Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 r.

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póżn. Zm.), przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień, jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 r.

 

L.p.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj (roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura)

Orientacyjna wartość (brutto) w zł

Przewidywany termin wszczęcia postępowania w ujęciu kwartalnym

Czy zamówienie objęte jest ochroną informacji niejawnych

1.

.Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

Roboty budowlane

Przetarg Nieograniczony

4.260.525,00

II kwartał

NIE

2.

Ochrona fizyczna i zabezpieczenie techniczne w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej i oddziałach

Usługi

Przetarg nieograniczony

321.729,00

IV kwartał

NIE

 

Kalisz, styczeń 2018 r.

Dyrektor

 

/-/ Sylwia Kucharska

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo