Unieważnienie - dokumentacja muzealiów 3D

Kalisz, 21 listopada 2016 r.

  

Informacja dotycząca wyboru oferty


W związku z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji 3D muzealiów ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie informuję, iż postępowanie zostało unieważnione bez wyboru żadnej z ofert.

 
Sylwia Kucharska
***

Zapytanie ofertowe na wykonanie dokumentacji 3D muzealiów  ze zbiorów
Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu  
oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie  

I. Informacje ogólne  

Zamawiający 

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Tadeusza Kościuszki 12
62-800 Kalisz
REGON 000639512
NIP 6181045706   

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami: Beata Tokarek tel. 669 996 527.  

II. Informacje szczegółowe  

1. Przedmiot zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie cyfrowej dokumentacji muzealiów ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie wykazanych w załączniku nr 1 do nn. zapytania, obejmującej wykonanie:
- skanów w postaci chmur punktów,
- modeli 3D z chmur punktów bez tekstur,
- modeli 3D z teksturami.  

Kod CPV: 71354100-5 Usługi odwzorowania cyfrowego  

2. Miejsce wykonania zamówienia 

Skany wykonane będą w miejscu przechowywania muzealiów tj.:
- Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (poz. 1-25 załącznika nr 1)
- Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu (poz. 26-50 załącznika nr 1)  

3. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia 

3.1. W ciągu 3 dni od podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do spotkania z Zamawiającym w celu ustalenia szczegółów wykonania dokumentacji.
3.2. Dokumentację należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji elektronicznej na dysku przenośnym w 1 egzemplarzu: - dla chmur punktów w formacie zapewniającym odtworzenie przy użyciu powszechnie dostępnych narzędzi, jak np. formaty pts, ptx, asc, hls, fls, ply, - dla modeli 3D przetworzonych, w tym z teksturami, w formacie zapewniającym odtworzenie przy użyciu powszechnie dostępnych przeglądarek np. format obj.
3.3. Sposób opisu folderów z dokumentacją uzgodniony zostanie z Zamawiającym.
3.4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji z wybranym bądź wybranymi wykonawcami.
3.5. Wykonawca przekaże Zamawiającemu autorskie prawa majątkowe do dokumentacji powstałej w trakcie realizacji usługi.
3.6. Okres gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia: 12 miesięcy liczone od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 

3.7. Termin realizacji zamówienia – do 20 grudnia 2016 r.  
3.8. Zamawiający może zrezygnować z zawarcia umowy bez podania przyczyny, zrezygnować z realizacji zamówienia bez podania przyczyny.
3.9. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz uznania, że zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte bez podania przyczyn. 

III. Opis warunku udziału w postępowaniu 

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki: 

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym. 

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie Warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, zrealizował co najmniej jedną (1) usługę polegającą na wykonaniu skanowania 3D muzealiów. 

c) posiadają potencjał techniczny Warunek zostanie spełniony, jeśli wykonawca będzie dysponował skanerem skanującym metodą triangulacji laserowej 3D służącym do gromadzenia chmury punktów pomiarowych (x, y, z), umożliwiającym dokumentację dodatkowych danych skanowanej powierzchni zgodnie ze standardami metrycznymi oraz dokumentację składowych barwy RGB. 

d) dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca wykaże, że będzie dysponował potencjałem ludzkim przez cały okres realizacji zamówienia. 

e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Zamawiający nie stawia specjalnych wymagań w tym zakresie. Ocena spełnienia tego warunku zostanie dokonana w oparciu o złożone oświadczenie zawarte w formularzu ofertowym. 

IV. Kryterium wyboru oferty 

100% - cena Wykonawca jest zobowiązany do podania ceny ryczałtowej brutto, która będzie obejmować całość wykonania dokumentacji tj. wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również w nim nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zamówienia, w szczególności wszelkie opłaty, zysk, narzuty, ewentualne upusty, należny podatek VAT, oraz pozostałe składniki cenotwórcze. 

V. Wymagane dokumenty 

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt. III nn. zapytania, którego treść znajduje się w Załączniku nr 2 – formularz ofertowy; 2. Wykaz wykonanych usług wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 1 do formularza ofertowego; 3. Wykaz środków technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 2 do formularza ofertowego. 

VI. Miejsce, sposób i termin składania ofert 

Oferty sporządzone w języku polskim należy składać w terminie do dnia 10.11.2016 r. do godz. 09:00. 

Oferta może być złożona za pośrednictwem: a) poczty na adres: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz, b) dostarczona osobiście do siedziby Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu. 

Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna stanowić całość i winna być umieszczona w zamkniętej i nieprześwitującej kopercie opatrzonej nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy oraz adnotacją:
Oferta na wykonanie dokumentacji 3D muzealiów ze zbiorów Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu oraz Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
Nie otwierać przed godz. 09:00 dnia 10.11.2016 r.
 

Złożone przez wykonawców oferty powinny być ważne przez co najmniej 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego. 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej do zawarcia umowy. 

VII. Warunki płatności  

1. Płatność za wykonanie przedmiotu zamówienia zostanie uregulowana z chwilą przekazania dokumentacji na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego.
2. Termin płatności wynosi 7 dni licząc od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury VAT. 

VIII. Załączniki 

1. Wykaz muzealiów do skanowania.
2. Druk oferty wraz z załącznikami:
- Wykaz usług,
- Wykaz środków technicznych.  

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo