Przetarg nieograniczony na utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym Kalisz - Zawodzie

Kalisz, dn. 6 października 2020 r. 

 

INFORMACJA  Z OCENY OFERT

 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn.:Utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”, sprawa: 1-P-2020. 

Wybrano ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ oraz nie podlegała wykluczeniu ani odrzuceniu:

Oferta nr 4:

Studio Alena Trafimava

Ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

Cena oferty: 80.377,90 zł netto

Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 129.000,00 zł netto

Ostateczny termin wykonania zamówienia: 30.11.2020 r.

Termin wykonania zamówienia deklarowany przez Oferenta: 13.11.2020 r.

Punkty przyznane w poszczególnych kryteriach oceny ofert: 

Nr oferty

Wyszczególnienie / Nazwa oferenta/

Ilość punktów w kryterium cena

 

Ilość punktów w kryterium dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia

Ilość punktów w kryterium termin wykonania zamówienia w dniach kalendarzowych

Suma punktów w ramach kryterium oceny ofert

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.
Ul. Ordona 2a
01-237 Warszawa

4,86

20,00

14,41

39,27

2

Symtech Julia Woroniecka
Ul. Grudziądzka 69/7
51-165 Wrocław

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oferta z dnia 24.09.2020 r. – wycofana

3

Symtech Julia Woroniecka
Ul. Grudziądzka 69/7
51-165 Wrocław

31,01

10,00

14,41

55,42

4

Studio Alena Trafimava
Ul. Mickiewicza 37/58
01-625 Warszawa

60,00

20,00

20,00

100,00

5

MEDIA OFFICE Sp. z o.o.
Ul. Narbutta 29a/34
02-536 Warszawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oferta złożona po terminie

 

Jedna oferta została wycofana przez Wykonawcę przed upływem terminu składania ofert.

Jedna oferta wpłynęła po terminie składania ofert.

Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał firmę Studio Alena Trafimava, ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa do udzielenia wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Złożona przez firmę Studio Alena Trafimava oferta wydawała się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budziła wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z określonymi wymaganiami w SIWZ, gdyż okazała się znacznie niższa od szacowanej wartości zamówienia.

Wykonawca dostarczył żądane wyjaśnienia przez upływem terminu określonego przez Zamawiającego.

Oferta firmy Studio Alena Trafimava po szczegółowej analizie została zaakceptowana z uwagi na przedstawienie zasadnych wyjaśnień, dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość zaoferowanej ceny.

Ponadto Zamawiający na podstawie art. 24 ust. 11 oraz art. 26 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych wezwał oferenta do uzupełniania dokumentu – oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca dostarczył oświadczenie przed upływem wskazanego przez Zamawiającego terminu.

Przewidywany termin podpisania oferty z Wykonawcą ustalony jest na dzień 13.10.2020 r.

 

Sylwia Kucharska 

Dyrektor MOZK

 

 

*** 

 

Kalisz, dn. 30.09.2020 r.

 

Informacja z otwarcia ofert

dla zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”

Sprawa: 1-P-2020

 

 

 

Kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia wynosi 129.000,00 zł netto.

W postępowaniu do dnia 30.09.2020 r. do godz. 12:00 złożono następujące oferty:

 

Lp.

Nazwa i adres firmy

Kwota netto za wykonanie zamówienia (PLN)

Okres gwarancji (miesiące)

Termin wykonania

Data, godzina i sposób dostarczenia dokumentów

1

TRONUS POLSKA Sp. z o.o.

Ul. Ordona 2a

01-237 Warszawa

991.011,00

72

30.11.2020r

21.09.2020 r.

Godz. 10:05

Kurier

2

Symtech Julia Woroniecka

Ul. Grudziądzka 69/7

51-165 Wrocław

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

24.09.2020 r.

Godz. 10:00

Kurier – oferta wycofana przez Oferenta

3

Symtech Julia Woroniecka

Ul. Grudziądzka 69/7

51-165 Wrocław

155.500,00

60

30.11.2020r

29.09.2020 r.

Godz. 11:00

Kurier

4

Studio Alena Trafimava

Ul. Mickiewicza 37/58

01-625 Warszawa

80.377,90

72

13.11.2020r

30.09.2020 r.

Godz. 9:40

Kurier

5

MEDIA OFFICE Sp. z o.o.

Ul. Narbutta 29a/34

02-536 Warszawa

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

30.09.2020 r.

Godz. 12:03

Osobiście

Oferta złożona po terminie

 

                                                                                                                                                                                               Sylwia Kucharska

                                                                                                                                                                                                Dyrektor MOZK

 

 

 

Kalisz, dnia 23 września 2020 roku 

Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”, sprawa: 1-P-2020 na podstawie art. 38 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych informuję, że Zamawiający zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

 

1) Opis przedmiotu zamówienia (Rozdział II SIWZ, pkt. 2.1)

Jest: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie wystawy stałej w budynku bramnym, znajdującym się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w opisach elementów wystawy stanowiących załączniki od nr 01 do 21 do SIWZ.

 

Ma być:

Przedmiotem zamówienia jest utworzenie wystawy stałej w budynku bramnym, znajdującym się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w opisach elementów wystawy stanowiących załączniki od nr 01 do 21 do SIWZ. Zmianie uległa część nr 17 dokumentacji projektowej: Monitor dotykowy 24” wraz z aplikacją multimedialną w obudowie gabloty. Zmieniony plik został zamieszczony na Stronie Internetowej Zamawiającego.

 

2)Przygotowanie oferty oraz miejsce i termin jej złożenia (Rozdział XII SIWZ, pkt. 12.1)

Jest:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, pokój 203 (II piętro), 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 25.09.2020 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu.

 

Ma być:

Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, pokój 203 (II piętro), 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 30.09.2020 r. do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem:

Przetarg nieograniczony na utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu.

 

3) Miejsce i termin otwarcia ofert złożenia (Rozdział XVI SIWZ, pkt. 16.1)

Jest:

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 25.09.2020 r. o godzinie 12:20 w siedzibie Zamawiającego. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

 

Ma być:

Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 30.09.2020 r. o godzinie 12:20 w siedzibie Zamawiającego. Oferent może być obecny przy otwarciu ofert.

 

 

Odpowiedzi na pytania 

03. Monitor dotykowy wraz z aplikacją multimedialną w obudowie gabloty

17 Monitor dotykowy 24” wraz z aplikacją multimedialną w obudowie gabloty

 

Pytanie: Proszę o przesłanie zdjęcia istniejących gablot oraz ich specyfikację z uwzględnieniem opcji gwarancji. Jakie działania mogą wpłynąć na utratę gwarancji?

 

Odpowiedź: Każda ingerencja w gablotę polegająca na przykręcaniu, przyklejaniu elementów itp. będzie powodowała utratę gwarancji na elementy, w które ingerowano. Utratę gwarancji spowodują również uszkodzenia gablot spowodowane montażem sprzętu multimedialnego.

Zdjęcia gablot udostępnione są na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/przetarg-nieograniczony-na-utworzenie-wystawy-stalej-w-rezerwacie-archeologicznym-kalisz-zawodzie.html

 

Pytanie: Aplikacja multimedialna, tylko przeglądanie zdjęć i tekstów, czy dodatkowe funkcje?

Odpowiedź: W przedmiocie zamówienia opisano co ma zawierać aplikacja.

 

Pytanie: Czy realizacja filmów po stronie zamawiającego, czy wykonawcy? Jeżeli wykonawcy, to tylko montaż, czy również zdjęcia? Filmy z lektorem, czy tylko obraz? Prosimy o scenariusz, informacje nt. wielkość planu, ilości osób na planie, czy zdjęcia wewnątrz budynku, czy na zewnątrz.

 

Odpowiedź: Filmy zrealizuje w całości wykonawca według zaproponowanego przez siebie scenariusza przedłożonego do akceptacji dyrektorowi MOZK. W zależności od przedstawionego scenariusza filmy będą z lektorem lub bez lektora. Bez scenariusza nie można określić ilości osób na planie oraz rodzaj pleneru czy wnętrza. Wykonawca przygotuje we własnym zakresie plan zdjęciowy, scenografię i zatrudni wykonawców.

 

10. Rekonstrukcja ostrokołu

Pytanie: Prosimy o podanie wymiarów (z opisu znamy jedynie wysokość 1700mm oraz średnicę pojedynczej belki). Z ilu pełnych belek i ilu połówek ma się składać. Czy chodzi o stworzenie dwóch ścian pod kątem 90 st.?

 

Odpowiedź: Wykonawca powinien sam zaproponować ostateczną formę wykonania ostrokołu.

 

13. Piaskownica

Pytanie: Zdjęcia gabloty oraz warunki zachowania gwarancji.

 

Odpowiedź: Każda ingerencja w gablotę polegająca na przykręcaniu, przyklejaniu elementów itp. będzie powodowała utratę gwarancji na elementy, w które ingerowano. Utratę gwarancji spowodują również uszkodzenia gablot spowodowane montażem dodatkowych elementów.

Zdjęcia gablot udostępnione są na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/przetarg-nieograniczony-na-utworzenie-wystawy-stalej-w-rezerwacie-archeologicznym-kalisz-zawodzie.html

 

14. Repliki przedmiotów

Pytanie: Czy możemy otrzymać poglądowe zdjęcia przedmiotów oraz wymiary szuflady gabloty muzealnej, oraz warunki zachowania gwarancji.

 

Odpowiedź: Zdjęcia szuflady oraz przykładowe zdjęcia przedmiotów udostępnione są na stronie Zamawiającego pod adresem:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/przetarg-nieograniczony-na-utworzenie-wystawy-stalej-w-rezerwacie-archeologicznym-kalisz-zawodzie.html

Tafla szkła szuflady ma wymiary: 120,3 x 50 cm.

Każda ingerencja w gablotę polegająca na przykręcaniu, przyklejaniu elementów itp. będzie powodowała utratę gwarancji na elementy, w które ingerowano. Utratę gwarancji spowodują również uszkodzenia gablot spowodowane montażem dodatkowych elementów.

16. Repliki elementów stroju wojownika

Pytanie: W jaki sposób wyobrażają sobie Państwo zamocowanie repliki hełmu oraz ostróg na płaskiej tafli plexi? Czy jest jakiś projekt, czy wykonawca ma zaproponować rozwiązanie?

 

Odpowiedź: Wykonawca powinien zaproponować najlepsze rozwiązanie.

 

20. Repliki naczyń glinianych

Pytanie: Czy możliwe jest otrzymanie do wyceny zdjęć przykładowych naczyń? Jakie są wymiary naczyń i czy są mniej więcej jednakowej wielkości?

 

Odpowiedź: Naczynia są różnej wielkości.

Zdjęcia poglądowe naczyń udostępnione są na stronie Zamawiającego pod adresem:

 

https://www.muzeumwkaliszu.pl/przetarg-nieograniczony-na-utworzenie-wystawy-stalej-w-rezerwacie-archeologicznym-kalisz-zawodzie.html

 

 

 

Ogłoszenie nr 586568-N-2020 z dnia 2020-09-17 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty należy składać na adres Zamawiającego za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście
Adres:
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, pokój 203 (II piętro), 62-800 Kalisz


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utworzenie wystawy stałej w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu
Numer referencyjny: 1-P-2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest utworzenie wystawy stałej w budynku bramnym, znajdującym się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis zamówienia zawarty został w opisach elementów wystawy stanowiących załączniki od nr 01 do 21 do SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 39154000-6
Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

32322000-6

79800000-2

79822500-7

92111250-9II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-11-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ. Zamawiający wymaga, by Wykonawca składający ofertę na wykonanie zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o dotyczące wykonania elementów wystaw muzealnych. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wykazu zadań (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły bezusterkowego odbioru robót). Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć: - Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4), - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (Załącznik nr 3), - aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem, - aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych, - aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne, - oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy (Załącznik nr 6), - oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7),
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5), - dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, - Wykaz zadań (Załącznik nr 9),

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

- Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 8), - Parafowany projekt umowy z załącznikami (Załącznik nr 10). - Kosztorys ofertowy, stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach - forma dokumentu oryginał.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy

60,00

dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia

20,00

termin wykonania podany jako ilość dni kalendarzowych

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia umowy powinny być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. 2. W oparciu o art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach: a) W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania. b) W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia. c) W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w UPzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-25, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

Script logo