Nabór kandydatów na stanowisko specjalistka / specjalista ds. księgowości i kadr - zakończony

Kalisz, 15 marca 2021 r.

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

specjalistka/specjalista ds. księgowości i kadr

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:
 1. Kompleksowe i zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji związanej z nawiązywaniem, przebiegiem i rozwiązywaniem stosunku pracy.

 2. Prowadzenie i rozliczenie ewidencji czasu pracy pracowników, w tym ustalanie uprawnień urlopowych, ewidencja zaświadczeń lekarskich, delegacji służbowych, nadgodzin oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.

 3. Ustalanie i prowadzenie harmonogramów służb ochrony.

 4. Koordynowanie i prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich i szkoleń BHP.

 5. Opracowywanie propozycji wewnętrznych regulaminów dotyczących spraw personalnych oraz prowadzenie korespondencji związanej z ruchem kadrowym, w tym wydawanie zaświadczeń i innych dokumentów dotyczących stosunku zatrudnienia.

 6. Obsługa PFRON i ZFŚS.

 7. Terminowe sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia pracowników.

 8. Sporządzanie sprawozdań do GUS w zakresie spraw personalnych.

 9. Współpraca z główną księgową w zakresie przygotowywania list płac oraz bieżących operacjach księgowych.

 10. Archiwizacja dokumentacji kadrowej.

 11. Prowadzenie archiwum zakładowego tj. archiwizacja dokumentów przekazywanych przez działy MOZK, nadzorowanie stosowania postanowień instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej oraz jednolitego rzeczowego wykazu akt, prowadzenie ewidencji akt.

 12. Pełnienie funkcji inspektora danych osobowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Zatrudnienie na pełny etat na okres próbny.

Wymagania niezbędne:
 1. Wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowości, ekonomii itp.

 2. Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

 3. Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych,  przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, archiwizacji dokumentacji oraz ochronie danych osobowych.

 4. Biegła znajomość prawa z zakresu administracji kadrowej (prowadzenia dokumentacji kadrowej, rozliczania czasu pracy, sprawozdawczości, prowadzenia archiwum zakładowego, RODO).

 5. Biegła znajomość programów: MS Office, Płatnik, PFRON, Symfonia.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:
 • Życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny – podpisane odręcznie.

 • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie, doświadczenie i umiejętności.

Kandydatki i kandydaci powinni przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 19.03.2021 r. do godz. 15:00.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo