Informacja o wyborze - prace pielęgnacyjne Russów 2018

Kalisz, dnia  22.03.2018 r.

 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty  

Muzeum Okręgowe  Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o  udzielenie zamówienia publicznego na  usługę : „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie w okresie wiosenno-jesiennym w 2018 r.” Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez :  ANBEN  Joanna Gałązka, 62-800 Kalisz, ul Wioślarska 19a. Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne określone w zapytaniu ofertowym. 

Szczegóły punktacji w załączonym pliku na dole strony.

 

***

 

 

Kalisz, dnia 14.03.2018 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na usługę pn.
„Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie
w okresie wiosenno-jesiennym 2018”

 

I. Zamawiający

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej z siedzibą w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 7571608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

II. Przedmiot zapytania

Przedmiotem zapytania są prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku o pow. o pow. 3,87 ha w Dworku Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków w okresie wiosenno-letnim w 2018 r. obejmujące:

a. jednokrotne wygrabienie alejek i trawników po zimie, usunięcie zalegających gałęzi i liści wraz z wywozem,

b. czterokrotne koszenie trawników (pow. 25700 m2) wraz z wygrabieniem i wywozem skoszonej trawy i zielska,

c. pielęgnacja alejek z zastosowaniem środków chwastobójczych,

d. sukcesywna likwidacja odrostów przy drzewach i krzewach.

III. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria:

Cena (waga 100%=100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cbx100 pkt

Gdzie Cn – cena najniższej oferty

Cb- cena badanej oferty

Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie musi być zrealizowane w terminie od 26 marca 2018 do 30 października 2018 r.

 

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi (zał. 1) wraz z oświadczeniem (zał. 2) należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy opatrzoną dopiskiem: Oferta na usługę „Prace pielęgnacyjne terenów zielonych w parku w Russowie” za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12 62-800 Kalisz w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2018 r. do godz.10:00.

VI. O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

VII. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.

VIII. Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego.

IX. Załączniki

1. formularz ofertowy

2. oświadczenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 757 16 08
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo