Informacja o udzieleniu zamówienia na usługę ochrona fizyczna 2019

Kalisz, dnia 14.12.2018 r.

 

 

Informacja o udzieleniu zamówienia.

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn: „Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach w 2019 r.

Działając na podstawie art. 138o ust.4 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z poź.zm.) informuje, że w/w postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę, którą złożyła firma Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX sp. z o.o. 62-800 Kalisz, ul. Poznańska 95.

 

Dyrektor

/-/ Sylwia Kucharska

 

 

***Kalisz, dnia 07 grudnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu usługi

Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w 2019 r. w następującym zakresie:

a) Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków

- ochrona fizyczna w systemie 24h/dobę 7 dni w tygodniu (średniomiesięczny dozór około 720), obsługa systemu telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji pożaru),

- obsługa imprez plenerowych,

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.

b) Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.

- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych.

c) Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu - Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz

- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,

- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych,

- monitoring CCTV (transmisja obrazów w czasie rzeczywistym przez Internet z rejestratora do centrum monitorującego),

- obsługa imprez plenerowych.

d) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

- ochrona fizyczna w systemie 24h/dobę 7 dni w tygodniu (średniomiesięczny dozór około 720h) obsługa systemu telewizji dozorowej oraz systemu sygnalizacji pożaru,

- monitorowanie systemu sygnalizacji i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,

- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.

Uwaga! W związku z planowanymi pracami remontowymi w gmachu przy ul. Kościuszki 12 posterunek SUFO zostanie przeniesiony do budynku Runotexu przy ul. Chopina 23. Będzie również zmniejszona ilość godzin ochrony fizycznej (w zależności od potrzeb na podstawie miesięcznych harmonogramów). Średniomiesięczna ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania na obsługę imprez plenerowych i konwojowanie muzealiów.

Monitorowanie polega na zestawieniu połączeń drogą radiową (radia do poszczególnych SSWiN w w/w obiektach - stanowią własność Wykonawcy) i telefoniczną ze stacją monitorowania.

 

Wykonawca zapewni pełną, całodobową łączność systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz telewizji przemysłowej w w/w obiektach.

 

2. Warunki realizacji zamówienia.

1) Czynności ochrony będą wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi bezpośredniej ochrony fizycznej. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie patroli interwencyjnych (co najmniej dwuosobowy) oraz monitoring SSWiN.

3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi ochrony były zatrudnione na umowę o pracę na cały okres wykonywania świadczenia.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia na inne posiadające takie same kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Kierownika Działu Gospodarczego.

5) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej (kopia poświadczona za zgodność z oryginałem)

b) wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia (wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony nr POF)

c) uwierzytelnione kopie legitymacji wszystkich wskazanych pracowników potwierdzające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

d) aktualną polisę ubezpieczenia OC wykonywanej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłacenia

 

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

IV. Kryteria wyboru ofert

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A. Cena za stawkę godzinową 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną dla danego kryterium ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, w stosunku do oferty najtańszej.

Kryterium ceny zostanie ocenione wg wzoru:

Ac = x 100

gdzie:

Ac -wyliczona ilość punktów dla danej oferty

Cn - cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Cb - cena w ofercie badanej

 

Elementy składowe ceny:

Cena, będąca stawką godzinową netto (z dwoma miejscami po przecinku) musi zawierać następujące składniki:

stawkę za jedną godzinę ochrony fizycznej (dotyczy też konwojowania) + (plus) miesięczny abonament za monitoring systemów alarmowych, użycie patroli interwencyjnych oraz przechowywanie i konwojowanie kluczy do w/w obiektów, podzielony przez 1440 h.

Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na ochronę MOZK” do dnia 14.12.2018 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki :

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

- Wykaz podwykonawców (załącznik 3)

 

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn: wykonanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów

oddziałach bez stosowania ustawy Pzp;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

1. Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo