Informacja o wyborze - ochrona i zabezpieczenie

(Szczegóły poniższej informacji w załączniku na dole strony)

Kalisz, dnia 16.12.2016 r.

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 

na  usługę pn.: „ Ochrona  fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” 

FIRMA NAJLEPIEJ SPEŁNIAJĄCA KRYTERIA WYBORU, KTÓREJ ZOSTANIE UDZIELONE ZAMÓWIENIE:
Biuro Usług Detektywistyczno-Ochronnych LEX
Ul. Poznańska 95, 62-800 Kalisz.

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:  od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.                                                              

                                  

                                                                                            Dyrektor

                                                                                  /-/ Sylwia Kucharska

 

 

***


Kalisz, dnia 8 grudnia 2016 r.   

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego
w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach  

I. Dane zamawiającego 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz  
tel. 062 75 71 608  
faks 062 75 71 609  
e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl  

II. Opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w następującym zakresie:
1. Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków - ochrona fizyczna w dniach i godzinach ustalanych comiesięcznie przez Zamawiającego (średniomiesięczny dozór popołudniowy i nocny około 500 h),
- obsługa imprez plenerowych,
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.
2. Centrum Rysunku i Grafiki im. T. Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych.
3. Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych przed i po godzinach otwarcia muzeum a także w sytuacjach alarmowych,
- monitoring CCTV (transmisja obrazów w czasie rzeczywistym poprzez Internet z rejestratora do centrum monitorującego),
- obsługa imprez plenerowych.
4. Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
- ochrona fizyczna w dniach i godzinach ustalanych comiesięcznie przez Zamawiającego (średniomiesięczny dozór dzienny około 230 h),
- monitorowanie systemu sygnalizacji i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych przed i po godzinach otwarcia muzeum a także w sytuacjach alarmowych,
- konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach.
5. Zespół Pałacowo-Parkowy w Lewkowie, ul. Kwiatkowska 60, 63-462 Lewków
- monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych,
- przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych przed i po godzinach otwarcia muzeum a także w sytuacjach alarmowych. 

Średniomiesięczna ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania na obsługę imprez plenerowych i konwojowanie. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu zgodnie z własnymi potrzebami w każdym czasie w trakcie realizacji usługi. 

Monitorowanie polega na zestawieniu połączeń drogą radiową (radia do poszczególnych SSWiN w w/w obiektach stanowią własność Wykonawcy) i telefoniczną ze stacją monitorowania. 

W ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji planów ochrony i planów ewakuacji zbiorów na wypadek konfliktu zbrojnego w/w. obiektów. 

III. Termin realizacji zamówienia 

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2017 r do 30.06.2017 r.  

IV. Kryteria wyboru ofert  

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:  

A.  Cena za stawkę godzinową 100 % Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną dla danego kryterium ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, w stosunku do oferty najtańszej.  Kryterium ceny zostanie ocenione wg wzoru:  

wzor

Elementy składowe ceny:
Cena, będąca stawką godzinową netto (z dwoma miejscami po przecinku) musi zawierać następujące składniki:
stawkę za jedną godzinę ochrony fizycznej (dotyczy też konwojowania) + (plus) miesięczny abonament za monitoring systemów alarmowych,
użycie patroli interwencyjnych oraz przechowywanie i konwojowanie kluczy do w/w  obiektów, podzielony przez 730 h. 

Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty. 

V. Miejsce oraz termin składania ofert 

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na ochronę MOZK” do dnia 15.12.2016 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz 

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn. 

VI. Umowa 

Oferent, którego oferta zostanie wybrana obowiązany jest przedłożyć przed podpisaniem umowy w oryginalne lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela: - aktualną koncesję MSWiA na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia, - wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie wraz z aktualnymi licencjami na ochronę, - aktualną polisę ubezpieczenia OC wykonywanej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.  

Załączniki :  
- Formularz oferty (załącznik nr 1)
- Oświadczenie (załącznik nr 2)
- Wykaz podwykonawców (załącznik 3)

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo