Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

 

Projekt realizowany jest przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego (wkład własny).

Wartość projektu: 19 732 501,82 zł

Wartość dofinansowania z EFRR: 13 369 441,80 zł

Lata realizacji: 2021 - 2023

Zakładane cele: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury poprzez modernizację Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Cele szczegółowe: 

⦁ Poprawa zniszczonej zabytkowej infrastruktury Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

⦁ Zwiększenie zasobów lokalowych Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

⦁ Udostępnienie zabytkowych obiektów dla osób niepełnosprawnych

⦁ Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i gospodarczej miasta i regionu.

Zakres projektu:

⦁ Kompleksowy remont konserwatorski zabytkowego budynku dawnej Kasy Gubernialnej będącej główną siedzibą MOZK, ul. Kościuszki 12, Kalisz

Remont obejmuje: zmianę funkcji pomieszczeń – przystosowanie ich do wymaganych we współczesnym muzealnictwie celów wystawienniczych, edukacyjnych, magazynowych oraz biurowych; wymianę instalacji; wymianę podłóg; remont elewacji; modernizację stałej wystawy wraz zakupem wyposażenia do prowadzenia działalności podstawowej muzeum.

⦁ Budowa, remont i modernizacja infrastruktury na terenie oddziału MOZK Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu ul. Bolesława Pobożnego 87-105, Kalisz

Zakres prac obejmuje: remont konserwatorski zabytkowej XIX-wiecznej chaty tzw. białej chaty; termoizolacja budynku bramnego; utworzenie ekspozycji stałej; rewaloryzacja terenu objętego ochroną konserwatorską; modernizacja systemów ppoż i dozorowych.

⦁ Remont konserwatorski skansenu, rewaloryzacja parku i remont konserwatorski Oddziału Literackiego MOZK Dworek Marii Dąbrowskiej, Russów 49, Żelazków

Zakres prac: remont konserwatorski skansenu etnograficznego tj. 6 zabytkowych chat drewnianych (chata wiejska, dom wyrobnika, obora, spichlerz dworski, sołek, stodoła); rewaloryzacja zabytkowego terenu parku obejmująca: remont opłotowania i parkingu, oczyszczanie stawów i renowację zastawek, utwardzanie ścieżek pieszych, nasadzenia, modernizację instalacji elektrycznej zewnętrznej; remont konserwatorski zabytkowego budynku dworek Marii Dąbrowskiej wraz z zakupem wyposażenia i modernizacją ekspozycji; budowa portierni; modernizacja systemów ppoż o dozorowych.

Planowane efekty:

1. Wzrost liczby odwiedzających, w tym wzrost turystyki.

2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego regionu oraz budowanie świadomości i więzi lokalnej poprzez rewitalizację zabytkowych budynków Muzeum Ziemi Kaliskiej.

3. Likwidacja barier społecznych wobec osób niepełnosprawnych.

4. Propagowanie wiedzy nt. Unii Europejskiej poprzez działania promocyjno-informacyjne realizowane w ramach projektu.

5. Uruchomienie innowacyjnych programów edukacyjnych, kierowanych do różnych grup wiekowych i społecznych.

6. Redukcja emisji CO2  do atmosfery: poziom redukcji to 50,002 tony na rok oraz wynikające z tego zmniejszenie kosztów utrzymania obiektów.

O muzeum

Historyczne znaczenie Kalisza stało się podstawą utworzenia jednego z najstarszych muzeów regionalnych w Polsce. Od epoki neolitu Kalisz był jednym z ważniejszych ośrodków osadnictwa. Materialne pozostałości tego procesu uczyniły miasto istotnym miejscem na archeologicznej mapie Polski. Właśnie to stało się jednym z głównych motywów organizacji wystawy poświęconej zabytkom archeologicznym. Inicjatywę tę podjęto w 1883 roku, jednakże z powodu oporu władz carskich wystawę udało się zrealizować dopiero w roku 1900. Od tej pory dzieje kaliskiego muzeum stały się częścią historii miasta, którą dokumentuje. Sześć lat później powstało Muzeum Archeologiczne, a w 1914 roku Muzeum Ziemi Kaliskiej. Zasoby muzeum szczęśliwie przetrwały I wojnę światową, pomimo niemal całkowitego zburzenia Kalisza już w pierwszym roku jej trwania. Niestety sukcesywny rozwój muzeum został przerwany wybuchem II wojny światowej, w wyniku której nastąpiła niemal całkowita utrata zbiorów. Po wojnie muzeum wznowiło swoją działalność ekspozycją w 1948 roku. W 1975 roku muzeum uzyskało rangę wojewódzkiej instytucji kultury i nadano mu nazwę Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej.

Obecnie kaliskie muzeum gromadzi zbiory z zakresu archeologii, etnografii, historii i sztuki. Oprócz stałych i czasowych ekspozycji udostępnianych w gmachu głównym przy ulicy Tadeusza Kościuszki, muzeum prowadzi działalność w trzech oddziałach: Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu, Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza oraz Oddziale Literackim - Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie.

Kontakt:

Monika Klejszmidt-Stachyra: stachyra@muzeumwkaliszu.pl tel. 669 996 520

Informacje o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych w trakcie realizacji tego projektu można zgłaszać na adres internetowy naduzycia.POIS@mfipr.gov.pl lub za pomocą specjalnego formularza.

Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 2014-2020) i przysługujących Pani/Panu prawach są dostępne m.in. na stronie internetowej:

- klauzula informacyjna

- https://www.pois.gov.pl/strony/polityka-prywatnosci-i-wykorzystania-plikow-cookies-w-serwisach-internetowych-ministerstwa-inwestycji-i-rozwoju/

- w zakładce polityka prywatności pod adresem: http://poiis.mkidn.gov.pl

- ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, e-mail: iod@mfipr.gov.pl

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo