Unieważnienie postępowania - Przebudowa i rozbudowa budynku MOZK

Kalisz, dn. 08.05.2019 r.


Dotyczy sprawy nr: 1-P-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”.

W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

Sylwia Kucharska

Dyrektor MOZK


***

Kalisz, 7.05.2019 r.

 

Odpowiedzi na pytania 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia na „Przebudowę i rozbudowę budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej” (Nr sprawy 1-P-2019), uprzejmie informujemy, że wpłynęły do nas zapytania odnośnie dokumentacji projektowej i SIWZ.

W przypadku terminu zakończenia prac, określonego w Rozdziale XVIII pkt. 18.1 SIWZ oraz w projekcie umowy, to omyłka pisarska z naszej strony i bardzo za nią przepraszamy. Początkowo rzeczywiście termin był określony do 30 czerwca 2020 r., jednakże przedłużyliśmy go przez wzgląd na fakt, iż nie udało nam się wyłonić wykonawcy w poprzednich postępowaniach, co zrodziło konieczność ogłoszenia kolejnego przetargu i rozpoczęcia kolejnej procedury przetargowej, co z kolei skracało czas realizacji inwestycji. Obowiązujący jest termin zamieszczony w ogłoszeniu nr 538280-N-2019 z dnia 2019-04-16 r. w BZP (czyli do 31 października 2020 r.).

Co do reszty pytań to uprzejmie informujemy, że na podstawie Art. 38 ust. 1 pkt 1a Ustawy Pzp nie mamy obowiązku odpowiadać na pytania, gdyż zadaliście je Państwo po upływie terminu składania wniosków o udzielenie wyjaśnień dot. SIWZ.

Z wyrazami szacunku 

Sylwia Kucharska

Dyrektor

***

 

Ogłoszenie nr 540081430-N-2019 z dnia 25-04-2019 r.

 

Kalisz:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

 

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

 

Numer: 538280-N-2019

Data: 16/04/2019

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url):
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

https://www.muzeumwkaliszu.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-przebudowa-i-rozbudowa-budynku-mozk.html

 

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100).

2. Wadium należy wnieść w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 12:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


W ogłoszeniu powinno być:

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100).

2. Wadium należy wnieść w terminie do 08.05.2019 r. do godz. 12:00.

3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139.
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) gwarancjach bankowych,
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 10.4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.

4. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. (zmiana w pkt 10.2. SIWZ).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:


Numer sekcji: IV


Punkt: 6.2


W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2019-05-08, godzina: 12:00. Oferty należy składać na adres siedziby tymczasowej Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 08.05.2019 r. (środa) do godz. 12:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego – pokój nr 203), (zmiana w pkt 12.1. SIWZ). Otwarcie ofert przez Komisję przetargową nastąpi w części jawnej postępowania w dniu 08.05.2019r. o godzinie 12:15 w tymczasowej siedzibie Zamawiającego (ul. Szopena 23, 62-800 Kalisz, pokój nr 203, biurowiec „Runotexu”), (zmiana w pkt 16.1. SIWZ)


***

Ogłoszenie nr 538280-N-2019 z dnia 2019-04-16 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.

Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeumwkaliszu.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):


Samorządowa Instytucja Kultury

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak


https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:


Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie


Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie


Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i rozbudowa budynku Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej


Numer referencyjny: 1-P-2019


Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych


Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych w budynku głównym Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu ul. Kościuszki 12. Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawierają: Projekt Zamienny Budowlano-Wykonawczy t. 1 i 2, Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiar robót (załączniki nr 1a-c do SIWZ, dostępne za Stronie Internetowej Zamawiającego). Zamawiający zaleca przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie inwestycji. Podstawą do sporządzenia wyceny jest dokumentacja projektowa. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7


Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

45212300-9

45212300-9

45453000-7

45400000-1

45450000-6

45310000-3

45311000-0

45312100-8

45312200-9

45330000-9

45421000-4

45430000-0

45442119-0II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:


lub


data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, co najmniej 2 roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości każdej z robót, równej, co najmniej 2 000 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wykazu zadań (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie (dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty). Zamawiający uwzględnia roboty prowadzone na obiektach nie zabytkowych. Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków:

 

Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje co najmniej: 1). min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej i posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, oraz dysponują min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, oraz min. 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w branży elektrycznej, zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane, które są wpisane na listę właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Na poświadczenie Zamawiający wymaga złożenia wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik Nr 5 do SIWZ). Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej prawa (Dz. U. z 2016r. poz.65). W przypadku, gdy wskazane przez Wykonawcę w wykazie osoby są obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz konfederacji Szwajcarskiej, muszą one spełnić wymogi określone w art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ, oraz wpisania osoby kierownika budowy w miejscu wskazanym w formularzu ofertowym. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda dostarczenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uprawnienia kierownika budowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


Tak


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji


Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć:

a. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4),

b. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (Załącznik nr 3),

c. aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,

d. aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,

e. aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,

f. wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5),

g. oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy (Załącznik nr 6),

h. oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7),

i. dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

j. Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 8),

k. Wykaz zadań (Załącznik nr 9),

l. Parafowany projekt umowy z załącznikami (Załącznik nr 10).

m. Kosztorys ofertowy, stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach - forma dokumentu oryginał.

n. Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

o. Potwierdzenie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak


Informacja na temat wadium


1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 100 000.00 zł (słownie: sto tysięcy 00/100).

2. Wadium należy wnieść w terminie do 30.04.2019 r. do godz. 12:00. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Santander Bank Polska S. A. nr 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139.

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) gwarancjach bankowych,

d) gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).

4 Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5. Wadium wniesione w formie innej niż pieniężna musi być czynnością jednostronnie zobowiązującą, mieć taką samą płynność jak wadium wniesione w pieniądzu, obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp oraz zawierać w swojej treści nieodwołalne i bezwarunkowe zobowiązanie wystawcy dokumentu do zapłaty kwoty wadium na rzecz Zamawiającego.

6. Zamawiający zwróci wadium na zasadach określonych w art. 46 ust.1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp.

7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie


Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie


Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:


Nie


Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy

60,00

dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia

20,00

termin wykonania podany jako ilość dni kalendarzowych

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)


Nie


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:


Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego


Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna


Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:


Data: godzina:


Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Postanowienia umowy powinny być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ.

2. W oparciu o art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:

a. W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania.

b. W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.

c. W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w UPzp.

d. W zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług na przedmiot świadczenia.

e. Dopuszczalne są zmiany postanowień umowy, które wynikają ze zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli konieczne będzie dostosowanie postanowień umowy do nowego stanu prawnego.

f. W zakresie zarządzającego lub personelu Wykonawcy wskazanego w umowie jeżeli wystąpiła konieczność zmiany Zarządzającego lub personelu Wykonawcy, wymienionego w umowie (choroba, śmierć, inny wypadek losowy) pod warunkiem, że nowy personel wykonawcy posiadał będzie co najmniej równorzędne doświadczenie i kwalifikacje, co personel zastępowany.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu w formie pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym


Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, powinny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem „POUFNE", bądź umieszczone w osobnej kopercie z napisem „POUFNE”. Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczało, że wszystkie podane informacje są jawne. Dodatkowo wraz z zastrzeżeniem Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2019-04-30, godzina: 12:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Nie


Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


> Polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dół formularza

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo