Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu - Zawodziu etap II

Ogłoszenie nr 510195253-N-2019 z dnia 17-09-2019 r.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 550184781-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu etap II

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

3-WR-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy budynku bramnym w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu obejmujących: ocieplenie ścian, posadzki, dachu i stropu, remont sanitariatów. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ).

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212313-3

 

Dodatkowe kody CPV: 45321000-3, 45442100-8, 45422000-1, 45312310-3, 45431000-7, 45261000-4, 45261410-1, 45443000-4

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/09/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 200000
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ALFA Maria Dejneka-Staśkiewicz
Email wykonawcy: pw.alfa@wp.pl
Adres pocztowy: ul. Legionów 27
Kod pocztowy: 62-800
Miejscowość: Kalisz
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 200000
Oferta z najniższą ceną/kosztem 200000
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 200000
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4)  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu unieważnił postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu. II etap”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) miał prawo udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

 

 

 

Ogłoszenie nr 550184781-N-2019 z dnia 04-09-2019 r.

 

Kalisz: Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu etap II OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY –

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  Modernizacja budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu etap II
Numer referencyjny  3-WR-2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

 

II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych przy budynku bramnym w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu obejmujących: ocieplenie ścian, posadzki, dachu i stropu, remont sanitariatów. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt budowlany, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ).

II.5) Główny Kod CPV: 45212313-3

Dodatkowe kody CPV:

45321000-3,

45442100-8,

45422000-1,

45312310-3,

45431000-7,

45261000-4,

45261410-1,

45443000-4

 

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 200000
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust. 1 pkt. 4) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu unieważnił postępowanie zmierzające do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Modernizację budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu. II etap”. W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4) ma prawo udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki.

 

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ALFA Maria Dejneka-Staśkiewicz,  pw.alfa@wp.pl,  ul. Legionów 27,  62-800,  Kalisz,  kraj/woj. wielkopolskie

 

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo