Wybór oferty na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej - Lewków

Kalisz, dnia 02.03.2017 r.

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie art.4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania
pn. ”Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”
w ramach WRPO na lata 2014-2020  

 

Informuję, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez:  ARBITER S.A. ul. Strzegomska 3B/3C lok. Nr 91, 53-611 Wrocław

Wybrana oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów tj. 100,00 pkt w jedynym kryterium – najniższej ceny, jak również spełniała warunki formalne, określone w zapytaniu ofertowym.

 

Informacja o wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz z przyznaną im punktacją znajduje się w pliku dołączonym do ogłoszenia.

 
 *** 

Kalisz, 24 lutego 2017 r.

Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dla zadania
pn. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
nabór nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-004/17 w trybie pozakonkursowym,
w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

I. Dane zamawiającego

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 
ul. Kościuszki 12 
62-800 Kalisz 
tel. 062 75 71 608 
faks 062 75 71 609 
e-mail: biuro@muzeumwkaliszu.pl

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku składanego w ramach ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 nabór nr RPWP.04.04.01-IZ-00-30-004/17 w trybie pozakonkursowym, w ramach Poddziałania 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu dla przedsięwzięcia pn. „Konserwacja, rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Pałacowo-Parkowego w Lewkowie”, w tym:

1. przygotowanie wniosku aplikacyjnego w aktualnie obowiązującej wersji Generatora Wniosków - System LSI 2014+. Wniosek aplikacyjny powinien być przygotowany zgodnie z obowiązującymi, na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego zasadami i wytycznymi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz wytycznymi konkursu,

2. opracowanie Studium Wykonalności zgodnego z Instrukcją do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

3. przygotowanie wszystkich załączników zgodnie z listą określoną we wzorze wniosku o dofinansowanie,

4. wsparcie merytoryczne w całym procesie aplikowania o dofinansowanie w ramach konkursu, w tym sporządzenie wyjaśnień i uzupełnień złożonego wniosku oraz wszystkich załączników, podczas oceny formalnej oraz do zakończenia oceny merytorycznej,

5. współpraca z Zamawiającym w zakresie opracowanych przez Wykonawcę dokumentów i materiałów.

III. Termin realizacji zamówienia

Zamówienie realizowane będzie od dnia podpisania umowy do dnia zakończenia kompletnej procedury aplikacyjnej. Termin przekazania dokumentacji, o której mowa w pkt. II. ust. 1-3 mija 28.04.2017 r.

IV. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał należycie co najmniej dwie podobne usługi a wnioskodawca otrzymał na ich podstawie dofinansowanie.

V. Dokumenty potwierdzające spełnianie warunków

1. Spełnienie warunku opisanego w pkt IV. Wykonawca udokumentuje wypełniając tabelę zgodną ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3. Do wykazu należy załączyć dowody potwierdzające, że usługi zostały wykonane należycie (np. referencje itp.) w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem. Z dokumentów potwierdzających należyte wykonanie musi jednoznacznie wynikać, że usługi zostały wykonane należycie i terminowo.

2. Zamawiający wykluczy Wykonawców niespełniających warunków udziału w postępowaniu.

VI. Opis sposobu wyboru oferty

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie kryteria:

Cena (waga 100 % = 100 pkt) liczona wg wzoru C = Cn/Cb x 100 pkt

gdzie Cn - Cena najniższej oferty, Cb - Cena badanej oferty

2. Cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją niniejszego przedmiotu zamówienia.

VII. Miejsce i termin składania oferty

Pisemną ofertę zawierającą ryczałtową cenę usługi należy złożyć w zaklejonej kopercie z podaną nazwą i adresem Wykonawcy, z dopiskiem „Oferta na opracowanie dokumentacji WRPO” do dnia 01.03.2017 r. do godz. 12:00 za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczyć osobiście na adres:

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12
62-800 Kalisz

O wyborze oferty Zamawiający poinformuje wybranego Wykonawcę.

Pracownikiem uprawnionym do kontaktowania z oferentami jest Teresa Weber, Kierownik Działu Gospodarczego, tel. 669 996 526.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyn.

Załączniki:

- Formularz oferty (załącznik nr 1)
- Oświadczenie (załącznik nr 2)
- Wykaz usług (załącznik 3)

W pliku poniżej ogłoszenia.

Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej w Kaliszu
ul. Kościuszki 12, 62-800 Kalisz
tel.: (62) 501 34 84
biuro@muzeumwkaliszu.pl

MOZK - BIP   

Script logo