Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - remont spichlerza w Russowie

Ogłoszenie nr 500145177-N-2018 z dnia 25-06-2018 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej:
Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej
w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555017-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000, ul. ul. Kościuszki  12, 62800   Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ponowne-ogloszenie-o-zamowieniu-przeprowadzenie-konserwacji-budynku-spichlerza-russow.html

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przeprowadzenie konserwacji budynku spichlerza tzw. Kuźnicy Grabowskiej w skansenie w Oddziale Literackim Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

2-P-2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich przy budynku Spichlerza Dworskiego w celu zachowania jak największej ilości tkanki zabytkowej. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawiera rozdział II „Ekspertyzy technicznej stanu zachowania konstrukcji zabytkowego budynku drewnianego i wytycznych konserwatorskich określających naprawy spichlerza dworskiego (załącznik nr 1a do SIWZ) oraz przedmiar robót (załącznik nr 1b do SIWZ). UWAGA! Wszelkie prace i uzupełnienia (jeżeli będą konieczne) muszą być wykonane tradycyjnymi technikami ciesielskimi z powtórzeniem sposobów obróbki, konstrukcji zamków itp. Łączenie uzupełnienia z materiałem oryginalnymi może być tylko ciesielskie a użyte drewno sezonowane i zgodne z gatunkiem materiału oryginalnego. Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45212350-4

 

Dodatkowe kody CPV: 45453000-7

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

W związku z faktem, iż w przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych w trybie przetargów nieograniczonych (Sprawa 1-P-2018 oraz sprawa 2-P-2018) nie złożono żadnej oferty, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 431045.93
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  0
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: ALTA Sp. z o.o.
Email wykonawcy: alta.malinowski@gmail.com
Adres pocztowy: ul. Grota Roweckiego 158
Kod pocztowy: 52-214
Miejscowość: Wrocław
Kraj/woj.: dolnośląskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 431045.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 431045.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 431045.93
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:


IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  zamówienia z wolnej ręki  na podstawie art. 67, ust. 1, pkt. 4  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
W związku z faktem, iż w przeprowadzonych dwóch postępowaniach przetargowych w trybie przetargów nieograniczonych (Sprawa 1-P-2018 oraz sprawa 2-P-2018) nie złożono żadnej oferty, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej udziela zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 4 Ustawy Pzp.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo