Unieważnienie przetargu - remont oraz modernizacja budynku głównego MOZK

W załączniku poniżej ogłoszenia z dnia 20 grudnia 2016 roku zamieszczono treść unieważnienia przetargu

 

W załączniku poniżej ogłoszenia, 5 grudnia oraz 14 grudnia 2016 roku opublikowano odpowiedzi na pytania dotyczące w/w remontu. 

 
***


Nr sprawy 3-P-2016

1. Zamawiający: Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej przy ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz.

2. Przetarg nieograniczony pisemny.

3. SIWZ, formularze ofert i inne niezbędne dokumenty dostępne są na stronie zamawiającego: www.muzeumwkaliszu.pl zakładka: „o nas” podzakładka: „zamówienia”.

4.Przedmiotem zamówienia jest:

  • Wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej kapitalnego remontu oraz modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu na podstawie istniejącego pełnobranżowego programu funkcjonalno – użytkowego oraz Programu inwestycji budowlanej kapitalnego remontu i modernizacji budynku głównego Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu położonego przy ul. Kościuszki 12 w Kaliszu, wraz z adaptacją pomieszczeń piwnicznych, wyposażeniem obiektu i modernizacją ekspozycji;

  • Uzyskanie wszelkich pozwoleń i zezwoleń w tym pozwolenie na budowę w zakresie objętym zadaniem;

  • Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania robót i innych niezbędnych dokumentów umożliwiających przeprowadzenie przetargu na roboty budowlane i konserwatorskie objęte projektem;

  • Objęcie nadzorem autorskim robót budowlanych i konserwatorskich.

5. Zamawiający wyklucza składanie ofert częściowych

6. Zamawiający wyklucza oferty wariantowe.

7. Termin realizacji zamówienia upływa 28.02.2017 r.

8. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający łącznie warunki:

a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w niniejszym przetargu usługi,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie pozwalające na prawidłowe wywiązanie się z zadania,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

9. W postępowaniu może wziąć udział wykonawca, który złoży prawidłowo wykonaną i kompletną ofertę zgodnie z SIWZ oraz nie podlega wykluczeniu. Na podstawie art. 24 ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu wykonawcę:

- w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. poz. 978, z późn. zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.);

- który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

- jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2-4 z:

a) zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a,

- chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

- który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w pkt 5;

- wobec którego wydano ostateczną decyzję administracyjną o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych;

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

10. Oferta musi być złożona na formularzu oferty (załącznik nr 1 do n.n. SIWZ).

Do wypełnionego formularza oferty należy załączyć:

a) aktualny wpis z rejestru lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji potwierdzające dopuszczenie do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem (Załącznik nr 1),

b) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 1A)

c) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w Art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 tekst jednolity) (Załącznik nr 1B)

d) aktualne zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych (Załącznik nr 2),

e) aktualne zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne (Załącznik nr 3),

f) dowód wpłacenia wadium (Załącznik nr 4),

g) charakterystykę kwalifikacji kadry technicznej (Załącznik nr 5),

h) oświadczenie o nietoczącym się postępowaniu układowym, upadłościowym lub likwidacyjnym (Załącznik nr 6),

i) oświadczenie o niekaralności oraz o nietoczącym się postępowaniu sądowym (Załącznik nr 7),

j) oświadczenie o niezmienności ceny przez co najmniej 6 miesięcy (Załącznik nr 8),

k) dokumenty potwierdzające uprawnienia Oferenta do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (Załącznik nr 9),

l) oświadczenie o zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w punkcie 6 „Warunków udzielenia zamówienia” (Załącznik nr 10),

m) wykaz zadań, o których mowa w puncie 10.1 b) SIWZ (Załącznik nr 11),

n) wykaz części zamówienia przeznaczonych do podwykonania (Załącznik nr 12).

Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane i spięte.

11. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości 7.500,00 zł w formie:

pieniądzu

wpłaconej na konto Zamawiającego nr: 91 1090 1128 0000 0001 1318 0139 w terminie do dnia 16.12.2016 r. z dopiskiem „Wadium 3-P-2016”.

12. Kryterium wyboru:

 

Komisja przetargowa oceniać będzie oferty kierując się następującymi kryteriami:

 

Kryterium

Punktacja

1. wysokość wynagrodzenia (cena) za wykonanie przedmiotu umowy

0 ÷ 80

2. wiarygodność oferenta - doświadczenie

0 ÷ 20

 

Kryterium 1 – max 80 pkt.

Kryterium 2 – max 20 pkt.

 

Ocena polega na:

1. ustaleniu oferty o najniższej cenie i przydzieleniu tej ofercie maksymalnej liczby punktów, tj. 80 pkt.

2. porównanie ceny oferty kolejnej z ofertą o najniższej cenie i przydzieleniu liczby punktów wg wzoru:

 

cena oferty najniższej

x 80 pkt. = ………… pkt

cena oferty badanej

 

Wiarygodność – doświadczenie badane będzie na podstawie wykazu zadań, o których mowa w puncie 10.1 b) SIWZ (zadań odpowiadającą swoim rodzajem i wartością usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości nie mniejszej niż 150 000 PLN). Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji prawdziwości przedstawionego zestawienia u wskazanych w nim kontrahentów oferenta. Punktacja za ilość zadań będzie liczona następująco:

 

 

 

Wiarygodność-doświadczenie

Punktacja

1-2 zadań

5,0 pkt

3-4 zadań

10,0 pkt

5 i więcej zadań

20,0 pkt

 

13. Oferta musi być złożona w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu i musi wpłynąć na adres zamawiającego:

Oferta musi być złożone w formie pisemnej w języku polskim w jednym egzemplarzu i musi wpłynąć na adres zamawiającego:

Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej, ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz w terminie do 16.12.2016 r. do godz. 15:30 (termin wpływu oferty do sekretariatu zamawiającego).

Termin otwarcia ofert: – 17.12.2016 r. o godz. 10:15 w siedzibie zamawiającego.

Przetarg zostanie rozstrzygnięty do 20.12.2016 r.

 

14. Oferent jest związany ofertą przez 30 dni liczonych od daty otwarcia oferty.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo