Konserwacja reliktów zbiornika wodnego

O zabytki Kalisza dbać należy. Muzeum mając to w swojej misji i działając na zlecenie Urzędu Miejskiego w Kaliszu podczas wykopów archeologicznych 2017 natrafiło na zbiornik wodny. W dniach 19-20 czerwca 2017 roku firma REWARS specjalizująca się w konserwacji takich znalezisk na zlecenie Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej wykonała konserwację zachowawczą reliktów zbiornika wodnego i systemu wodociągowego.

Celem prac konserwatorskich przy reliktach studni było zahamowanie szkodliwych procesów fizykochemicznych zachodzących na obiektach oraz zabezpieczenie ich na okres czasowej ekspozycji.

W ramach prac konserwatorskich wykonali oni:
1. Wstępne oczyszczenie drewnianych, ceglanych i kamiennych elementów z powierzchniowych zabrudzeń parą wodną pod ciśnieniem.
2. Dezynfekcję konstrukcji drewnianej, cegieł i kamienia za pomocą 1% roztworu Preventolu H80 w wodzie demineralizowanej.
3. Wstępne wzmocnienie konstrukcji drewnianej poprzez powierzchniową impregnację 7% roztworem żywicy syntetycznej Paraloid B72 w toluenie.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo