Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn. "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne"

Kalisz, dnia 30.12.2020 r.

 

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne pn: "Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne  w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i oddziałach"

 

Działając na podstawie art.138 o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje o nieudzieleniu zamówienia w w/w postępowaniu.

 

Załącznik: Skan ogłoszenia w formacie PDF

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Kalisz, 25 listopada 2020 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi pn.

Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne

w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej

i oddziałach”

 

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (art.138 o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.).

 

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Kościuszki 12

62-800 Kalisz

tel. 062 75 71 608

e-mail: weber@muzeumwkaliszu.pl

 

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego w niżej wymienionych obiektach Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w 2021 r. w następującym zakresie:

a) Oddział Literacki Dworek Marii Dąbrowskiej w Russowie, Russów 49, 62-817 Żelazków

 • ochrona fizycznaw systemie zmianowym (średniomiesięczny dozórpopołudniowy i nocnyoraz całodobowo w święta ustawowo wolne od pracy ok. 520 h)

 • obsługa telewizji dozorowej oraz SSP

 • obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych

 • monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych

b) Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza, ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz

 • monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu z użyciem patroli interwencyjnych

 • przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych

c) Rezerwat Archeologiczny w Kaliszu-Zawodziu, ul. B. Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz

 • monitorowanie systemu sygnalizacji włamania i napadu wraz z użyciem patroliinterwencyjnych

 • przechowywanie i konwojowanie kluczy od drzwi wejściowych w sytuacjach alarmowych

 • monitoring CCTV w czasie rzeczywistym

 • obsługa w zakresie ochrony osób i mienia oraz zachowania porządku podczas imprez plenerowych

d) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Chopina 23, 62-800 Kalisz

 • ochrona fizyczna tymczasowych pomieszczeń magazynowych i biurowych w biurowcu Runotex w Kaliszu przy ul. Chopina 23 wsystemie zmianowym (średniomiesięczny dozórpopołudniowy i nocny oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta ustawowe około570 h)

 • obsługa telewizji dozorowej oraz SSP

 • monitorowanie systemu sygnalizacji i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych

 • konwojowanie muzealiów w uzgodnionych terminach

e) Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz

 • monitorowanie systemu sygnalizacji i napadu wraz z użyciem patroli interwencyjnych

Średniomiesięczna ilość godzin może ulec zmianie, w zależności od zapotrzebowania na obsługę imprez plenerowych i konwojowanie muzealiów.

Monitorowanie polega na zestawieniu połączeń drogą radiową (radia do poszczególnych SSWiNw w/w obiektach stanowią własnośćwykonawcy) i telefoniczną ze stacją monitorowania.

Wykonawca zapewnipełną, całodobową łączność systemów sygnalizacji włamania i napadu, telewizji dozorowej w w/w obiektach. Dodatkowo należy zapewnić łączność z pracownikami ochrony z pośrednictwem telefonów komórkowych.

2. Warunki realizacji zamówienia

1) Czynności ochrony będą wykonywane zgodnie z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 02.09.2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.

2) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez wykonawcę usługi bezpośredniej ochrony fizycznej. Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie patroli interwencyjnych (co najmniej dwuosobowych) oraz monitoringuSSWiN.

3) Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące usługi ochrony były zatrudnione na umowę o pracę na cały okres wykonywania zamówienia.

4) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca realizował będzie przedmiot zamówienia, na inne posiadające takie same kwalifikacje, co osoby wskazane w pierwotnym Wykazie Pracowników, z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudniania na podstawie umowy o pracę. O planowanej zmianie osób, przy pomocy których Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić wyznaczoną ze strony MOZK osobę do kontaktu.

5) Najpóźniej w dniu zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu:

a) podpisaną za zgodność z oryginałem kopię koncesji w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej

b) wykaz pracowników wyznaczonych do realizacji zamówienia zawierający numery POF

c) uwierzytelnione za zgodność z oryginałem kopie legitymacji wszystkich wskazanych pracowników potwierdzające wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

d) aktualną polisę ubezpieczenia OC wykonywanej działalności wraz z potwierdzeniem jej opłacenia.

 

III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie realizowane będzie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

 

IV. KRYTERIA WYBORU OFERT

 

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

 

A.Cena za stawkę godzinową 100 %

Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną dla danego kryterium ilość punktów, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej, w stosunku do oferty najtańszej.

Kryterium ceny zostanie ocenione wg wzoru:

Ac = Cn / Cb x 100

gdzie:

Acwyliczona ilość punktów dla danej oferty

Cn cena najniższa ze wszystkich złożonych ofert

Cbcena w ofercie badanej

 

Elementy składowe ceny:

Cena, będąca stawką godzinową netto (z dwoma miejscami po przecinku) musi zawierać następujące składniki:stawkę za jedną godzinę ochrony fizycznej (dotyczy też konwojowania) plus miesięczny abonamentza monitoring systemów alarmowych, użycie patroli interwencyjnych oraz przechowywanie i konwojowanie kluczy do w/w obiektów, podzielony przez 1090 h.

Oferowana cena musi zawierać wszelkie koszty Wykonawcy związane z realizacją przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu obowiązujących norm, z uwzględnieniem ewentualnego ryzyka wynikającego z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty.

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

Pisemną ofertę zawierającą cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy z dopiskiem „Oferta na ochronę MOZK” do dnia 03.12.2020 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu

ul. Chopina 23 (sekretariat pokój 203)

62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weberkierownik

Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bezpodania przyczyny.

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, zamawiający informuje, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia pn.„Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach” bez stosowania ustawy Pzp;

3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

5. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w art. 66 §1 przepisach Kodeksu Cywilnego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z odpowiednich przepisów Kodeksu Cywilnego,

6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7. posiada Pani/Pan:

 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,

 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych1,

 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO2,

 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaPani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisyRODO;

8. nie przysługuje Pani/Panu:

 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,

 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

1Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wynikupostępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

2. Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

VII. ZAŁĄCZNIKI

 • Formularz oferty (załącznik nr 1)

 • Oświadczenie (załącznik nr 2)

 • Wykaz podwykonawców (załącznik 3)

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo