nastąpi wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej serwisu.
  • główne menu poziome oraz dział uchwały sejmiku i urzędu powinny mieć większą czcionkę. Zmiany zostaną wprowadzone wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej serwisu.
  • Nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia 23.09.2020 r.. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za stronę: Monika Stachyra, email: stachyra@muzeumwkaliszu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 062 7571608. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo