Nabór na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji - zakończony

Kalisz, dn. 21.05.2021 r.

 

Dyrektorka Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ogłasza nabór na stanowisko

Specjalisty do spraw inwestycji

 

Do głównych zadań osoby na tym stanowisku będzie należało:

 • Analiza istniejącej dokumentacji projektowej.

 • Koordynowanie i nadzorowanie realizacji inwestycji w muzeum od etapu projektowania po realizację i odbiór robót budowlanych lub usług.

 • Zapewnienie wykonywania prac projektowych i wykonawczych w założonym zakresie terminowym, jakościowym i kosztowym.

 • Organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie: przygotowania inwestycji, opiniowania i uzgadniania projektów, uzyskiwania pozwoleń wymaganych przepisami prawa.

 • Nadzór nad terminowym i prawidłowym przebiegiem procesu inwestycyjnego, w tym bieżąca analiza dokumentacji oraz kontrola w terenie prowadzonych robót lub wykonywanych usług.

 • Sprawowanie nadzoru w zakresie celowości, rzetelności i efektywności wydatkowania środków na realizację powierzonych zadań.

 • Organizowanie i udział w naradach roboczych.

 • Zapewnienie prawidłowego stosowania przepisów o prawie budowlanym oraz ochronie i opiece nad zabytkami.

 • Koordynowanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi: urzędami, konsultantami, ekspertami, firmami wykonawczymi.

 • Bezpośrednie nadzorowanie projektantów i wykonawców.

 • Sprawowanie kontroli nad prawidłowym przepływem informacji między uczestnikami procesu budowlanego.

 • Przygotowywanie dokumentów do prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności opisu przedmiotu zamówienia, dokumentacji projektowej oraz szacowanie wartości zamówienia na podstawie dokumentów kosztorysowych oraz członkostwo w komisji przetargowej.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku

Zatrudnienie na pełny etat na trzymiesięczny okres próbny od dnia 1 sierpnia 2021 r. Stanowisko biurowe, połączone z wyjazdami w tereny objęte inwestycją. Praca od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wymagania niezbędne:

Wykształcenie wyższe o profilu budowlanym lub pokrewnym, także związanym z ochroną zabytków.

Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy o Ochronie Zabytków i Opiece nad zabytkami.

Znajomość procesu budowlanego oraz umiejętność przygotowania i rozliczania zadań remontowych oraz inwestycyjnych.

Zdolności analityczne oraz dobra organizacja pracy własnej.

Prawo jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

Doświadczenie na podobnym stanowisku.

Doświadczenie w pracy na budowie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny wraz z oświadczeniem RODO

Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz doświadczenie.

Kandydatki i kandydaci powinni przesłać aplikację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@muzeumwkaliszu.pl do dnia 28.05.2021 r. do godz. 15:00.

Prosimy o dołączenie klauzuli w CV:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w niniejszym dokumencie do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty do spraw inwestycji, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Jednocześnie oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe całkowicie dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałam/em poinformowana/y o przysługujących mi prawach, w tym o dostępie do treści tych danych i możliwości ich poprawiania, a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Oferty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane - decyduje data wpływu. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12 NIP 618-10-45-706 REGON 000639512.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: biuro@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane będą wykorzystane wyłącznie do celów rekrutacji na stanowisko merytoryczne w Dziale Archeologii.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, lub email: b.tokarek@muzeumwkaliszu.pl.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią w zakresie realizowania statutowych zadań Administratora

 W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych

- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,

- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,

- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,

- wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Więcej na temat naszej Polityki prywatności dowiedzą się Państwo z naszej strony https://www.muzeumwkaliszu.pl/ w zakładce polityka prywatności.

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo