Informacja o wyborze - usługi wywozu nieczystości 2018

Kalisz, dnia 11.12.2017 r.


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu - Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:„ Wywóz nieczystości komunalnych z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej i oddziałów”, informuje, że Oferta nr 1 została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryteria oceny ofert określone w zapytaniu ofertowym.

 

Wykaz firm , które złożyły oferty w/w postępowaniu w terminie do 11.12.2017 r.

 

Nr oferty

Nazwa firmy i adres firmy

Łączna punktacja przyznana zgodnie z jedynym kryterium – najniższa cena

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka Akcyjna, ul. Bażancia 1a, 62-800 Kalisz

 

100 pkt

 

 

Dyrektor

/-/ Sylwia Kucharska


***

 

Kalisz, dnia 4 grudnia 2017 r.

 

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi wywozu nieczystości komunalnych

z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

faks 062 75 71 609

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi wywozu nieczystości komunalnych z siedziby głównej Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałów:

- Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków, pojemnik SMP240 co dwa tygodnie (razem 26 pojemników),

- Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz, pojemnik PAP 660 co dwa tygodnie (razem 15 pojemników),

- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, pojemnik SM 340 raz w tygodniu (razem 52 pojemniki).

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.

IV. Kryteria wyboru ofert

Cena 100%.

V. Miejsce oraz termin składania ofert

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na wywóz śmieci” do dnia 11.12.2017 r. do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

 

Załączniki :

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   Ogłoszenie: konkurs na stanowisko dyrektora

Script logo