Unieważnienie postępowania - wykonanie, dostawa i montaż gablot - budynek bramny w Rezerwacie Archeologicznym

alisz, dn. 14.05.2019 r.

 

 

Dotyczy sprawy nr: 3-P-2019

Postępowanie o udzielenie zamówienia na:

Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający – Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu informuje o unieważnieniu postępowania zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na Wykonanie, dostawę i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu”.

Wszystkie złożone oferty przekraczały budżet Zamawiającego.

 ***

Ogłoszenie nr 540084256-N-2019 z dnia 30-04-2019 r.

 

Kalisz:


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 540457-N-2019
Data: 23/04/2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000, ul. ul. Kościuszki  12, 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 627 571 608, e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl, faks 627 571 609.
Adres strony internetowej (url): https://www.muzeumwkaliszu.pl/
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
https://www.muzeumwkaliszu.pl/ogloszenie-o-zamowieniu-wykonanie-dostawa-i-montaz-gablot-budynek-bramny-zawodzie.html

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert Data: 2019-05-07, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Oferty należy składać na adres Zamawiającego: Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, ul. Szopena 23, pokój 203 (biurowiec "Runotexu"), 62-800 Kalisz za pośrednictwem poczty lub kuriera lub osobiście w nieprzejrzystych, zamkniętych kopertach, w terminie do 14.05.2019 r. do godz. 10:00 (termin wpływu oferty do sekretariatu Zamawiającego). Na kopercie należy umieścić nazwę i adres Zamawiającego oraz nazwę i adres Oferenta z dopiskiem: Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż gablot muzealnych do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu.

II.2) Tekst, który należy dodać

Miejsce, w którym należy dodać tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.1
Tekst, który należy dodać w ogłoszeniu: Zamawiający dopuszcza do udziału w postępowaniu Wykonawcę, którego okres działania na rynku jest krótszy niż 24 miesiące(zmiana w pkt. 6.5.1. SIWZ, str. 6).

 

 

***

Ogłoszenie nr 540457-N-2019 z dnia 2019-04-23 r.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej: Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej,

krajowy numer identyfikacyjny 63951200000000,

ul. Kościuszki  12 , 62-800  Kalisz, woj. wielkopolskie,

państwo Polska,

tel. 627 571 608,

e-mail weber@muzeumwkaliszu.pl,

faks 627 571 609.

Adres strony internetowej (URL): https://www.muzeumwkaliszu.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):


Samorządowa Instytucja Kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:


Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://www.muzeumwkaliszu.pl/zamowienia-publiczne.html


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie, dostawa i montaż gablot do budynku bramnego w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu
Numer referencyjny: 3-P-2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż gablot muzealnych do budynku bramnego znajdującego się w Rezerwacie Archeologicznym w Kaliszu-Zawodziu (ul. Bolesława Pobożnego 87-105, 62-800 Kalisz). Szczegółowy opis prac planowanych przez Zamawiającego zawiera projekt autorstwa Marty Narbutt pn. „Ekspozycja stała Rezerwatu Archeologicznego w Kaliszu-Zawodziu. Gabloty muzealne” (załącznik nr 1 do SIWZ). 3.2 Wytyczne do realizacji zamówienia:
a) Na etapie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej w ciągu trzydziestu pięciu dni roboczych od dnia podpisania umowy, do przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji prototypu gabloty. Szczegóły w punkcie 19.3. SIWZ,
b) Wszystkie części konstrukcji i systemy gablot/oszkleń muszą być wyposażone w mechanizmy bezpiecznego dostępu,
c) Klosze muszą być zamykane zamkiem dyskowym o zwiększonej odporności na włamanie ze wskazaniem stanu zamknięcia lub uniemożliwiające wyciągnięcie klucza w pozycji otwartej,
d) Wykonawca przygotuje gabloty pod katem montażu czujek wstrząsowych oraz czujek otwarcia,
e) Oświetlenie gablot należy wykonać w taki sposób, aby zapewniło odpowiednią prezentacje eksponatów znajdujących się wewnątrz gablot,
f) Zapewnienie optymalnych rozwiązań pod względem konstrukcyjnym, estetycznym i bezpieczeństwa leży po stronie Wykonawcy wybranego do realizacji niniejszego zlecenia,
g) Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres co najmniej trzech lat począwszy od dnia oddania prac na wszystkie wykonane przez siebie konstrukcje, wykończenia, instalacje i ich montaż oraz zapewnić podjęcie stosownych działań w przypadku jakichkolwiek usterek, wad czy problemów związanych z dostawą materiałów.
h) Gabloty powinny być oznaczone znakiem CE, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806),
i) Proponowane oświetlenie typu LED musi być zgodne z normą PN-EN 60598-2-1:1989 stosowaną w powiązaniu z EN 60598-1:2004 „Oprawy oświetleniowe. Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe wbudowywane”, w celu wystawienia deklaracji CE dla zamontowanych układów oświetleniowych.

II.5) Główny kod CPV: 39154000-6


Dodatkowe kody CPV:

 

Kod CPV

39171000-1II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:


II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:   
lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2019-10-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


Określenie warunków: Zamawiający wymaga, by Wykonawca składający ofertę na wykonanie zamówienia wykazał, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej dwie usługi o wartości co najmniej 100 tys. zł każda, dotyczące wykonania gablot muzealnych przeznaczonych do eksponowania zabytków archeologicznych. Na potwierdzenie spełniania warunku wskazanego wyżej Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia zgodnie z treścią zawartą w dokumencie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, który stanowi Załącznik Nr 3 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga złożenia wykazu zadań (w zakresie wymaganym do wykazania spełniania warunku) wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających, że roboty zostały wykonane należycie (referencje, protokoły bezusterkowego odbioru robót). Wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 9 do SIWZ.

Informacje dodatkowe


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna


Określenie warunków:


Informacje dodatkowe


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa


Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca składający ofertę wykazał, iż dysponuje osobami, posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie do wykonania zamówienia, w szczególności takimi jak: inżynier konstruktor, inżynier elektryk. Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga złożenia stosownego oświadczenia, który stanowi Załącznik Nr 5 do SIWZ.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp


III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak


Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć:
a) Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 4),
b) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) (Załącznik nr 3),
c) aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem,
d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
e) aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne,
f) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnymi do wykonania zamówienia, a także zakres wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. (Załącznik nr 5),
g) oświadczenie Wykonawcy odnośnie braku prowadzenia względem niego postępowania upadłościowego bądź innego postępowania zmierzającego do likwidacji przedsiębiorstwa wykonawcy (Załącznik nr 6),
h) oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7),
i) dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
j) Wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 8),
k) Wykaz zadań (Załącznik nr 9),
l) Parafowany projekt umowy z załącznikami (Załącznik nr 10).
m) Kosztorys ofertowy, stanowiący podstawę wyliczenia ceny oferty sporządzony na podstawie przedmiaru robót. Kosztorys ma znaczenie wyłącznie poglądowe. Pominięcie w kosztorysie ofertowym jakiekolwiek pozycji nie oznacza, iż Wykonawca nie jest zobowiązany jej wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kosztorys może zawierać także dodatkowe pozycje, poza pozycjami wymienionymi w przedmiarach jeżeli Wykonawca uzna, że do wykonania zadania konieczne jest wykonanie dodatkowych prac niewskazanych w przedmiarach - forma dokumentu oryginał. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony


IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna


Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:


IV.2.2) Kryteria

 

Kryteria

Znaczenie

wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy

60,00

dodatkowa przedłużona gwarancja i rękojmia

20,00

termin wykonania podany jako ilość dni kalendarzowych

20,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie


IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne


IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem


Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego


Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minima

lne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY


Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak


Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Postanowienia umowy powinny być zgodne z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 10 do SIWZ. W oparciu o art. 144 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w następujących przypadkach:
a) W zakresie przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć, a które skutkują zmianą sposobu ich wykonania.
b) W zakresie wynagrodzenia, jeżeli zmiany te są korzystne dla Zamawiającego, a w szczególności w przypadku zmniejszenia ilościowej realizacji zamówienia.
c) W zakresie zmiany podwykonawców, o ile Zamawiający będzie korzystał z pomocy podwykonawców – na zasadach określonych w UPzp.


IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę jako stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być ogólnie udostępniane, powinny być oznaczone w prawym górnym rogu każdej strony napisem „POUFNE", bądź umieszczone w osobnej kopercie z napisem „POUFNE”. Brak takiego zastrzeżenia będzie oznaczało, że wszystkie podane informacje są jawne. Dodatkowo wraz z zastrzeżeniem Wykonawca powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) rozumie się nieujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.


IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:


Data: 2019-05-07, godzina: 12:00,


Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu


> Polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)


IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:


IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane


IV.6.6) Informacje dodatkowe:

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

Dół formularza

Początek formularza

Dół formularza

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo