Wybór oferty - analiza popytu do projektu - MOZK

Kalisz, dnia 23.02.2017 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na opracowanie analizy popytu do projektu pn. ”Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”  do wniosku składanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiskowa 2014-2020

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  

GRUPA  GUMUŁKA EUROEDUKACJA SP. z o.o ,
ul. Matejki 4,
40-077 Katowice

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne, określone w zapytaniu ofertowym.

Informacja o wykonawcach w załączniku na dole strony ...

 

***

 

 

 

Kalisz, 13 lutego 2017 r.

 

Zapytanie ofertowe na opracowanie analizy popytu do projektu pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”

 

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz 
tel. 062 75 71 608 
faks 062 75 71 609 
e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analizy popytu do wniosku składanego w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla przedsięwzięcia pn. „Kompleksowa konserwacja i modernizacja Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej”, w tym:

- określenie bieżącego popytu: charakterystyka rynku, na którym realizowany jest projekt, bieżąca wielkość popytu, grupy docelowe;

- dla określenia przyszłego popytu: określenie przyszłego zainteresowania produktami czy usługami oferowanymi przez zrealizowany projekt, potwierdzone wykonaniem konkretnych badań określających społeczne zapotrzebowanie na dany projekt (ankiety lub inny rodzaj badań wykonane przez firmę zajmującą się badaniem rynku), przedstawienie danych statystycznych wynikających z ww. badań mówiących o tym: ilu ludzi będzie zainteresowanych usługami czy produktami powstałymi w wyniku realizacji danego projektu, jaka będzie liczba nowych odbiorców, jak wyglądać będą możliwości korzystania z usług z uwzględnieniem potencjału nabywczego odbiorców, jaki będzie stopień wzrostu popytu na oferowane usługi.

 III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia 24.03.2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie podobne usługi.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Spełnienie warunku opisanego w pkt IV. Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje itp.) w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane należycie i terminowo.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena (waga 100 % = 100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cb x 100 pkt

gdzie Cn - Cena najniższej oferty, Cb - Cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

 

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na opracowanie analizy popytu” do dnia 22.02.2017 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.


Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)

- Oświadczenie (załącznik nr 2)

- Wykaz usług (załącznik 3)

 

Pliki znajdują się poniżej.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo